hưng phúc
21 phút trước

a. Ta có: \(\overline{M_{hh}}=\dfrac{28.1+2.3}{1+3}=8,5\left(g\right)\)

=> \(d_{\dfrac{hh}{O_2}}=\dfrac{\overline{M_{hh}}}{M_{O_2}}=\dfrac{8,5}{32}=0,265626\left(lần\right)\)

b. Ta có: \(V_{N_2}=1.22,4=22,4\left(lít\right)\)

\(V_{H_2}=3.22,4=67,2\left(lít\right)\)

=> \(\%_{V_{N_2}}=\dfrac{22,4}{22,4+67,2}.100\%=25\%\)

\(\%_{V_{H_2}}=100\%-25\%=75\%\)

Ta có: \(m_{N_2}=1.28=28\left(g\right)\)

\(m_{H_2}=3.2=6\left(g\right)\)

=> \(\%_{m_{N_2}}=\dfrac{28}{28+6}.100\%=82,35\%\)

\(\%_{m_{H_2}}=100\%-82,35\%=17,65\%\)

Bình luận (0)

biết \(M_{Brom_2}=2.80=160\left(đvC\right)\)

\(\Rightarrow X=2Fe+3y=160\)

\(\Rightarrow2.56+3y=160\)

\(\Rightarrow112+3y=160\)

\(\Rightarrow3y=160-112\)

\(\Rightarrow3y=48\)

\(\Rightarrow y=\dfrac{48}{3}=16\left(đvC\right)\)

\(\Rightarrow y\) là \(Oxi\left(O\right)\)

phải đề là thế này ko bạn?

Bình luận (1)
hưng phúc
36 phút trước

Gọi CTHH là: Fe2Y3

Ta có: \(d_{\dfrac{Fe_2Y_3}{Br_2}}=\dfrac{M_{Fe_2Y_3}}{M_{Br_2}}=\dfrac{M_{Fe_2Y_3}}{80.2}=1\)

=> \(M_{Fe_2Y_3}=160\left(g\right)\)

Ta có: \(M_{Fe_2Y_3}=56.2+M_Y.3=80\left(g\right)\)

=> MY = 16(g)

=> Y là oxi (O)

Vậy CTHH là Fe2O3

(Bạn nên viết lại đề là: 2 nguyên tử sắt liên kết với 3 nguyên tố Y và nặng bằng ''phân tử'' brom nhé.)

Bình luận (2)
....
53 phút trước

Fe+H2SO4->FeSO4+H2

0,3--------0,3---0,3----0,3

nFe=16,8\56=0,3 mol

=>Cm=2M

=>mFeSO4=0,3.152=45,6g

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN