Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 58
Số lượng câu trả lời 10938
Điểm GP 6215
Điểm SP 15264

Người theo dõi (430)

DuckAnh
sunnnnnn
Đỗ Tuệ Lâm
dino24hoaroy

Đang theo dõi (8)

Đỗ Tuệ Lâm
Khánh Linh
Lê Trang
Sun Trần

Câu trả lời:

Câu 23: B
Câu 24: B
Câu 25: B
Câu 26: C
Câu 27: D
Câu 28: A
II)

Câu 1: 

A có:

- Thuộc chu kì 2 => Có 2 lớp e

- Thuộc nhóm V => Có 5e lớp ngoài cùng và mang tính chất hóa học đặc trưng của phi kim

- Số hiệu nguyên tử là 7 => Có tổng 7e trong nguyên tử

Cấu tạo nguyên tử A bạn tự vẽ nha (có 2 lớp e: lớp đầu có 5e, lớp cuối có 2e)

A là nguyên tố N, tính chất hóa học đặc trưng:
- Tác dụng với kim loại -> muối nitrua

\(6Na+N_2\xrightarrow[]{t^o}3Na_3N\)

- Tác dụng với H2 -> hợp chất khí

\(N_2+3H_2\xrightarrow[]{t^o,xt,p}2NH_3\)

- Tác dụng với O2 -> oxit 

\(N_2+O_2\xrightarrow[]{3000^oC}2NO\\ 2NO+O_2\rightarrow2NO_2\)

Câu 2:

CH3Br: Bạn tự biểu diễn nhé một nguyên tử cacbon liên kết đơn với các nguyên tử còn lại

C2H6\(CH_3-CH_3\)

C2H5Br: \(CH_3-CH_2-Br\)

Câu 3:

\(\left\{{}\begin{matrix}\%m_C=\dfrac{12.2}{12.2+4}.100\%=85,71\%\\\%m_H=100\%-85,71\%=14,29\%\end{matrix}\right.\)

Câu 4:

\(M_A=8.2=16\left(g/mol\right)\)

Đặt CTHH của A là \(C_xH_y\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{16.75\%}{12}=1\\y=16-12=4\end{matrix}\right.\)

Vậy A là CH4

Câu 5:

C3H7Cl: \(CH_3-CH_2-CH_2-Cl\)

C3H6\(CH_2=CH-CH_3\)

C3H4:
+) \(CH_2=C=CH_2\)

+) \(CH\equiv C-CH_3\)

Câu 6:

a) \(C_2H_4+Cl_2\xrightarrow[]{a/s}C_2H_4Cl_2\)

b) \(CH\equiv CH+2Br_2\rightarrow CHBr_2-CHBr_2\)

Câu 7:

- Đánh STT cho các lọ chứa khí:

- Dẫn các khí vào dd Ca(OH)2 dư, nếu thấy:

+ Dd Ca(OH)2 bị vẩn đục: CO2

`Ca(OH)_2 + CO_2 -> CaCO_3 + H_2O`

+ Không hiện tượng: CH4, C2H4

- Dẫn 2 khí còn lại qua dd Br2, nếu thấy:
+ Màu da cam của dd Br2 bị mất: C2H4

`C_2H_4 + Br_2 -> C_2H_4Br_2`

+ Không hiện tượng: CH4

- Dán nhãn

Câu 8: 

a) \(n_{C_2H_4}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

PTHH:

\(C_2H_4+3O_2\xrightarrow[]{t^o}2CO_2+2H_2O\)

  0,2---->0,6--->0,4

`=> V_{O_2} = 0,6.22,4 = 13,44 (l)`

b) `V_{CO_2} = 0,4.22,4 = 8,96 (l)`