Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Sơn La , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 86
Số lượng câu trả lời 2264
Điểm GP 516
Điểm SP 442

Người theo dõi (107)

Đang theo dõi (37)


Câu trả lời:

 

 

   

                                                             Bài giải 

           Ta sẽ chia các số trang thành 3 nhóm : nhóm 1 gồm các số trang có  1 chữ số , nhóm 2 gồm các số trang có 2 chữ số và nhóm  3 gồm các số trang có 3 chữ số.

                                              Nhóm 1 có số số hạng là :

                                                ( 9 - 1) : 1 + 1=9 ( số)

                                               Nhóm 1 có số chữ số là :

                                                    9 * 1 = 9 ( chữ số)    

                                              Nhóm 2 có số số hạng là :

                                              ( 99 - 10) : 1 + 1=90 ( số)

                                               Nhóm 2 có số chữ số là :

                                                  90 * 2= 180 ( chữ số)

                                              Nhóm 3  có số số hạng là :

                                            ( 130 - 100) : 1 + 1= 31 ( số)

                                               Nhóm 3 có số chữ số là :

                                                 31 * 3= 93 ( chữ số )

                                            130 trang cần số chữ số là :

                                            9 +180 + 93 = 282 ( chữ số )

                                                         Đáp số : 282 chữ số