Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 145
Số lượng câu trả lời 3199
Điểm GP 89
Điểm SP 4042

Người theo dõi (134)

Kinen
Khánh Linh
9323
Anh Thư Bùi
Mr 9323

Đang theo dõi (9)

Khánh Linh
Anh Thư Bùi
Minh Hồng
Mẫn Phan Trà My