Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Sơn La , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 86
Số lượng câu trả lời 2264
Điểm GP 516
Điểm SP 442

Người theo dõi (107)

Đang theo dõi (37)