Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 386
Điểm GP 56
Điểm SP 125

Người theo dõi (6)

Huy Jenify
duong thai an
9323
Ryun chen
Mr 9323

Đang theo dõi (19)

Huy Jenify
duong thai an
9323
Ryun chen
Mr 9323