traitimtrongvang
2 phút trước

Bài 2 : Kẽm tan dần, có bọt khí không màu không mùi bên lên từ bề mặt kim loại.

\(Zn + 2HCl \to ZnCl_2 + H_2\)

Bình luận (0)
Lili
2 phút trước

1, a,Nhúng quỳ tím vào 3 dd

+ Quỳ tím chuyển xanh-> Ca(OH)2

+ Quỳ tím chuyển đỏ-> H2SO4

+ Quỳ tím k chuyển màu-> MgCl2

Bình luận (0)
traitimtrongvang
3 phút trước

Gọi X : CnH2n+1COOH

\(C_nH_{2n+1}COOH + NaOH \to C_nH_{2n+1}COONa + H_2O\\ n_X = n_{NaOH} = 0,2.4 = 0,8(mol)\\ \Rightarrow M_X = 14n + 46 = \dfrac{48}{0,8} = 60\\ \Rightarrow n = 1\)

CTPT : C2H4O2

CTCT : CH3COOH

Tên gọi : Axit axetic

Bình luận (0)
Karik
8 phút trước

n Ag=12,96\108=0,12 mol

ta có đồng đẳng anđêhit fomic => tạo ra 2 Ag

n andehit=0,12.2=0,24 mol

=>M adh=2,64\0,24=44 (CH3CHO)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
5 phút trước

\(n_{Ag} = \dfrac{12,96}{108} = 0,12(mol)\\ \text{Gọi anđehit cần tìm là : }\ C_nH_{2n+1}CHO\\ n_{anđehit} = \dfrac{1}{2}n_{Ag} = 0,06(mol)\\ \Rightarrow M_{anđehit} = 14n + 30 = \dfrac{2,64}{0,06} = 44\\ \Rightarrow n = 1\)

Vậy CTPT của anđehit là C2H4O

Bình luận (0)
Hồng Phúc
19 phút trước

a, \(Fe+H_2SO_{4\text{loãng}}\rightarrow FeSO_4+H_2\)

\(n_{Fe}=n_{H_2}=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)\)

\(Fe+H_2SO_{4\text{đặc}}\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+SO_2+H_2O\)

\(Cu+H_2SO_{4\text{đặc}}\rightarrow CuSO_4+SO_2+H_2O\)

Bảo toàn e:

\(2n_{Cu}+3n_{Fe}=2n_{SO_2}\)

\(\Leftrightarrow n_{Cu}=\dfrac{2n_{SO_2}-3n_{Fe}}{2}=0,25\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow x=m_{Cu}+m_{Fe}=0,25.64+0,5.56=44\left(g\right)\)

Bình luận (1)
Duy Ank Ngây Ngô
18 phút trước

a) Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Cu}=a\left(mol\right)\\n_{Fe}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{H_2}=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)=b=n_{Fe}\\n_{SO_2}=\dfrac{22,4}{22,4}=1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Bảo toàn electron: \(2a+3b=2\) \(\Rightarrow2a+3\cdot0,5=2\) \(\Rightarrow a=n_{Cu}=0,25\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow x=m_{Cu}+m_{Fe}=0,25\cdot64+0,5\cdot56=44\left(g\right)\)

b) Ta có: \(n_{H_2SO_4\left(p/ư\right)}=\dfrac{1}{2}n_{e\left(traođổi\right)}+n_{SO_2}=\dfrac{1}{2}\cdot2+1=2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\Sigma n_{H_2SO_4\left(đặc\right)}=2\cdot110\%=2,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{ddH_2SO_4}=\dfrac{2,2\cdot98}{98\%}=220\left(g\right)\) \(\Rightarrow V_{H_2SO_4}=\dfrac{220}{1,84}\approx119,57\left(ml\right)\)

c) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{SO_2}=1\left(mol\right)\\n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,4\cdot1,5=0,6\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\) Tạo 2 muối

PTHH: \(2SO_2+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow Ba\left(HSO_3\right)_2\)

              2x                 x                    x          (mol)

            \(SO_2+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaSO_3\downarrow+H_2O\)

              y             y                                      (mol)

Ta lập được hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,6\\2x+y=1\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=n_{Ba\left(HSO_3\right)_2}=0,4\left(mol\right)\\y=0,2\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow C_{M_{Ba\left(HSO_3\right)_2}}=\dfrac{0,4}{0,4}=1\left(M\right)\)

 

 

Bình luận (0)
traitimtrongvang
31 phút trước

\(n_{H_2} = \dfrac{5,78125-5,625}{2} = 0,078125(mol)\)

Gọi CTPT của anđehit cần tìm : CnH2n+1CHO

\(C_nH_{2n+1}CHO + H_2 \xrightarrow{t^o,H_2} C_nH_{2n+1}CH_2OH\)

Suy ra :

\(M_{anđehit} = 14n + 30 = \dfrac{5,625}{0,078125} = 72\\ \Rightarrow n = 3\)

Vậy CTPT của anđehit là C4H8O

Bình luận (0)
traitimtrongvang
35 phút trước

\(C_6H_5OH + NaOH \to C_6H_5ONa + H_2O\\ n_{C_6H_5OH}= n_{NaOH} = 0,4.0,3 = 0,12(mol)\\ 2C_6H_5OH + 2Na \to 2C_6H_5ONa +H_2\\ 2C_2H_5OH + 2Na \to 2C_2H_5ONa + H_2\\ n_{H_2} =\dfrac{1}{2}n_{C_6H_5OH} + \dfrac{1}{2}n_{C_2H_5OH} = 0,06 + \dfrac{1}{2}n_{C_2H_5OH} = \dfrac{3,584}{22,4} = 0,16(mol)\\ \Rightarrow n_{C_2H_5OH} = 0,2\\ \Rightarrow m_A = 0,12.94 + 0,2.46 = 20,48(gam) \)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN