Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 54
Số lượng câu trả lời 1454
Điểm GP 266
Điểm SP 1624

Người theo dõi (102)

Đang theo dõi (9)