Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 94
Số lượng câu trả lời 1489
Điểm GP 577
Điểm SP 1655

Người theo dõi (100)

Đang theo dõi (1)

trương khoa