Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 94
Số lượng câu trả lời 1484
Điểm GP 7
Điểm SP 922

Người theo dõi (57)

Đang theo dõi (0)