traitimtrongvang
11 phút trước

\(\left\{{}\begin{matrix}R_2CO_3:x\left(mol\right)\\RHCO_3:y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(R_2CO_3 + 2HCl \to 2RCl + CO_2 + H_2O\\ RHCO_3 + HCl \to RCl + CO_2 + H_2O\)

Theo PTHH : 

\(n_{CO_2} = \)x + y = \(\dfrac{4,48}{22,4} = 0,2\ mol\) ⇒ y = 0,2 - x (0<x<0,2)

Ta có : 

x(2R + 60) + y(R + 61) = 23,8

⇔ 2Rx + 60x + R(0,2-x) + 61(0,2-x) = 23,8

⇔ Rx - x + 0,2R = 11,6

⇔ \(R=\dfrac{11,6+x}{x+0,2}\)

Vì 0<x<0,2 nên 29,5<R<58 Suy ra: R = 39(Kali)

Vậy X gồm : K2CO3(Kali cacbonat), KHCO3 (Kali hidrocacbonat)

Dẫn CO2 vào dung dịch nước vôi trong thì khối lượng bình tăng.

\(m_{tăng} = m_{CO_2} = 0,2.44 = 8,8(gam)\)

 

 

Bình luận (0)
traitimtrongvang
19 phút trước

\(B : MgO , NaOH , Cu ,Fe\\ X : NaOH\\ D : MgO,Cu,Fe\\ M: MgCl_2,FeCl_2\\ R: Cu\\ CuO + H_2 \xrightarrow{t^o} Cu + H_2O\\ Fe_3O_4 + 4H_2 \xrightarrow{t^o} 3Fe + 4H_2O\\ Na_2O + H_2O \to NaOH\\ MgO + 2HCl \to MgCl_2 + H_2O\\ Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
23 phút trước

a)

\(n_{O_2} = \dfrac{64}{32} = 2\ mol\Rightarrow n_O = 2.2 = 4\ mol\)

Số nguyên tử Oxi = \(4.6.10^{23} = 24.10^{23}\) nguyên tử.

Số phân tử Oxi = \(2.6.10^{23} = 12.10^{23}\) phân tử.

b)

\(d_{O_2/không\ khí} = \dfrac{32}{29} = 1,1\\ d_{N_2/không\ khí} = \dfrac{28}{29} = 0,97\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
43 phút trước

a)\(\left\{{}\begin{matrix}Fe:a\left(mol\right)\\Al:b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)⇒ 56a + 27b = 1,93(1)

\(Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2\\ 2Al + 6HCl \to 2AlCl_3 + 3H_2\)

Theo PTHH : a + 1,5b = \(\dfrac{1,456}{22,4} = 0,065\)(2)

Từ (1)(2) suy ra : a = 0,02 ; b = 0,03

Vậy  :

\(\%m_{Fe} = \dfrac{0,02.56}{1,93}.100\% = 58,03\%\\ \%m_{Al} = 100\% - 58,03\% = 41,97\%\)

b) 

\(C_{M_{FeCl_2}} = \dfrac{0,02}{0,2} = 0,1M\\ C_{M_{AlCl_3}} = \dfrac{0,03}{0,2} = 0,15M\)

c)

\(n_{HCl} = 2n_{H_2} = 0,065.2 = 0,13(mol)\\ a = \dfrac{0,13}{0,2} = 0,65(M)\)

Bình luận (0)
trầm ánh
1 giờ trước (15:20)

mn thêm vào đề bài giúp mình là hỗn hợp gồm 1,93g Fe,Al nha

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
3 giờ trước (13:51)

mH2SO4 trong 100 gam dung dịch = 100.10% = 10 gam

mH2SO4 trong 150 gam dung dịch = 150.25% = 37,5 gam

m dung dịch sau khi trộn = 100 + 150 = 250 gam

C% = \(\dfrac{10+37,5}{250}.100\%\)= 19% , chọn D

Bình luận (0)
traitimtrongvang
36 phút trước

Ta có :

Tỉ lệ số phân tử Na2O : số phân tử CaO : số phân tử SiO2 là 

\(\dfrac{13\%}{62} : \dfrac{15\%}{56} :\dfrac{72\%}{60}= \)1 : 1 : 6. Vậy CTHH cần tìm : Na2O.CaO.6SiO2

(Đáp án A)

Bình luận (0)
Huy Nguyen
3 giờ trước (13:47)

C

Bình luận (0)
Hoàng
3 giờ trước (13:56)

Đáp án:D

c) mH2SO4.10%=100×10%=10(g)mH2SO4.25%=150×25%=37,5(g)⇒mH2SO4mới=10+37,5=47,5(g)⇒mddH2SO4mới=100+150=250(g)⇒C%H2SO4mới=47,5250×100%=19%

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
3 giờ trước (13:59)

3Fe + 2O2 --> Fe3O4                            4Al + 3O2    --> 2Al2O3

x ---------------> x/3                           y------------------> y/2

Theo đề bài \(\dfrac{\dfrac{x.232}{3}+\dfrac{y.102}{2}}{56x+27y}\) = \(\dfrac{283}{195}\)

Giải pt => x = 3y 

=> %mFe = \(\dfrac{mFe}{mFe+mAl}.100\%\)\(\dfrac{3y.56}{3y.56+27y}.100\%\) = 86,15%

<=> %mAl = 100 - 86,15 = 13,85%

Bình luận (0)
Huy Nguyen
3 giờ trước (13:38)

Đáp án đúng: C

Công thức thủy tinh có dạng : xNa2O.yCaO.zSiO2. 

x:y:z=%Na2OMNa2O:%CaOMCaO:%SiO2MSiO2

=1362:11,756:75,360 = 0,21: 0,21: 1,255 = 1: 1: 6

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN