Phan Quỳnh Hoa
15 giờ trước (20:31)

bn tham khảo:

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_d%C3%A2n_T%C3%A2y_Ban_Nha_t%E1%BA%A1i_ch%C3%A2u_M%E1%BB%B9

Bình luận (0)
leleiii
26 tháng 6 lúc 9:44

chính sách chính trị,văn hóa, giáo dục của Pháp:

chính trị:

-thực hiện các chính sách chia để trị, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc của nhân dân Việt Nam.

-tăng cường bộ máy quâ sự cảnh sát nhà tù mật thám, vân vân....

thực hiện một số cải cách chính trị-hành chính.

Bình luận (0)

 Đến năm 1919, Pháp vẫn duy trì nền giáo dục Hán học, lợi dụng hệ tư tưởng phong kiến và trí thức cựu học để phục vụ cho chính sách cai trị nô dịch.

- Về sau, Pháp bắt đầu mở trường học mới nhằm đào tạo lớp người bản xứ phục vụ cho việc cai trị. Cùng với đó, Pháp mở một số cơ sở văn hóa, y tế.

(Tham khảo )Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/chinh-sach-van-hoa-giao-duc-cua-phap-1897-1914-c83a14437.html#ixzz7XHWofREF

Bình luận (0)
Katy
26 tháng 6 lúc 9:47

1. Chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục của Pháp :

=> Về chính trị :

+ Thực hiện các chính sách, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc của nhân dân VN.

+ Tăng cường bộ máy quâ sự, cảnh sát, nhà tù, mật thám,...

+ Thực hiện một số cải cách chính trị <-> hành chính.

=> Về văn hóa: thi hành chính sách văn hóa giáo dục nô dịch, khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội,…

-> Người dân An Nam hút thuốc phiện

=> Về giáo dục :

+ Hạn chế mở trường học; xuất bản các sách báo để tuyên truyền cho chính sách “khai hóa” của thực dân và gieo rắc ảo tưởng hoà bình, hợp tác với thực dân cướp nước và vua quan bù nhìn bán nước.

2. Hậu quả từ những chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp :

+ Gây ra tâm lý tự ti dân tộc.

+ Trói buộc, kìm hãm nhân dân VN trong vòng ngu dốt, lạc hậu, làm suy yếu giống nòi.

+ Sự du nhập của các luồng văn hóa phương Tây vào Việt Nam dẫn tới tình trạng lai căng về văn hóa, lối sống....

Bình luận (0)
sky12
25 tháng 6 lúc 22:41

- Nguyên nhân:

*Nguyên nhân chủ quan:

+ Do đường lối lãnh đạo chủ quan,duy ý chí,thiếu tính dân chủ cùng với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp làm cho đời sống nhân dân không được cải thiện,kinh tế đình trệ.Về lâu dài đã tăng sự bất mãn trong lòng quần chúng nhân dân.Không chỉ vậy việc các nước Đông Âu áp dụng một cách máy móc bộ máy của Liên Xô lúc này là không phù hợp với thực tiễn cũng như đặc trưng riêng của dân tộc

+ Vào năm 1973,cuộc khủng hoảng dầu mỏ bùng nổ đòi hỏi các nước trên toàn thế giới phải cải tổ về kinh tế,chính trị-xã hội.Tuy vậy,các nhà lãnh đạo đã cho rằng cuộc khủng hoảng chỉ tác động tới các nước TBCN mà không bắt kịp sự thay đổi của thời cuộc,bước phát triển của khoa học-kĩ thuật

+ Khi tiến hành cải tổ đã phạm sai lầm trên nhiều mặt,làm cho cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng,toàn diện: Rời bỏ nguyên lí cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin

+ Những sai lầm về tư tưởng chính trị,tha hóa về đạo đức của một số lãnh đạo và nhà nước đã khiến tình hình thêm trầm trọng hơn.

* Nguyên nhân khách quan:

+ Do sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước

\(\Rightarrow\) Sự tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu là một tổn thất hết sức nặng nề.Tuy nhiên đây chỉ là sự sụp đổ của một mô hình chưa nhân văn,chưa khoa học,là một bước lùi tạm thời.Lý tưởng XHCN và ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Leenin vẫn đang còn mãi tới ngày nay

Qua sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, Việt Nam cần rút ra được bài học gì nhất là trong tình hình đại dịch Covit-19 hiện nay:

+ Cần phải xây dựng một mô hình XHCN đầy tính nhân văn,khoa học phù hợp với hoàn cảnh và đặc trưng riêng của dân tộc

+  Lấy việc “Trồng người” lên hàng đầu dù cho ở bất kì tình cảnh nào.

+ Luôn phải cảnh giác với các thế lực thù địch,nâng cao vai trò lãnh đạo

+ Học tập kinh nghiệm,rút ra bài học để tiến hành cải cách sao cho hiệu quả,phù hợp với nhu cầu cũng như đảm bảo đúng bản chất của chế độ XHCN

+ Đặc biệt trong tình hình đại dịch Covit 19 hiện nay cần có những cải cách về kinh tế,chính trị-xã hội đúng đắn,linh hoạt đúng với tình hình chung của đất nước

+ Nghiêm khắc,phê bình những người lãnh đạo có những sai lầm và tha hóa về tư tưởng chính trị,đạo đức,lối sống ….

Các câu thường khá là dài nên mình xin phép làm câu 1 nhiều điểm nhất.Có điều gì sai sót mong bạn thông cảm!

Bình luận (0)
Đỗ Thị Minh Ngọc
26 tháng 6 lúc 10:42

Tham khảo 

Câu 3

* Những nguyên nhân chính dẫn đến sự tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu:

- Một là, do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cùng với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện. Thêm vào đó là sự thiếu dân chủ và công bằng đã làm tăng thêm sự bất mãn trong quần chúng.

- Hai là, không bắt kịp bước phát triển của khoa học – kĩ thuật tiên tiến, dẫn tới tình trạng trì trệ, khủng hoảng về kinh tế, xã hội. Chẳng hạn như ở Liên Xô, trong những năm 70 của thế kỉ XX phải nhập lương thực của các nước Tây Âu.

- Ba là, khi tiến hành cải tổ lại phạm phải sai lầm trên nhiều mặt, làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng. Đặc biệt là sai lầm khi thực hiện chế độ đa nguyên đa đảng, từ bỏ quyền lãnh đạo cao nhất của Đảng.

- Bốn là, sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước có tác động không nhỏ làm cho tình hình trở nên thêm rối loạn.

* Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam trong tình hình đại dịch covid - 19 hiện nay từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là:

- Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản

- Nhân dân phải cùng Đẳng đoàn kết để chống dịch 

- Cần nhắc nhở , phê bình những người không có ý thức phòng chống dịch 

- Mọi người cần phải tiêm vacxin covid 

- ...

Câu 4

* Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945

- Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa của đế quốc thực dân phương Tây.

- Tháng 8-1945, khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, các nước Đông Nam Á đã nổi dậy chống ách thống trị thực dân, giành chính quyền.

- Ngay sau đó, Đông Nam Á lại bị thực dân phương Tây xâm lược trở lại. Các nước này phải tiếp tục tiến hành kháng chiến giành độc lập dân tộc như ở Inđônêxia, Việt Nam,… đến giữa những năm 50 của thế kỉ XX mới lần lượt giành được độc lập.

* Những biến đổi của Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay:

- Biến đổi thứ nhất: cho đến nay, các nước Đông Nam Á đều giành được độc lập.

- Biến đổi thứ hai: từ khi giành được độc lập dân tộc các nước Đông Nam Á đều ra sức xây dựng kinh tế – xã hội và đạt được nhiều thành tích to lớn như Sin-ga-po, Thái Lan, Malaixia… Đặc biệt, Sin-ga-po trở thành “con rồng châu Á”, được xếp vào hàng các nước phát triển nhất thế giới.

- Biến đổi thứ ba: Cho đến nay, các nước Đông Nam Á đều gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN. Đây là một tổ chức liên minh chính trị – kinh tế của khu vực Đông Nam Á nhằm mục tiêu xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực.

* Trong ba biến đổi trên, biến đổi thứ nhất là quan trọng nhất. Vì : 

- Từ thân phận các nước thuộc địa, nửa thuộc địa, phụ thuộc trở thành những nước độc lập…

- Nhờ có biến đổi đó, các nước Đông Nam Á mới có những điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển về kinh tế, xã hội cuả mình ngày càng phồn vinh và gia nhập tổ chức ASEAN.

Câu 5

* Nhật Bản đã làm gì:

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản thực hiện một loạt các cải cách dân chủ được tiến bộ:

+ Ban hành Hiếp pháp mới (1946) có nhiều nội dung tiến bộ.

+ Thực hiện cải cách ruộng đất (1946 - 1949).

+ Giải giáp các lực lượng vũ trang, giải thể các công ti độc quyền lớn.

+ Thanh lọc các phần tử phát xít khỏi các cơ quan nhà nước.

+ Ban hành các quyền tự do dân chủ.

- Nhờ đó, nước Nhật đã có một chuyên biến lớn và sâu sắc: Từ chế độ chuyên chế sang chế độ dân chủ. Chính điều này trở thành một nhân tố quan trọng tạo nên sự phát triển "Thần kì" về kinh tế của Nhật Bản sau chiến tranh (1952-1973).

* Ý nghĩa:

- Chuyên từ chế độ chuyên chế sang chế độ dân chủ, tạo nên sự phát triển thần kì về kinh tế. Những cải cách dân chủ sau chiến tranh đã mang lại niềm hi vọng mới đối với các tầng lớp nhân dân, là nhân tố quan trọng đưa nước Nhật phát triển sau này


 

Bình luận (1)
Thánh hỏi vặt

Câu 1: Tư bản Anh xuất khẩu tư bản chủ yếu đến khu vực nào?

A. Các nước châu Phi

B. Các nước Đông Nam Á

C. Trung Quốc

D. Hoa Kì

(Đầu thế kỉ XX, tư sản Anh tập trung nhiều vào việc xuất khẩu tư bản. Khu vực mà tư bản Anh xuất khẩu chủ yếu là Hoa Kì. Vì đây là một khu vực rộng lớn, có nền kinh tế phát triển, nhu cầu về nguồn nhân lực, tư bản rất cao.)

Câu 2: Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.

B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.

C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.

D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới.

Câu 3: Quốc tế thứ hai Không có đóng góp nào sau đây?

A. Xây dựng một lực lượng quân sự mạnh ở các nước.

B. Thúc đẩy việc thành lập chính phủ vô sản ở nhiều nước.

C. Đoàn kết các phong trào đấu tranh ở châu Âu và Bắc Mỹ.

D. Làm chậm quá trình chiến tranh đế quốc ở các nước.

Câu 4: “Linh hồn của Quốc tế thứ hai” là ai?

A. C.Mác

B. Ăng-ghen

C. Lê-nin

D. Xanh Xi-mông

Câu 5: Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên thế kỉ XVIII-XIX là gì?

A. Giúp con người hiểu biết thêm về thế giới vật chất xung quanh.

B. Khẳng định vạn vật chuyển biến, vận động theo quy luật.

C. Đặt cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng sau này thúc đẩy sản xuất và kỹ thuật phát triển.

D. Tấn công mạnh mẽ vào những giáo lý của thần học.

Cihce
24 tháng 6 lúc 9:36

Câu 1: D

=> (Đầu thế kỉ XX, tư sản Anh tập trung nhiều vào việc xuất khẩu tư bản. Khu vực mà tư bản Anh xuất khẩu chủ yếu là Hoa Kì. Vì đây là một khu vực rộng lớn, có nền kinh tế phát triển, nhu cầu về nguồn nhân lực, tư bản rất cao.)

Câu 2: C

=> Vì tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.

Câu 3: B

=> Quốc tế thứ hai Không có đóng góp thúc đẩy việc thành lập chính phủ vô sản ở nhiều nước.

Câu 4: C

=> “Linh hồn của Quốc tế thứ hai” là C.Mác.

Câu 5: C

=> Là đặt cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng sau này thúc đẩy sản xuất và kỹ thuật phát triển.

Bình luận (0)
Đông Hải
23 tháng 6 lúc 18:17

Thế hệ trẻ hiện nay có những suy nghĩ và hành động để học  tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh :

- Tu dưỡng đạo đức

- Luôn ý thức được việc học tập mà không cần ai nhắc nhở.

- Học và thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy.

....

Bình luận (0)
sky12
23 tháng 6 lúc 20:29

Thế hệ trẻ hiện nay có những suy nghĩ và hành động gì để học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ?

*Suy nghĩ:

- Trên cơ sở tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,thế hệ trẻ tự nhận thức,học tập,nuôi dưỡng phẩm chất đạo đức và rèn luyện bản thân.

- Tự thấy rõ trách nhiệm của mình từ đó có những đóng góp thiết thực cho Tổ Quốc

- Thấy tự hào,tin tưởng vào đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam...

*Hành động:

- Tích cực tham gia các hoạt động công ích,tình nguyện,giúp đỡ những người có mảnh đời bất hạnh trong xã hội,..

- Nỗ lực học tập,thực hiện đúng 5 điều Bác Hồ dạy

- Phê phán những quan điểm sai trái,chống phá nhà nước chính phủ

- Học tập không ngừng,bồi đắp ý chí tự lập,tự cường,...

Bình luận (0)
Huỳnh Kim Ngân
19 tháng 6 lúc 23:50

Tham khảo

- Áo dài, áo bà ba, áo tứ thân.

2

Đặng Xá – diễn nôm  “làng họ Đặng”. Ở Việt Nam có nhiều làngcùng có tên là “Đặng Xá” nhưng đều  đặc điểm chung  nơi xuất thân của nhiều khoa cử họ Đặngnổi tiếng từ thời phong kiến như: Đặng Nghiêm, Đặng Diễn, ĐặngMa Lỗ…

Bình luận (0)
Đỗ Thị Minh Ngọc
20 tháng 6 lúc 21:10

Tham khảo 

Câu 1

- Áo tứ thân 

- Áo bà ba 

- Áo dài 

Câu 2

- Tại vì “xá” có nghĩa là làng. Đặng Xá – diễn nôm là “làng họ Đặng”.Ở Việt Nam có nhiều làng cùng có tên là “Đặng Xá” nhưng đều có đặc điểm chung là nơi xuất thân của nhiều khoa cử họ Đặng nổi tiếng từ thời phong kiến như: Đặng Nghiêm, Đặng Diễn, Đặng Ma Lỗ…

- Tên làng (xã) được đặt theo dòng họ có đông người cư trú nhất  hoặc có công khai mở làng. Làng Lê Xá. Đặc tính tên các làng này là tên họ  tộc phía trước, cộng với “xá" (nơi ở) đứng sau. Hà Nam có tới hơn chục làng đặt tên kiểu ấy.

 

Bình luận (0)
👁💧👄💧👁
18 tháng 6 lúc 10:25

"Cương lĩnh trính trị" đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo bao gồm những văn kiện:

- Chính cương vắn tắt.

- Sách lược vắn tắt.

- Điều lệ vắn tắt.

Bình luận (1)
YunTae
17 tháng 6 lúc 20:44

Tham khảo : 

Lãnh thổ Việt Nam đặc trưng bởi hình chữ S, sự khác biệt về cấu trúc địa hình, phân bố vùng miền, và với 54 dân tộc anh em cùng nhau sinh sống đã tạo ra những phong tục tập quán, bản sắc văn hoá riêng biệt giữa ba miền Bắc, Trung, Nam. Cùng với việc trải qua bao giai đoạn thăng trầm của lịch sử, trải qua những bước chân văn hóa làm nổi bật những giá trị riêng biệt của từng vùng. Ba miền Bắc, Trung, Nam của dải đất hình chữ S giữ riêng mình những đặc sản, đặc trưng vô cùng đặc sắc và không lẫn vào đâu được.

Bình luận (0)
Zero two
17 tháng 6 lúc 20:55

Tham khảo : 

 

Lãnh thổ Việt Nam đặc trưng bởi hình chữ S, sự khác biệt về cấu trúc địa hình, phân bố vùng miền, và với 54 dân tộc anh em cùng nhau sinh sống đã tạo ra những phong tục tập quán, bản sắc văn hoá riêng biệt giữa ba miền Bắc, Trung, Nam. Cùng với việc trải qua bao giai đoạn thăng trầm của lịch sử, trải qua những bước chân văn hóa làm nổi bật những giá trị riêng biệt của từng vùng. Ba miền Bắc, Trung, Nam của dải đất hình chữ S giữ riêng mình những đặc sản, đặc trưng vô cùng đặc sắc và không lẫn vào đâu được.

Bình luận (0)
sky12
18 tháng 6 lúc 8:54

Câu hỏi chung chung zọ khác nhau ở đây là về khí hậu,địa lý,văn hóa,tập tụng,đặc sản,... hay gì ???

Bình luận (2)