hnamyuh
42 phút trước

Trong hỗn hợp khí, Gọi $n_{CO} = a(mol) ; n_{CO_2} = b(mol)$

Ta có :

$a + b = \dfrac{1,344}{22,4} = 0,06(mol)$
$28a + 44b = (a + b)9.4$

Suy ra a = b = 0,03

$CO + O_{oxit} \to CO_2$
$n_O = n_{CO_2} = 0,03(mol)$
$\Rightarrow n_{Fe} = \dfrac{1,6 - 0,03.16}{56} = 0,02(mol)$
$n_{Fe} :  n_O = 0,02 : 0,03 = 2 : 3$

Vậy oxit là $Fe_2O_3$

Bình luận (0)
Khánh Đan
39 phút trước

Khí thu được gồm CO dư và CO2.

PT: \(Fe_xO_y+yCO\underrightarrow{t^o}xFe+yCO_2\)

Ta có: \(n_{CO\left(banđau\right)}=\dfrac{1,344}{22,4}=0,06\left(mol\right)\)

Giả sử: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO\left(dư\right)}=a\left(mol\right)\\n_{CO_2}=b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

⇒ a + b = 0,06 (1)

Mà: Tỉ khối hhk so với He bằng 9

⇒ 28a + 44b = 9.4.0,06 (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,03\left(mol\right)\\b=0,03\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

⇒ nCO (pư) = 0,03 (mol)

Theo PT: \(n_{Fe_xO_y}=\dfrac{1}{y}n_{CO}=\dfrac{0,03}{y}\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow M_{Fe_xO_y}=\dfrac{1,6}{\dfrac{0,03}{y}}=\dfrac{160}{3}y\left(g/mol\right)\)

\(\Rightarrow56x+16y=\dfrac{160}{3}y\)

\(\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{3}\)

Vậy: Oxit đó là Fe2O3.

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Khánh Đan
53 phút trước

Giả sử CTHH của 2 muối là ACO3.

Có: m muối tăng = 9,94 - 6,2 = 3,74 (g)

\(\Rightarrow n_{ACO_3}=\dfrac{3,74}{71-60}=0,34\left(mol\right)=n_{CO_2}\)

\(\Rightarrow V_{CO_2}=0,34.22,4=7,616\left(l\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Thảo Phương
52 phút trước

Ta có công thức nhanh khi cho muối cacbonat tác dụng với HCl sau : 

m muối clorua = m muối cacbonat  + nCO2.11

=> nCO2=0,34 (mol) 

=> \(V_{CO_2}=0,34.22,4=7,616\left(l\right)\)

Bình luận (0)

Đặt CT chung của hh 2 muối cacbonat của 2 kl hóa trị II là ACO3.

PTHH: ACO3 + 2 HCl -> ACl2 + CO2 + H2O

Theo PT: M(A)+60(g)_____M(A)+71(g)

n(ACl2)=nACO3=(9,94-6,2): [(M(A)+71)-(M(A)+60)] = 0,34(mol)

=>nCO2=0,34(mol)

=>V(CO2,đktc)=0,34.22,4=7,616(l)

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
1 giờ trước (17:22)

PTHH: \(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\uparrow\)

Ta có: \(n_{H_2SO_4}=0,2\cdot1,5=0,3\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Al}=0,2\left(mol\right)\\n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,1\left(mol\right)\\n_{H_2}=0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Al}=0,2\cdot27=5,4\left(g\right)\\V_{H_2}=0,3\cdot22,4=6,72\left(l\right)\\C_{M_{Al_2\left(SO_4\right)_3}}=\dfrac{0,1}{0,2}=0,5\left(M\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
1 giờ trước (17:20)

Bài 4:

PTHH: \(Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\)

           \(2NaOH+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+2H_2O\)

a) Ta có: \(n_{Na_2O}=\dfrac{15,5}{62}=0,25\left(mol\right)\) \(\Rightarrow n_{NaOH}=0,5\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow C_{M_{NaOH}}=\dfrac{0,5}{0,5}=1\left(M\right)\)

b) Theo PTHH: \(n_{H_2SO_4}=\dfrac{1}{2}n_{NaOH}=0,25\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{ddH_2SO_4}=\dfrac{0,25\cdot98}{20\%}=122,5\left(g\right)\) \(\Rightarrow V_{ddH_2SO_4}=\dfrac{122,5}{1,14}\approx107,46\left(ml\right)\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
2 giờ trước (17:02)

\(4Na+O_2\underrightarrow{^{^{t^0}}}2Na_2O\)

\(Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\)

\(2NaOH+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+2H_2O\)

\(Na+H_2O\rightarrow NaOH+\dfrac{1}{2}H_2\)

\(Na_2O+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+2H_2O\)

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
2 giờ trước (17:02)

\(Na+H_2O\rightarrow NaOH+\dfrac{1}{2}H_2\uparrow\)

\(Na_2O+SO_3\rightarrow Na_2SO_4\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
2 giờ trước (17:04)

\(4Na+O_2\underrightarrow{t^o}2Na_2O\)

\(Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\)

\(2NaOH+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+2H_2O\)

\(2Na+2H_2O\rightarrow2NaOH+H_2\)

\(Na_2O+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+H_2O\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Thảo Phương
1 giờ trước (17:33)

Sửa đề : Xác định kim loại Z biết rằng 500ml dung dịch HCl 1M hòa tan dư 4,8g kim loại đó

nH2=0,05 mol

PTHH: 

Fe+2HCl→FeCl2+H2↑

Z + 2HCl →ZCl2+H2↑

Đặt công thức chung của hỗn hợp là N

N  +  2HCl → NCl2 + H2

0,05______________0,05 

⇒MN=\(\dfrac{2}{0,05}\)=40 

Vì MFe =56>40

⇒MZ <40 (1)

Ta có : nHCl<0,5.1=0,5 mol

Z + 2HCl →ZCl2+H2↑

=> nZ < 0,25

=> MZ >\(\dfrac{4,8}{0,25}=19,2\)(2)

Từ (1), (2), ta có 19,2<MZ <40

Mà Z hóa trị II

⇒Z là Magie

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN