Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 162
Số lượng câu trả lời 15498
Điểm GP 4437
Điểm SP 19554

Người theo dõi (4533)

Đang theo dõi (79)