Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Sơn La , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 98
Số lượng câu trả lời 4596
Điểm GP 1181
Điểm SP 4083

Người theo dõi (259)

Đang theo dõi (8)