Chongyun123

Câu 7. Nhóm nào sau đây gồm toàn hạt cây 2 lá mầm?

1 điểm

Hạt đỗ đen, hạt bưởi, hạt lạc

Hạt đậu, hạt ngô, hạt vừng

Hạt ngô, hạt kê, hạt lúa

Hạt vải, hạt bí ngô, hạt ngô

Câu 8: Nhóm nào sau đây gồm toàn cây thuộc nhóm hạt trần

1 điểm

Thông, pơ mu, hoàng đàn, kim giao

Dương xỉ, bách tán, nhãn, vải

Rau bợ, thông, tre, pơmu.

Kim gioa, dừa cạn, mít, hoàng đàn.

Câu 9. Đặc điểm chủ yếu phân biệt lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm?

1 điểm

Cấu tạo của hạt

Số lá mầm của phôi

Cấu tạo cơ quan sinh sản

Cấu tạo cơ quan sinh dưỡng

Câu 10. Giới thực vật chia làm các ngành nào?

1 điểm

các ngành: Địa y, tảo, thực vật bậc cao.

Các ngành: Rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín.

Các ngành: Hạt trần, hạt kín.

Các ngành: Vi khuẩn, nấm, hạt trần, hạt kín

Câu 11. Vì sao thực vật hạt kín lại phát triển đa dạng phong phú như ngày nay?

1 điểm

Vì cơ quan sinh dưỡng đa dạng: rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ....

Có hoa quả với nhiều dạng khác nhau, hạt nằm trong qủa là một ưu thế của cây hạt kín vì nó được bảo vệ tôt hơn.

Môi trường sống đa dạng

Cả A, B và C đúng.

Câu 12. Đặc điểm nào sau đây không phải là của cây dương xỉ ?

1 điểm

Có mạch dẫn

Lá non cuộn tròn lại ở đầu.

Có hoa

Có rễ, thân, lá thật

Câu 13. . Trong các hình thức phát tán của quả và hạt thì hình thức giúp thực vật phát tán rộng và nhanh nhất là

1 điểm

Phát tán nhờ gió

Phát tán nhờ động vật

Tự phát tán

Phát tán nhờ con người

Câu 14. Tính chất đặc trưng nhất của các cây hạt kín là

1 điểm

Sống ở trên cạn

Có rễ, thân, lá thật

Sinh sản bằng hạt

Có hoa, quả, hạt nằm bên trong quả

Câu 15. Đặc điểm quan trọng để phân biệt hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm?

1 điểm

Nội chất chứa dinh dưỡng

Số lá mầm của hạt

Cách nảy mầm của hạt

Các bộ phận của hạt

Câu 16. Đặc điểm nào sau đây cho ta thấy Dương xỉ khác Rêu?

1 điểm

Sinh sản bằng bào tử

Sống ở cạn

Có rễ thật, có mạch dẫn

Có chất diệp lục

Cấu 17. Ở những vùng bờ biển người ta trồng cây ở phía ngoài đê nhằm mục đích gì?

1 điểm

Chống gió bão

Chống xói mòn đất

Chống rửa trôi đất

Cả A, B, C đều đúng

Câu 18. Tảo là thực vật bậc thấp vì:

1 điểm

Cơ thể có cấu tạo đơn bào hay đa bào

Cơ quan sinh sản hữu tính đơn bảo

Chưa có thân, rễ, lá thật, hầu hết sống ở nước

Tất cả các câu trên.

Câu 19. Đặc điểm sinh sản của các cây thuộc ngành hạt kín là

1 điểm

Sinh sản bằng hạt

Hạt nằm trong quả

Nhị và nhụy là hai bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa

Tất cả các câu trên

Câu 20. Hoa cây ngô thuộc loại

1 điểm

hoa đơn tính cùng gốc, giao phấn nhờ gió

hoa đơn tính, giao phấn nhờ sâu bọ

hoa lưỡng tính, tự thụ phấn

hoa lưỡng tính, giao phấn nhờ sâu bọ

Chongyun123

Câu 2. Để thu hút sâu bọ những hoa nở về đêm thường có đặc điểm gì?

1 điểm

Hoa thường có màu trắng nổi bật trong đêm khiến sâu bọ dễ nhận ra.

Có mùi thơm đặc biệt kích thích sâu bọ tìm đến.

Cả A và B đều đúng

Cả A và B đều sai.

Xóa lựa chọn

Câu 3. Sau khi thụ tinh hoa, hoa có những biến đổi gì?

1 điểm

Hợp tử phát triển thành phôi

Noãn phát triển thành hạt chứa phôi.

Bầu phát triển thành qủa chứa hạt.

Cả A, B và C đúng.

Xóa lựa chọn

Câu 4. Nhóm nào sau đây gồm toàn quả khô?

1 điểm

Quả cà chua, quả ớt, quả thì là, qủa chanh.

Quả lạc, quả dừa, quả đu đủ, quả táo ta.

Quả đậu bắp, quả đậu xanh, quả đậu Hà lan, quả cải.

Quả bồ kết, quả đậu đen, quả chuối, quả táo.

Xóa lựa chọn

Câu 5. Nhóm nào sau đây gồm toàn quả thịt?

1 điểm

Quả đỗ đen, qủa hồng xiêm, quả chuối, quả bầu.

Quả mơ, quả đào, quả xoài, quả dưa hấu.

Quả chò, quả cam, quả vú sữa, quả bồ kết.

Qủa đu đủ, quả cà chua, quả cải, quả hồng

Câu 6. Nhóm nào sau đây gồm toàn hạt cây 1 lá mầm?

1 điểm

Hạt đỗ đen, hạt bưởi, hạt lạc

Hạt đậu, hạt ngô, hạt vừng

Hạt ngô, hạt kê, hạt lúa.

Hạt vải, hạt bí ngô, hạt ngô

Câu 7. Nhóm nào sau đây gồm toàn hạt cây 2 lá mầm?

1 điểm

Hạt đỗ đen, hạt bưởi, hạt lạc

Hạt đậu, hạt ngô, hạt vừng

Hạt ngô, hạt kê, hạt lúa

Hạt vải, hạt bí ngô, hạt ngô

Câu 8: Nhóm nào sau đây gồm toàn cây thuộc nhóm hạt trần

1 điểm

Thông, pơ mu, hoàng đàn, kim giao

Dương xỉ, bách tán, nhãn, vải

Rau bợ, thông, tre, pơmu.

Kim gioa, dừa cạn, mít, hoàng đàn.

Câu 9. Đặc điểm chủ yếu phân biệt lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm?

1 điểm

Cấu tạo của hạt

Số lá mầm của phôi

Cấu tạo cơ quan sinh sản

Cấu tạo cơ quan sinh dưỡng

Câu 10. Giới thực vật chia làm các ngành nào?

1 điểm

các ngành: Địa y, tảo, thực vật bậc cao.

Các ngành: Rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín.

Các ngành: Hạt trần, hạt kín.

Các ngành: Vi khuẩn, nấm, hạt trần, hạt kín

Câu 11. Vì sao thực vật hạt kín lại phát triển đa dạng phong phú như ngày nay?

1 điểm

Vì cơ quan sinh dưỡng đa dạng: rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ....

Có hoa quả với nhiều dạng khác nhau, hạt nằm trong qủa là một ưu thế của cây hạt kín vì nó được bảo vệ tôt hơn.

Môi trường sống đa dạng

Cả A, B và C đúng.

Câu 12. Đặc điểm nào sau đây không phải là của cây dương xỉ ?

1 điểm

Có mạch dẫn

Lá non cuộn tròn lại ở đầu.

Có hoa

Có rễ, thân, lá thật

Câu 13. . Trong các hình thức phát tán của quả và hạt thì hình thức giúp thực vật phát tán rộng và nhanh nhất là

1 điểm

Phát tán nhờ gió

Phát tán nhờ động vật

Tự phát tán

Phát tán nhờ con người

Câu 14. Tính chất đặc trưng nhất của các cây hạt kín là

1 điểm

Sống ở trên cạn

Có rễ, thân, lá thật

Sinh sản bằng hạt

Có hoa, quả, hạt nằm bên trong quả

Câu 15. Đặc điểm quan trọng để phân biệt hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm?

1 điểm

Nội chất chứa dinh dưỡng

Số lá mầm của hạt

Cách nảy mầm của hạt

Các bộ phận của hạt

Câu 16. Đặc điểm nào sau đây cho ta thấy Dương xỉ khác Rêu?

1 điểm

Sinh sản bằng bào tử

Sống ở cạn

Có rễ thật, có mạch dẫn

Có chất diệp lục

Cấu 17. Ở những vùng bờ biển người ta trồng cây ở phía ngoài đê nhằm mục đích gì?

1 điểm

Chống gió bão

Chống xói mòn đất

Chống rửa trôi đất

Cả A, B, C đều đúng

Câu 18. Tảo là thực vật bậc thấp vì:

1 điểm

Cơ thể có cấu tạo đơn bào hay đa bào

Cơ quan sinh sản hữu tính đơn bảo

Chưa có thân, rễ, lá thật, hầu hết sống ở nước

Tất cả các câu trên.

Câu 19. Đặc điểm sinh sản của các cây thuộc ngành hạt kín là

1 điểm

Sinh sản bằng hạt

Hạt nằm trong quả

Nhị và nhụy là hai bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa

Tất cả các câu trên

Câu 20. Hoa cây ngô thuộc loại

1 điểm

hoa đơn tính cùng gốc, giao phấn nhờ gió

hoa đơn tính, giao phấn nhờ sâu bọ

hoa lưỡng tính, tự thụ phấn

hoa lưỡng tính, giao phấn nhờ sâu bọ

Lili
1 giờ trước (21:36)

Câu 2. Để thu hút sâu bọ những hoa nở về đêm thường có đặc điểm gì?

1 điểm

Hoa thường có màu trắng nổi bật trong đêm khiến sâu bọ dễ nhận ra.

Có mùi thơm đặc biệt kích thích sâu bọ tìm đến.

Cả A và B đều đúng

Cả A và B đều sai.

Xóa lựa chọn

Câu 3. Sau khi thụ tinh hoa, hoa có những biến đổi gì?

1 điểm

Hợp tử phát triển thành phôi

Noãn phát triển thành hạt chứa phôi.

Bầu phát triển thành qủa chứa hạt.

Cả A, B và C đúng.

Xóa lựa chọn

Câu 4. Nhóm nào sau đây gồm toàn quả khô?

1 điểm

Quả cà chua, quả ớt, quả thì là, qủa chanh.

Quả lạc, quả dừa, quả đu đủ, quả táo ta.

Quả đậu bắp, quả đậu xanh, quả đậu Hà lan, quả cải.

Quả bồ kết, quả đậu đen, quả chuối, quả táo.

Xóa lựa chọn

Câu 5. Nhóm nào sau đây gồm toàn quả thịt?

1 điểm

Quả đỗ đen, qủa hồng xiêm, quả chuối, quả bầu.

Quả mơ, quả đào, quả xoài, quả dưa hấu.

Quả chò, quả cam, quả vú sữa, quả bồ kết.

Qủa đu đủ, quả cà chua, quả cải, quả hồng

Bình luận (1)
Nhị hoa là Cơ quan sinh dục đực của hoa.
Nhụy hoa là Cơ quan sinh dục cái của hoa.
Một số cây có hoa đực riêng, hoa cái riêng. Ở đa số cây thì trên cùng một hoa có cả nhị và nhụy.
Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa.
Cấu tạo đầy đủ lý tưởng của hoa bao gồm: cuống hoa, lá bắc, đài hoa (lá đài), tràng hoa (cánh hoa), bộ nhị, bộ nhụy.
Ngoài chức năng chứa cơ quan sinh sản của thực vật có hoa, hoa còn được con người trồng và khai thác nhằm mục đích trang trí, làm đẹp và thậm chí là nguồn cung cấp thức ăn, dược liệu.
Một bông hoa điển hình bao gồm 4 loại cấu trúc gắn vào đỉnh của một cuống ngắn. Mỗi loại cấu trúc này được sắp xếp thành vòng trên đế hoa. Bốn vòng chính tính từ gốc (móng) của hoa hay mấu thấp nhất và tính dần lên trên là:

 

1. Đài hoa: vòng ngoài cùng nhất, bao gồm các thành phần đơn vị gọi là lá đài; chúng thường có màu xanh và bao bọc phần còn lại của hoa khi ở trong nụ. Tuy nhiên, các lá đài này có thể không có hoặc dễ thấy và sặc sỡ nổi bật như các cánh hoa ở một số loài.

2. Tràng hoa: vòng kế tiếp tính về phía đỉnh, bao gồm các thành phần đơn vị gọi là cánh hoa, chúng thường mỏng, mềm và có màu sắc sặc sỡ để thu hút động vật giúp chúng thụ phấn.

3. Bộ nhị: vòng kế tiếp (đôi khi sắp xếp thành vài vòng), bao gồm các thành phần đơn vị gọi là nhị hoa. Nhị hoa bao gồm 2 phần: một cuống nhỏ gọi là chỉ nhị, trên đầu của chỉ nhị là bao phấn, trong đó sinh ra phấn hoa nhờ phân bào giảm nhiễm để cuối cùng phát tán đi.

4. Bộ nhụy: vòng trong cùng nhất của hoa, bao gồm một hay vài đơn vị thành phần gọi là lá noãn. Lá noãn hay các lá noãn hợp lại thành một cấu trúc rỗng, gọi là bầu nhụy, bên trong nó sinh sản ra các noãn. Noãn là các túi đại bào tử và tới lượt chúng, chúng sinh ra các đại bào tử nhờ phân bào giảm nhiễm để phát triển thành các thể giao tử cái. Chúng tạo ra các tế bào trứng. Bộ nhụy của hoa cũng được miêu tả bằng cách sử dụng một thuật ngữ thay thế là cấu trúc mà người ta nhìn thấy ở vòng trong cùng nhất (bao gồm một bầu nhụy, vòi nhụy và đầu nhụy), gọi là nhụy hoa. Một nhụy có thể bao gồm một lá noãn hay vài lá noãn hợp lại cùng nhau. Phần đỉnh dính của nhụy gọi là đầu nhụy, nơi tiếp nhận phấn hoa. Một cuống hỗ trợ nâng đỡ gọi là vòi nhụy, trở thành con đường cho các ống phấn phát triển từ các hạt phấn hoa bám vào đầu nhụy.

Nhị hay nhụy,nhụy hay nhị,nhị hoa hay nhụy hoa,nhụy hoa hay nhị hoa,nhị hoa là gì,nhụy hoa là gì,nhị hoa,nhụy hoa,Biểu đồ chỉ ra các bộ phận chính của một bông hoa thuần thục.
​​Biểu đồ chỉ ra các bộ phận chính của một bông hoa thuần thục.

 

Bình luận (0)

- Nhị : chỉ nhị dài , bao phấn bên trong chứa các hạt phấn là tế bào sinh dục đực

- Nhuỵ : gồm đầu , vòi và bầy nhuỵ ; trong bầu nhuỵ chứa noãn là các tế bào sinh dục cái.

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
2 giờ trước (20:45)

- Nhị : chỉ nhị dài , bao phấn bên trong chứa các hạt phấn là tế bào sinh dục đực

- Nhuỵ : gồm đầu , vòi và bầy nhuỵ ; trong bầu nhuỵ chứa noãn là các tế bào sinh dục cái

Bình luận (0)
~Quỳnh A.R.M.Y ~
2 giờ trước (20:40)

-Thức ăn bị ôi thiu là do:

​+Bào tử của nhiều loại nấm mốc trong không khí rơi vào, gặp điều kiện thuận lợi chúng phát triển nhanh làm ôi thiu thức ăn.

​+Các vi khuẩn hoại sinh gây ôi, thiu, thối rữa thức ăn.

​-Muốn giữ cho thức ăn khỏi bị thiu cần:

​+Ướp lạnh, phơi khô hoặc ướp muối thức ăn.

​+Những thức ăn hằng ngày cần cho vào tủ lạnh, vì với nhiệt độ thấp trong tủ lạnh làm hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc.

Bình luận (3)
Nhưn Ngốc Nghếch
2 giờ trước (20:40)

Em tham khảo nhé !

Trong không khí luôn có rất nhiều loại vi khuẩn. Khi chúng xâm nhập vào thức ăn, trong điều kiện thuận lợi chúng sẽ tiến hành phân giải các chất trong thức ăn để lấy chất dinh dưỡng. Các chất do vi khuẩn thải ra làm cho thức ăn bị ôi thiu, có mùi rất khó ngửi.

- Để thức ăn không bị ôi thiu thì cần bảo quản thức ăn trong tủ lạnh hoặc ướp mặn thức ăn. 

Bình luận (0)

-Hiện tượng thức ăn bị ôi thiu là do thức ăn không được bảo quản tốt, bảo quản thức ăn không đúng cách dẫn đến các vi khuẩn hoại sinh sinh sôi, phát triển gây thối rữa, làm cho thức ăn có mùi chua, khó chịu và không ăn được nữa.

-Muốn giữ cho thức ăn khỏi bị ôi thiu ( kể cả thức ăn chưa chế biến và đã chế biến) cần bảo quản và sử dụng thức ăn theo hướng dẫn trên nhãn sản phẩm. Bọc, gói, cho vào hộp đựng kín là cách hạn chế sự xâm nhập của vi sinh vật. Cho thức ăn vào tủ lạnh (ngăn mát hoặc ngăn đá) là tạo điều kiện nhiệt độ thấp để ức chế sự phát triển của vi sinh vật (vì vi sinh vật phát triển mạnh ở nhiệt độ từ 25 - 40oC) (Tuy nhiên, để rau xanh và thức ăn lâu trong ngăn mát vẫn có thể bị thối vì một số vi sinh vật vẫn có thể hoạt động ở điều kiện lạnh).

Bình luận (0)

--Lớp chim: Tuần hoàn: tim 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể, có 2 vòng tuần hoàn 
Hô hấp: Phổi có mạng ống khí (có 9 túi khí) => tận dụng tối đa lượng ô-xi, phù hợp với đời sống bay lượng 
Sinh sản: chưa có cơ quan sinh dục chính, thụ tinh trong 
--Lớp thú: Tuần hoàn: tim 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi ơ thể, có 2 vòng tuần hoàn 
Hô hấp: phổi gồm nhiều phế nang với mạng mao mạch dày đặc => trao đổi khí dễ dàng 
Sinh sản đã có cơ quan sinh dục, thụ tinh trong, đa số đẻ con (thú mỏ vịt đẻ trứng)

Bình luận (0)
Akai☘☘☘Amuro
2 giờ trước (20:34)

tham khảo:

Lớp chim: Tuần hoàn: tim 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể, có 2 vòng tuần hoàn 
Hô hấp: Phổi có mạng ống khí (có 9 túi khí) => tận dụng tối đa lượng ô-xi, phù hợp với đời sống bay lượng 
Sinh sản: chưa có cơ quan sinh dục chính, thụ tinh trong 
--Lớp thú: Tuần hoàn: tim 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi ơ thể, có 2 vòng tuần hoàn 
Hô hấp: phổi gồm nhiều phế nang với mạng mao mạch dày đặc => trao đổi khí dễ dàng 
Sinh sản đã có cơ quan sinh dục, thụ tinh trong, đa số đẻ con (thú mỏ vịt đẻ trứng)

Bình luận (0)
Nhưn Ngốc Nghếch
2 giờ trước (20:33)

Tham Khảo !

+ Trong nông nghiệp:

- Phân giải cành, lá cây thành mùn và muối khoáng, giúp cây có thêm chất dinh dưỡng.

- Tham gia cố định Nitơ - một chất quan trọng cho sự phát triển của mọi loại thực vật.

+ Trong công nghiệp:

- Giúp hình thành than đá và dầu mỏ - hai loại nhiên liệu quan trọng cho sản xuất công nghiệp.

- Là mắt xích quan trọng trong ngành công nghệ sinh học: lên men, sản xuất vitamin, làm sạch nguồn nước…

- Có vai trò quan trọng trong công nghiệp thực phẩm: làm giấm, chế biến dưa cà, thủy hải sản…

  

Bình luận (0)
Nhưn Ngốc Nghếch
2 giờ trước (20:30)

Tham Khảo !

Vi khuẩn phần lớn dinh dưỡng bằng hình thức dị dưỡng.

Vi khuẩn kí sinh sống nhờ trên các cơ thể sống khác; vi khuẩn hoại sinh sử dụng chất hữu cơ có sẵn trong xác động vật, thực vật đang phân hủy. 

Bình luận (0)

- Dinh dưỡng của vi khuẩn: vi khuẩn có nhiều cách dinh dưỡng khác nhau, một số vi khuẩn có thể chế tạo chất hữu cơ để sống đó là vi khuẩn tự dưỡng. Phần lớn vi khuẩn sống nhờ vào chất, hữu cơ có sẵn gọi là vi khuẩn dị dưỡng (kí sinh hoặc hoại sinh).

- Vì khuẩn kí Sinh: là vi khuẩn sống bám dựa vào chất hữu cơ của cơ thể sống khác.

- Vì khuẩn hoại sinh: là Vi khuẩn sống nhờ vào sự phân giải chất hữu cơ có sẵn (xác động thực vật…).

Bình luận (0)
NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
2 giờ trước (20:34)

Dinh dưỡng của vi khuẩn: vi khuẩn có nhiều cách dinh dưỡng khác nhau, một số vi khuẩn có thể chế tạo chất hữu cơ để sống đó là vi khuẩn tự dưỡng. Phần lớn vi khuẩn sống nhờ vào chất, hữu cơ có sẵn gọi là vi khuẩn dị dưỡng (kí sinh hoặc hoại sinh).

Vi khuẩn kí sinh: là vi khuẩn sống bám dựa vào chất hữu cơ của cơ thể sống khác.

Vi khuẩn hoại sinh: là Vi khuẩn sống nhờ vào sự phân giải chất hữu cơ có sẵn (xác động thực vật…)

Bình luận (0)

Ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống. Hạn chế khai thác bừa bải các loài thực vật quý hiếm. Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài quý hiếm. Tuyên truyền mọi người dân bảo vệ rừng. Xây dựng khu bảo tồn, vườn quốc gia…

Bình luận (0)
Akai☘☘☘Amuro
2 giờ trước (20:27)

tham khảo:

Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam?
Ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống.
Hạn chế khai thác bừa bải các loài thực vật quý hiếm.
Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài quý hiếm.
Tuyên truyền mọi người dân bảo vệ rừng.
Xây dựng khu bảo tồn, vườn quốc gia…

 

Bình luận (0)
Nhưn Ngốc Nghếch
2 giờ trước (20:28)

Để bảo vệ sự đa dạng thực vật ở Việt Nam cần phải thực hiện các biện pháp sau:

- Ngăn chặn việc phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật.

- Hạn chế việc khai thác bừa bãi các loại thực vật quý hiếm đế bảo vệ số lượng cá thể của loài.

- Xây dựng các vườn thực vật, vườn quốc gia, các khu bảo tồn... để bảo vệ các loài thực vật trong đó có thực vật quý hiếm.

- Cấm buôn bán và xuất khẩu các loại đặc biệt quý hiếm.

- Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.

- Thực hiện các chính sách khuyến khích trồng và bảo vệ rừng. 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN