Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 208
Số lượng câu trả lời 6190
Điểm GP 1659
Điểm SP 3655

Người theo dõi (271)

GDucky
Duong
zinzlinh

Đang theo dõi (52)

Thu Hồng
Minh Hồng
Mai Hiền
Thái Dương
Thảo Phương