Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 35
Số lượng câu trả lời 1269
Điểm GP 188
Điểm SP 1070

Người theo dõi (41)

Đang theo dõi (9)