Doraemon2611
58 phút trước

`n_[FeO]=[14,4]/72=0,2(mol)`

`a)PTHH:`

`FeO + 2HCl -> FeCl_2 + H_2 O`

`0,2`       `0,4`            `0,2`                          `(mol)`

`b)m_[FeCl_2]=0,2.127=25,4(g)`

`c)m_[dd HCl]=[0,4.36,5]/10 .100=146(g)`

`d)C%_[FeCl_2]=[25,4]/[14,4+146].100~~15,84%`

Bình luận (0)
Tuệ Lâm Đỗ
8 giờ trước (22:25)

\(MgO+2HCl-->MgCl_2+H_2\)

\(Fe\left(OH\right)_3+3HCl-->FeCl_3+3H_2O\)

\(NaCO_3+2HCl-->2NaCl+H_2O+CO_2\)

\(BaSO_3+2HCl-->BaCl_2+H_2O+SO_2\)

\(KHCO_3+HCl-->KCl+CO_2+H_2\)

NaNO3 khong pứ vs HCl

\(AgNO_3+HCl-->AgCl+HNO_3\)

Bình luận (0)
Doraemon2611
9 giờ trước (21:24)

`2Fe + 6H_2 SO_[4(đ,n)] -> Fe_2(SO_4)_3 + 3SO_2 \uparrow + 6H_2 O`

`0,05`        `0,15`                               `0,025`                                     `(mol)`

`Cu + 2H_2 SO_[4(đ,n)] -> CuSO_4 + SO_2 \uparrow + 2H_2 O`

`0,225`     `0,45`                         `0,225`                                          `(mol)`

`n_[SO_2]=[6,72]/[22,4]=0,3(mol)`

Gọi `n_[Fe]=x` ; `n_[Cu]=y`

`=>` $\begin{cases} \dfrac{3}{2}x+y=0,3\\56x+64y=17,2 \end{cases}$

`<=>` $\begin{cases}x=0,05\\y=0,225 \end{cases}$

  `@m_[Fe_2(SO_4)_3]=0,025.400=10(g)`

  `@m_[CuSO_4]=0,225.160=36(g)`

  `@m_[dd H_2 SO_4]=[(0,15+0,45).98]/80 .100=73,5(g)`

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
9 giờ trước (21:24)

Sửa đề: 80% ---> 98% (80% chưa đặc nên không giải phóng SO2 được)

Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}=a\left(mol\right)\\n_{Cu}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\rightarrow56a+64b=17,2\left(1\right)\)

PTHH: 

\(2Fe+6H_2SO_{4\left(đặc,nóng\right)}\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+3SO_2\uparrow+6H_2O\)

a------>3a------------------->0,5a--------------->1,5a

\(Cu+2H_2SO_{4\left(đặc,nóng\right)}\rightarrow CuSO_4+SO_2\uparrow+2H_2O\)

b----->2b------------------->b------------->b

\(\rightarrow1,5a+b=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(2\right)\)

Từ \(\left(1\right)\left(2\right)\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,05\left(mol\right)\\b=0,225\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Fe_2\left(SO_4\right)_3}=0,5.0,05.400=10\left(g\right)\\m_{CuSO_4}=0,225.160=36\left(g\right)\\m_{ddH_2SO_4}=\dfrac{\left(0,05.3+0,225.2\right).98}{98\%}=60\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
9 giờ trước (21:16)

\(a,m_{Na_2CO_3}=\dfrac{500.20}{100}=100\left(g\right)\\ \rightarrow n_{Na_2CO_3}=\dfrac{100}{106}=\dfrac{50}{53}\left(mol\right)\)

PTHH: \(Na_2CO_3+2CH_3COOH\rightarrow2CH_3COONa+CO_2\uparrow+H_2O\)

              \(\dfrac{50}{53}\)------->\(\dfrac{100}{53}\)--------------->\(\dfrac{100}{53}\)-------------->\(\dfrac{50}{53}\)

\(b,m_{axit}=\dfrac{100}{53}.60=\dfrac{6000}{53}\left(g\right)\\ c,m_{dd}=500+400-\dfrac{50}{53}.44=\dfrac{45500}{53}\left(g\right)\\ m_{CH_3COONa}=\dfrac{100}{53}.82=\dfrac{8200}{53}\left(g\right)\\ \rightarrow C\%_{CH_3COONa}=\dfrac{\dfrac{8200}{23}}{\dfrac{45500}{23}}.100\%=18,02\%\)

Bình luận (1)
lanh nguyen
Doraemon2611
10 giờ trước (19:51)

`n_[Zn]=13/65=0,2(mol)`

`Zn + 2HCl -> ZnCl_2 + H_2 \uparrow`

`0,2`   `0,4`                             `0,2`       `(mol)`

`a)V_[H_2]=0,2.22,4=4,48(l)`

`b)C_[M_[HCl]]=[0,4]/[0,2]=2(M)`

 

Bình luận (2)
Nguyễn Quang Minh
10 giờ trước (19:53)

\(n_{Zn}=\dfrac{13}{65}=0,2\left(mol\right)\\ pthh:Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\) 
          0,2        0,4                       0,2 
\(V_{H_2}=0,2.22,4=4,48\left(L\right)\\ C_{M\left(HCl\right)}=\dfrac{0,4}{0,2}=2M\)

Bình luận (0)
TẠ THỊ THỦY
Tuệ Lâm Đỗ
10 giờ trước (20:30)

C50 :

X1 : Ba(OH)

X2 : Ca(HCO3)2

\(Ba\left(OH\right)_2+Ca\left(HCO_3\right)_2\rightarrow BaCO_3+CaCO_3+2H_2O\)

X3 : Ca 

X4 : H2O

\(Ca+2H_2O\rightarrow Ca\left(OH\right)_2+H_2\)

X5 : FeCl3

X6 : Na2CO3

\(2FeCl_3+3Na_2CO_3+3H_2O\rightarrow2Fe\left(OH\right)_3+3CO_2+6NaCl\)

51 :

\(\left(1\right)2Fe+3Cl_2\underrightarrow{t^o}2FeCl_3\)

\(\left(2\right)FeCl_3+3AgNO_3\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+3AgCl\)

\(\left(3\right)Fe\left(NO_3\right)_3+NaOH\rightarrow Fe\left(OH\right)_3+NaNO_3\)

\(\left(4\right)2Fe\left(OH\right)_3\underrightarrow{t^o}Fe_2O_3+3H_2O\)

\(\left(5\right)Fe_2O_3+3H_2\underrightarrow{t^o}2Fe+3H_2O\)

\(\left(6\right)Fe+HNO_{3\left(đ,n\right)}\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+NO_2+H_2O\)

\(\left(7\right)2FeCl_3+3H_2SO_{4\left(đ,n\right)}\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+6HCl\)

\(\left(8\right)2Fe\left(NO_3\right)_3+Zn\rightarrow2Fe\left(NO_3\right)_2+Zn\left(NO_3\right)_2\)

\(\left(9\right)Fe\left(OH\right)_3+3HNO_3\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+H_2O\)

\(\left(10\right)Fe_2O_3+HNO_3\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+H_2O\)

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
9 giờ trước (21:34)

Câu 50:

a) X1, X2 là Ca(HCO3)2, Ba(OH)2

Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2 ---> CaCO3↓ + BaCO3↓ + 2H2O

b) X3, X4 là Ca, H2O

Ca + 2H2O ---> Ca(OH)2 + H2

c) X5, X6 là FeCl3, Na2CO3

2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O ---> 2Fe(OH)3↓ + 6NaCl + 3CO2

___________________________________________________

51)

(1) 2Fe + 3Cl2 --to--> 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3AgNO3 ---> 3AgCl↓ + Fe(NO3)3 

(3) Fe(NO3)3 + 3NaOH ---> Fe(OH)3↓ + 3NaNO3

(4) 2Fe(OH)3 --to--> Fe2O3 + 3H2O

(5) Fe2O3 + 3CO --to--> 2Fe + 3CO2

(6) Fe + 3AgNO3 ---> Fe(NO3)3 + 3Ag↓

(7) 2FeCl3 + 3H2SO4(đặc, nóng) ---> Fe2(SO4)3 + 6HCl

(8) Fe + 2Fe(NO3)3 ---> 3Fe(NO3)2

(9) Fe(OH)3 + 3HNO3 ---> Fe(NO3)3 + 3H2O

(10) Fe2O3 + 6HNO3 ---> 2Fe(NO3)3 + 3H2O

___________________________________________________

52)

a) 

2Na + 2HCl ---> 2NaCl + H2

\(2NaCl+2H_2O\xrightarrow[\text{có màng ngăn}]{\text{điện phân}}2NaOH+Cl_2\uparrow+H_2\uparrow\)

NaOH + HNO3 ---> NaNO3 + H2O

Cu + 2NaNO3 + 2H2SO4 (đặc, nóng) ---> Na2SO4 + CuSO4 + 2NO2↑ + 2H2O

b) 

4Na + O2 --to--> 2Na2O

Na2O + H2O ---> 2NaOH

2NaOH + CO2 ---> Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + CO2 + H2O ---> 2NaHCO3

NaHCO3 + NaOH ---> Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + 2HCl ---> 2NaCl + CO2↑ + H2O

NaCl + AgNO3 ---> AgCl↓ + NaNO3

c)

4FeS2 + 11O2 --to--> 2Fe2O3 + 8SO2

\(2SO_2+O_2\xrightarrow[V_2O_5]{t^o}2SO_3\)

SO3 + H2O ---> H2SO4

2H2SO4(đặc, nóng) + Zn ---> ZnSO4 + SO2↑ + 2H2O

SO2 + Br2 + 2H2O ---> H2SO4 + 2HBr

H2SO4 + Ba(OH)2 ---> BaSO4↓ + 2H2O

d)

4Al + 3O2 --to--> 2Al2O3

\(2Al_2O_3\xrightarrow[criolit\left(Na_3AlF_6\right)]{\text{điện phân nóng chảy}}4Al+3O_2\uparrow\)

2NaOH + 2Al + 2H2O ---> 2NaAlO2 + 3H2

NaAlO2 + HCl + H2O ---> Al(OH)3↓ + NaCl

2Al(OH)3 --to--> Al2O3 + 3H2O

Al2O3 + 3H2SO4 ---> Al2(SO4)3 + 3H2O

Al2(SO4)3 + 3BaCl2 ---> 3BaSO4↓ + 2AlCl3 

\(2AlCl_3\xrightarrow[]{\text{điện phân dung dịch}}2Al+3Cl_2\uparrow\)

e)

Zn + 2NaOH ---> Na2ZnO2 + H2

2Zn + O2 --to--> 2ZnO

ZnO + CO --to--> Zn + CO2

ZnO + 2NaOH ---> Na2ZnO2 + H2

Na2ZnO2 + 4HCl(dư) ---> 2NaCl + ZnCl2 + 2H2O

ZnCl2 + 4NaOH(dư) ---> Na2ZnO2 + 2NaCl + 2H2O

ZnCl2 + 2NaOH ---> Zn(OH)2↓ + 2NaCl

Zn(OH)2 --to--> ZnO + H2O

g)

\(N_2+O_2\xrightarrow[]{3000^oC}2NO\uparrow\)

2NO + O2 ---> 2NO2

4NO2 + O2 + 2H2O ---> 4HNO3 

2HNO3 + CuO ---> Cu(NO3)2 + H2O

3Cu + Cu(NO3)2 + 8HCl ---> 4CuCl2 + 2NO↑ + 4H2O

CuCl2 + Ca(OH)2 ---> Cu(OH)2↓ + CaCl2

Cu(OH)2 --to--> CuO + H2O

CuO + H2 --to--> Cu + H2O

Cu + 2FeCl3 ---> 2FeCl2 + CuCl2 

h) X là Al 

(1) \(2Al_2O_3\xrightarrow[criolit\left(Na_3AlF_6\right)]{\text{điện phân nóng chảy}}4Al+3O_2\uparrow\)

(2) 2Al + Ca(OH)2 + 2H2O ---> Ca(AlO2)2 + 3H2

(3) Ca(AlO2)2 + CO2 + H2O ---> CaCO3↓ + 2Al(OH)3↓ + 3H2O

(4) Al(OH)3 + 3HCl ---> AlCl3 + 3H2O

(5) AlCl3 + 3AgNO3 ---> 3AgCl↓ + Al(NO3)3

(6) 2Al(NO3)3 + 3Mg ---> 3Mg(NO3)2 + 2Al↓

Bình luận (0)
Tuệ Lâm Đỗ
9 giờ trước (21:35)

52 ) . 

a ) .

\(2Na+2HCl\rightarrow2NaCl+H_2\)

\(2NaCl+2H_2O\rightarrow2NaOH+H_2+Cl_2\)

\(2NaOH_{\left(loãng\right)}+2NO_2\rightarrow NaNO_3+H_2O+NaNO_2\)

\(Cu+2NaNO_3+2H_2SO_{4\left(đặc\right)}\rightarrow Na_2SO_4+CuSO_4+2NO_2+2H_2O\)

\(2NO_2+2NaOH\rightarrow NaNO_3+H_2O+NaNO_2\)

\(_{---------------------------------------------------}\)

b ) .

\(4Na+O_2\underrightarrow{t^o}2Na_2O\)

\(Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\)

\(2NaOH+CO_2\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\)

\(Na_2CO_3+H_2O\rightarrow NaHCO_3+NaOH\)

\(NaHCO_3+NaOH\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\)

\(Na_2CO_3+HCl\rightarrow NaCl+NaHCO_3\)

\(NaCl+AgNO_3\rightarrow NaNO_3+AgCl\)

\(_{-----------------------------------------------}\)

c ) . 

\(FeS_2+2O_2\underrightarrow{t^o}Fe+2SO_2\)

\(2SO_2+O_2\underrightarrow{t^o}2SO_3\)

\(SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\)

\(H_2SO_4+H_2\underrightarrow{t^o}SO_2+2H_2O\)

\(2SO_2+2H_2O+O_2\underrightarrow{t^o}2H_2SO_4\)

\(H_2SO_4+Ba\rightarrow BaSO_4+H_2\)

\(_{------------------------------------}\)

d ) . 

\(4Al+3O_2\underrightarrow{t^o}2Al_2O_3\)

\(2Al_2O_3\underrightarrow{criolit}4Al+3O_2\)

\(Al+NaO_2\rightarrow NaAlO_2\)

\(NaAlO_2+H_2O+HCl\rightarrow Al\left(OH\right)_3+NaCl\)

\(2Al\left(OH\right)_3\underrightarrow{t^o\left(>575^oC\right)}Al_2O_3+2H_2O\)

\(Al_2O_3+2H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

\(Al_2\left(SO_4\right)_3+3BaCl_2\rightarrow2AlCl_3+3BaSO_4\)

\(2AlCl_3+3Mg\rightarrow2Al+3MgCl_2\)

\(_{-------------------------------------------------}\)

e ) . 

\(Na_2ZnO_2+H_2\leftarrow Zn+2NaOH\)

\(2Znn+O_2⇌2ZnO\)

\(ZnO+2NaOH\rightarrow Na_2ZnO_2+H_2O\)

điều chế ZnCl2 từ Na2ZnO2 cần 2 bước ý bn=)

b1 : \(Na_2ZnO_2+CO_2+H_2O\rightarrow2NaHCO_3+Zn\left(OH\right)_2\)

b2 : cho Zn ( OH)2 td vs HCl

\(Zn\left(OH\right)_2+2HCl\rightarrow ZnCl_2+2H_2O\)

\(ZnCl_2+2KOH\rightarrow2KCl+Zn\left(OH\right)_2\)

\(Zn\left(OH\right)_2\underrightarrow{t^o\left(100-250^oC\right)}ZnO+H_2O\)

\(_{---------------------------------------------}\)

câu f mất tiêu hã bà :>

g ) . 

\(N_2+O_2\underrightarrow{t^o}2NO\)

\(2NO+O_2\underrightarrow{t^o}2NO_2\)

\(3NO_2+H_2O\rightarrow2HNO_3+NO\)

\(2HNO_3+CuO\rightarrow Cu\left(NO_3\right)_2+H_2O\)

\(Cu\left(NO_3\right)_2+3Cu+8HCl\rightarrow4H_2O+2NO+4CuCl_2\)

\(CuCl_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow Cu\left(OH\right)_2+CaCl_2\)

\(Cu\left(OH\right)_2\underrightarrow{t^o\left(40-80^oC\right)}CuO+H_2O\)

\(3CuO+2Al\underrightarrow{t^o\left(ánh.sáng\right)}3Cu+Al_2O_3\)

 

 

 

Bình luận (0)
Tuyên Nguyễn Duy
Kudo Shinichi
10 giờ trước (20:27)

 Câu 47:

Số thứ tựKí hiệuXác định chất
1ASO2
2BFe2O3
3CS
4DH2O
5EFe
6FFeS
7GFeCl2
8HFe(OH)2
9INaCl
10JFe(OH)3
11LH2

4FeS2 + 11O2 --to--> 8SO2↑ + 2Fe2O3 

SO2 + 2H2S ---> 3S↓ + 2H2O

S + Fe --to--> FeS

FeCl2 + 2NaOH ---> Fe(OH)2↓ + 2NaCl

2Fe(OH)3 --to--> Fe2O3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2 --to--> 2Fe + 3H2O

Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2S↑
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O ---> 4Fe(OH)3

___________________________________________________

Câu 48:

Số thứ tựKí hiệuXác định chất
1AHCl
2BH2S
3CFeCl2
4DCuS
5EH2SO4
6FSO2
7GS
8HH2O
9JCl2
10LFeCl3
11MI2
12NKCl

FeS + 2HCl ---> H2S↑ + FeCl2 

2H2S + SO2 ---> 3S↓ + 2H2O

2FeCl3 + 2KI ---> 2FeCl2 + I2↓ + 2KCl

H2S + CuSO4 ---> CuS↓ + H2SO4

2FeCl2 + Cl2 --to--> 2FeCl3

___________________________________________________

Câu 49:

a) X1, X2 là KMnO4, HCl

2KMnO4 + 16HCl --đun nhẹ--> 5Cl2↑ + 2MnCl2 + 2KCl + 8H2O

b) X3, X4, X5 là H2S, Cl2, H2O

H2S + 4Cl2 + 4H2O ---> H2SO4 + 8HCl

c) A1, A2 là H2S, O2

2H2S + 3O2 --to--> 2H2O + 2SO2

d) X, Y là H2PO4, OH

Ca(H2PO4)2 + 2Ca(OH)2 ---> Ca3(PO4)2 + 4H2O

e) D1, D2, D3 là NaCl, H2SO4, KMnO4

10NaCl + 8H2SO4 + 2KMnO4 ---> 5Cl2↑ + 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 + 8H2O

f) G1, G2, G3 là CaCO3, KOH, H2O

KHCO3 + Ca(OH)2 ---> CaCO3↓ + KOH + H2O

g) L1, L2, L3 là Al2(SO4)3, K2SO4, H2O

Al2O3 + 6KHSO4 ---> Al2(SO4)3 + 3K2SO4 + 3H2O

Bình luận (1)
๖ۣۜDũ๖ۣۜN๖ۣۜG
11 giờ trước (19:12)

Quy đổi hh thành A2On: x (mol)

=> dd A chứa A(OH)n: 2x (mol)

1/10 dd A chứa \(A\left(OH\right)_n:0,2.x\left(mol\right)\)

\(n_{HCl}=0,06.1=0,06\left(mol\right)\)

PTHH: A(OH)n + nHCl --> ACln + nH2O

             0,2x--->0,2xn-->0,2x

=> 0,2xn = 0,06

=> xn = 0,3

\(m_{muối}=m_{ACl_n}=0,2x.\left(M_A+35,5n\right)=0,2x.M_A+7,1xn\left(g\right)\) 

= 0,2x.MA + 2,13 (g) (1)

Có: \(n_{A_2O_n}=x=\dfrac{21,2}{2.M_A+16n}\left(mol\right)\)

=> 2x.MA + 16nx = 21,2 

=> x.MA = 8,2 (2)

(1)(2) => mmuối = 3,77 (g)

Bình luận (0)
Tuyên Nguyễn Duy
Kudo Shinichi
12 giờ trước (18:24)

Bài 14:

A, B, D, E, F lần lượt là KCl, O2, KOH, Cl2, H2O

\(2KClO_3\xrightarrow[MnO_2]{t^o}2KCl+3O_2\uparrow\\ 2KCl+2H_2O\xrightarrow[\text{có màng ngăn}]{\text{điện phân}}2KOH+Cl_2\uparrow+H_2\uparrow\\ 2KOH+Cl_2\rightarrow KCl+KClO+H_2O\)

Bài 15:

A, B, D, E, F, G, X, Y, Z lần lượt là Fe3O4, HCl, FeCl2, Cl2, FeCl3, KOH, Fe2O3, H2, CO, C

Fe3O4 + 4H2 --to--> 3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO --to--> 3Fe + 4CO2

Fe3O4 + 4C --to--> 3Fe + 4CO

Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2

2FeCl2 + Cl2 --to--> 2FeCl3

FeCl3 + 3KOH ---> Fe(OH)3 + 3KCl

2Fe(OH)3 --to--> Fe2O3 + 3H2O

_________________________________________________

Bài 16:

a)

A, B là FeCl2, Fe(OH)2

(1) Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2

(2) FeCl2 + 2LiOH ---> Fe(OH)2 + 2LiCl

(3) Fe(OH)2 + H2SO4 ---> FeSO4 + 2H2O

b)

C, D, E là CuCl2, Cu(OH)2, CuO

(1) CuCl2 + Ba(OH)2 ---> Cu(OH)2 + BaCl2

(2) Cu(OH)2 --to--> CuO + H2O

(3) CuO + CO --to--> Cu + CO2

_________________________________________________

20)

A, B, C, D, E, F, G lần lượt là Fe, FeCl2, FeCl3, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeO, Fe2O3

Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2

2Fe + 3Cl2 --to--> 2FeCl3

2FeCl3 + Fe ---> 3FeCl2

FeCl2 + Ca(OH)2 ---> Fe(OH)2 + CaCl2

FeCl3 + 3NaOH ---> Fe(OH)3 + 3NaCl

4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 ---> 4Fe(OH)3 

\(Fe\left(OH\right)_2\xrightarrow[\text{chân không}]{t^o}FeO+H_2O\)

2Fe(OH)3 --to--> Fe2O3 + 3H2O

Fe2O3 + CO --to--> 2FeO + CO2

FeO + H2 --to--> Fe + H2O

Fe2O3 + 2Al --to--> 2Fe + Al2O3

_________________________________________________

A, B, C, D, E lần lượt là Cu, CuS, CuO, CuCl2, CuSO4

Dãy trên:

Cu + S --to--> CuS

2CuS + 3O2 --to--> 2CuO + 2SO2

CuO + 2HCl ---> CuCl2 + H2O

\(CuCl_2\xrightarrow[]{\text{điện phân dung dịch}}Cu+Cl_2\uparrow\)

Dãy dưới:

2CuS + 3O2 --to--> 2CuO + 2SO2

CuO + H2 --to--> Cu + H2O

Cu + 2H2SO4(đặc, nóng) ---> CuSO4 + SO2 + 2H2O

CuSO4 + Fe ---> FeSO4 + Cu

Bình luận (0)
TẠ THỊ THỦY
Kudo Shinichi
13 giờ trước (17:44)

Bài 10:

A, B, C, D, E lần lượt là Cl2, HCl, MnCl2, NaCl, NaClO

(1) H2 + Cl2 --as--> 2HCl

(2) 4HCl + MnO2 ---> MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O

(3) Cl2 + 2NaOH ---> NaCl + NaClO + H2O

______________________________________________________

Bài 11:

a)

A, B, C, D, E lần lượt là CO, CO2, Ca(OH)2, CaCO3, H2O

3CO + Fe2O3 --to--> 2Fe + 3CO2

2CO2 + Ca(OH)2 ---> Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 ---> 2CaCO3↓ + 2H2O

Ca(HCO3)2 --to--> CaCO3 + CO2 + H2O

b)

A, B, C, D, E lần lượt là H2, HCl, FeCl2, NaOH, Fe(OH)2

Cl2 + H2 --as--> 2HCl

2HCl + Fe ---> FeCl2 + H2

FeCl2 + 2NaOH ---> Fe(OH)2↓ + 2NaCl

Fe(OH)2 + 2HCl ---> FeCl2 + 2H2O

______________________________________________________

Bài 12:

\(C\rightarrow CO\rightarrow CO_2\rightarrow Ca\left(HCO_3\right)_2\rightarrow CaCO_3\rightarrow CaCl_2\)

2C + O2 --to--> 2CO

2CO + O2 --to--> 2CO2

2CO2 + Ca(OH)2 ---> Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2 --to--> CaCO3 + CO2 + H2O

CaCO3 + 2HCl ---> CaCl2 + CO2 + H2O

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
12 giờ trước (17:52)

Xin lỗi, mình không để ý thấy bài 13

Bài 13:

A, B, C, D lần lượt là NaCl, Cl2, HCl, FeCl2

(1) Cl2 + 2Na --to--> 2NaCl

(2) \(2NaCl+2H_2O\xrightarrow[\text{có màng ngăn}]{\text{điện phân}}2NaOH+Cl_2\uparrow+H_2\uparrow\)

(3) Cl2 + H2 --as--> 2HCl

(4) 4HCl + MnO2 ---> MnCl2 + Cl2 + 2H2O

(5) 2HCl + Fe ---> FeCl2 + H2

(6) FeCl2 + 2NaOH ---> Fe(OH)2 + 2NaCl

(7) NaOH + HCl ---> NaCl + H2O

(8) NaCl + H2SO4(đặc, nóng) ---> NaHSO4 + HCl

Bình luận (0)