Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Sơn La , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 86
Số lượng câu trả lời 3241
Điểm GP 532
Điểm SP 1612

Người theo dõi (151)

Đang theo dõi (33)