Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 208
Số lượng câu trả lời 5695
Điểm GP 1367
Điểm SP 3465

Người theo dõi (251)

Ngân Hà Lê
Cao Thư
Phan Anh
gà mờ

Đang theo dõi (50)