Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 181
Số lượng câu trả lời 8925
Điểm GP 3568
Điểm SP 8188

Người theo dõi (451)

Minh Hiếu
CoMeBacK~ TLT
Jackson Williams
Taylor BT

Đang theo dõi (63)