Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 3296
Điểm GP 1132
Điểm SP 5435

Người theo dõi (156)

Đang theo dõi (26)