Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12519
Số lượng câu trả lời 3195
Điểm GP 352
Điểm SP 2395

Người theo dõi (328)

Đức Kiên
Minh Lệ
Minh Nguyệt

Đang theo dõi (6)

Đỗ Tuệ Lâm
Minh Lệ
Cô Tuyết Ngọc
Minh Nguyệt