Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 357
Điểm GP 20
Điểm SP 490

Người theo dõi (34)

Vũ Ngọc Diệp
uk loc
9323
Nguyễn Linh
truong nguyen

Đang theo dõi (312)

minh duy đặng
Bùi ANh Thư
9323
ngô lê vũ