Pascal

  • Giáo viên
Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 1415
Điểm GP 116
Điểm SP 1504

Người theo dõi (193)

Đang theo dõi (0)