tuấn nguyễn
Hôm kia lúc 15:15

em chọn phương thức deo hạt ngô 

- đào bới đất làm mềm đất

- deo từng hạt ngô lên đất

- lấp đất lại 

=> và còn lại là cho  ngô lên cây 

Bình luận (0)
POP POP
14 giờ trước (11:00)

Mía : giâm 

Sắn: giâm

Cam: Chiết, ghép

Đậu, ngô: gieo trồng

Bình luận (0)
Trung Tiến Võ

Câu 1: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình nón là:

A. Tam giác

B. Tam giác cân

C. Tam giác vuông

D. Đáp án khác

Câu 2: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình cầu là:

A. Hình chữ nhật

B. Tam giác

C. Hình tròn

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Người ta dùng mấy hình chiếu để biểu diễn khối tròn xoay?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4: Đối với khối tròn xoay, người ta thường dùng hai hình chiếu để biểu diễn:

A. Hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao

B. Hình chiếu thể hiện hình dạng và đường kính mặt đáy

C. Một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thể hiện hình dạng và đường kính mặt đáy

D. Đáp án khác

Câu 5: Hình nón có hình chiếu đứng là tam giác cân, hình chiếu bằng là:

A. Tam giác

B. Tam giác cân

C. Hình tròn

D. Đáp án khác

Câu 6: Trong các đồ vật sau, đồ vật nào có dạng tròn xoay?

A. Bát

B. Đĩa

C. Chai

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7: Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống: “Khi quay ......... một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định, ta được hình nón”

A. Hình tam giác vuông

B. Hình tam giác

C. Hình chữ nhật

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8: Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình:

A. Hình nón

B. Hình trụ

C. Hình cầu

D. Đáp án khác

 

Câu 9: Điền vào chỗ trống: “Khi quay ......... một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ”

A. Hình tam giác

B. Hình chữ nhật

C. Nửa hình tròn

D. Đáp án khác

Câu 10: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là:

A. Hình chữ nhật

B. Tam giác cân

C. Tam giác vuông

D. Đáp án khác

Anime khắc nguyệt
22 tháng 9 lúc 17:37

Câu 1: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình nón là:

A. Tam giác

B. Tam giác cân

C. Tam giác vuông

D. Đáp án khác

Câu 2: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình cầu là:

A. Hình chữ nhật

B. Tam giác

C. Hình tròn

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Người ta dùng mấy hình chiếu để biểu diễn khối tròn xoay?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4: Đối với khối tròn xoay, người ta thường dùng hai hình chiếu để biểu diễn:

A. Hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao

B. Hình chiếu thể hiện hình dạng và đường kính mặt đáy

C. Một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thể hiện hình dạng và đường kính mặt đáy

D. Đáp án khác

Câu 5: Hình nón có hình chiếu đứng là tam giác cân, hình chiếu bằng là:

A. Tam giác

B. Tam giác cân

C. Hình tròn

D. Đáp án khác

Câu 6: Trong các đồ vật sau, đồ vật nào có dạng tròn xoay?

A. Bát

B. Đĩa

C. Chai

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7: Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống: “Khi quay ......... một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định, ta được hình nón”

A. Hình tam giác vuông

B. Hình tam giác

C. Hình chữ nhật

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8: Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình:

A. Hình nón

B. Hình trụ

C. Hình cầu

D. Đáp án khác

 

Câu 9: Điền vào chỗ trống: “Khi quay ......... một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ”

A. Hình tam giác

B. Hình chữ nhật

C. Nửa hình tròn

D. Đáp án khác

Câu 10: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là:

A. Hình chữ nhật

B. Tam giác cân

C. Tam giác vuông

D. Đáp án khác

Bình luận (0)
tuấn nguyễn
22 tháng 9 lúc 17:37

D
D

A

C

B

C

A

D

D

Bình luận (0)
Trung Tiến Võ

Câu 1: Hình chóp đều có các mặt bên là:

A. Các tam giác bằng nhau

B. Các tam giác cân bằng nhau

C. Các tam giác đều bằng nhau

D. Các tam giác vuông bằng nhau

Câu 2: Thường dùng hai hình chiếu để biểu diễn:

A. Hình hộp

B. Hình lăng trụ

C. Hình chóp

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Đối với hình hộp, lăng trụ, hình chóp thường dùng hai hình chiếu để biểu diễn với:

A. Một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao

B. Một hình chiếu thể hiện hình dạng và kích thước

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và b đều sai

Câu 4: Lăng trụ đều đáy là tam giác thì:

A. Hình chiếu đứng là tam giác

B. Hình chiếu bằng là tam giác

C. Hình chiếu cạnh là tam giác

D. Đáp án khác

Câu 5: Hình hộp chữ nhật được bao bởi mấy hình chữ nhật?

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

Câu 6: Hình hộp chữ nhật có kích thước:

A. Dài, rộng

B. Dài, cao

C. Rộng, cao

D. Dài, rộng, cao

Câu 7: Hình hộp chữ nhật có:

A. Hình chiếu đứng là hình chữ nhật

B. Hình chiếu bằng là hình chữ nhật

C. Hình chiếu cạnh là hình chữ nhật

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 8: Lăng trụ đều tạo bởi:

A. Hai đáy là hai đa giác đều bằng nhau, mặt bên là các hình chữ nhật

B. Hai đáy là hai đa giác, mặt bên là các hình chữ nhật

C. Hai đáy là hai đa giác đều bằng nhau, mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau

D. Đáp án khác

 

Câu 9: Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là:

A. Tam giác

B. Tam giác đều

C. Đa giác đều

D. Đáp án khác

Câu 10: Với hình chóp đều có đáy là hình vuông thì:

A. Hình chiếu đứng là tam giác cân

B. Hình chiếu cạnh là tam giác cân

C. Hình chiếu bằng là hình vuông

D. Cả 3 đáp án trên

tuấn nguyễn
21 tháng 9 lúc 15:53

1B

2D

3C

4D

5D

6A

7D

8C

9B

10A - C

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
21 tháng 9 lúc 15:53
Bình luận (2)
Nguyễn Ngọc Khánh Linh
21 tháng 9 lúc 11:35

- Bình nước hình lăng trụ đều
- Balo hình lăng trụ đều
- Cục tấy lục giác 
- Đồ chơi hình lăng trụ đều

Bình luận (0)
Quyên Trần
19 tháng 9 lúc 0:49

loading... Mik thêm a b c d vào cho dễ hiểu thui nhá ^^

Bình luận (1)
nguyễn thùy linh
20 tháng 9 lúc 21:54

Bình luận (0)