Thảo Phương
2 giờ trước (23:14)

loading...  

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
2 giờ trước (23:26)

ta có X=4H

mà H=1 đvC

=. X=4 đvC

VẬY X LÀ HELI

khhh là he

Bình luận (0)
hehehehehe
2 giờ trước (23:15)

Ta có NTK (R) = 14 . NTK(H)

=> NTK(R) = 14 . 1

=> NTK(R) = 14đvc

=> R là nguyên tử Nitơ ( N)

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
2 giờ trước (23:28)

Ta có  NTK(R) = 14 . 1 (vì ntk của h =1)

=> NTK(R) = 14đvc

=> R là nguyên tử Nitơ 

khhh là N

Bình luận (0)
hehehehehe
2 giờ trước (23:14)

Theo đề ta có e + p + n = 60 <=> 2p + n = 60

Mà n = \(\dfrac{1}{3}.60\) = 20

=> 2p + 20 = 60

<=> 2p = 40

=> e = p = 40 : 2 = 20 

 

Bình luận (0)
Thảo Phương
2 giờ trước (23:17)

loading...  

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
2 giờ trước (23:28)

hạt e =20

Bình luận (0)
hehehehehe
2 giờ trước (23:07)

Ta có e + p +n = 50 

Mà số e = số p

=> 2p + n = 50 (1)

Ta lại có 2p = n + 14 (2)

Thay (2) vào (1) ta được 2n + 14 = 50

                                   <=> 2n = 36

                                  <=> n = 18

=> 2p = 18 + 14 = 32

=> p = e = 32 : 2 = 16

Bình luận (0)
Doraemon2611
3 giờ trước (22:35)

Tổng số hạt của nguyên tử `Z` là `40=>2p+n=40`  `(p=n)`   `(1)`

Vì số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là `12` hạt

               `=>2p-n=12`   `(2)`

Từ `(1);(2)=>{(p=13=e),(n=14):}`

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
2 giờ trước (23:30)

Tổng số hạt của nguyên tử Z là 40

⇒ 2 p + n = 40 ( p = n ) ( 1 )

Vì số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 12 hạt

⇒ 2 p − n = 12 ( 2 )

Từ ( 1 ) ; ( 2 ) ⇒ p=e=13

                             n=14

Bình luận (0)
Thảo Phương
2 giờ trước (23:11)

loading...  

Bình luận (0)
ha ha ha ha
3 giờ trước (22:12)

Ta có p+e+n = 34      
           p = e
=> 2p + n = 34 (1)
      2p - n = 10 (2)
Lấy (1) + (2) ta được: 4p = 44
=> p = 44 : 4 = 11
  n = 34 - 2p
     = 34 - 22 = 12
Vậy p=e=11; n=12

Bình luận (6)
Karik-Linh
3 giờ trước (22:09)

Ta có :\(\left\{{}\begin{matrix}2p+n=34\\2p-n=10\end{matrix}\right.\) 

=>p=e=11,n=12

 

Bình luận (6)
Phước Lộc
3 giờ trước (22:01)

\(\left\{{}\begin{matrix}p+e+n=54\\p+e=n+14\\p=e\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}p=17\\e=17\\n=20\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Phước Lộc
3 giờ trước (21:59)

\(\left\{{}\begin{matrix}p=e\\p+e+n=18\\p+e=n+6\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}p=6\\e=6\\n=6\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Phước Lộc
3 giờ trước (21:54)

\(\left\{{}\begin{matrix}p+e+n=52\\p+e=n+16\\p=e\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}p=17\\e=17\\n=18\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)