Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 24
Số lượng câu trả lời 3548
Điểm GP 1203
Điểm SP 5678

Người theo dõi (163)

Đang theo dõi (15)

Anh Thư Bùi
NgUuyễn Gia Hân
MinYewCou