Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 1158
Điểm GP 137
Điểm SP 1598

Người theo dõi (122)

Phạm Germany Huy
Chanh Leo
Sally

Đang theo dõi (135)

Diệu Huyền
Sunshine
Lê Michael
MinYewCou