Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 105
Số lượng câu trả lời 1037
Điểm GP 413
Điểm SP 1351

Người theo dõi (52)

Đang theo dõi (2)

Không Tan Tuyết
Iridescent