Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Sơn La , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 42
Số lượng câu trả lời 1102
Điểm GP 224
Điểm SP 25

Người theo dõi (64)

Đang theo dõi (34)