Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 10
Điểm GP 13
Điểm SP 234

Người theo dõi (35)

Deadman_123
Vũ Ngọc Diệp
ĐỖ CHÍ DŨNG
Mai Hà Chi

Đang theo dõi (0)