Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 345
Số lượng câu trả lời 5182
Điểm GP 138
Điểm SP 5964

Người theo dõi (969)

Đang theo dõi (6814)

Tung Cao
K.Lâm
Ín Hải