Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 278
Số lượng câu trả lời 5055
Điểm GP 132
Điểm SP 5879

Người theo dõi (892)

Vu Tran Van
Đức Minh
Ngọc

Đang theo dõi (6479)

Linh Nguyễn
Thịnh
Loc Mizh
anh...