Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 208
Số lượng câu trả lời 17985
Điểm GP 5506
Điểm SP 21378

Người theo dõi (4720)

Đang theo dõi (89)