Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 176
Số lượng câu trả lời 16404
Điểm GP 4714
Điểm SP 19574

Người theo dõi (4628)

Đang theo dõi (82)

Ngoc Anh Thai
Luân Đinh Tiến
Sigma
Nguyễn An Vy