Hùng Nguyễn
Xem chi tiết
Khánh Đan
10 phút trước

Chất rắn không tan là Cu.

⇒ mCu = 9 (g)

PT: \(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

\(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\)

Gọi: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Al}=x\left(mol\right)\\n_{Fe}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) ⇒ 27x + 56y = 20 - 9 (1)

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{8,96}{22,4}=0,4\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{H_2}=\dfrac{3}{2}n_{Al}+n_{Fe}=\dfrac{3}{2}x+y=0,4\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\left(mol\right)\\y=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Cu}=\dfrac{9}{20}.100\%=45\%\\\%m_{Al}=\dfrac{0,2.27}{20}.100\%=27\%\\\%m_{Fe}=28\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Hùng Nguyễn
Xem chi tiết

Mg+H2SO4->MgSO4+H2

Ag ko tác dụng với H2SO4

nH2=1,68/22,4=0,07(mol)

=>nMg=0,07(mol)

=>mMg=0,07*24=1,68(g)

=>nAg=8-1,68=6,32(g)

%Mg=1,68/8=21%

%Ag=100%-21%=79%

Bình luận (0)
Khánh Đan
36 phút trước

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{1,68}{22,4}=0,075\left(mol\right)\)

PT: \(Mg+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+H_2\)

Theo PT: \(n_{Mg}=n_{H_2}=0,075\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Mg}=\dfrac{0,075.24}{8}.100\%=22,5\%\\\%m_{Ag}=77,5\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
1234
36 phút trước

\(Mg+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+H_2\uparrow\)

\(1:1:1:1\left(mol\right)\)

\(0,075:0,075:0,075:0,075\left(mol\right)\)

\(n_{H_2}=\dfrac{V}{22,4}=\dfrac{1,68}{22,4}=0,075\left(mol\right)\)

\(m_{Mg}=n.M=0,075.24=1,8\left(g\right)\)

\(\rightarrow\%Mg=\dfrac{1,8}{10.100\%}=18\%\)

\(\rightarrow\%Ag=100\%-\%Mg=100-18=82\%\)

Bình luận (0)
Hùng Nguyễn
Xem chi tiết
1234
59 phút trước

\(Cu+2H_2O\rightarrow Cu\left(OH\right)_2+H_2\)

\(1:2:1:1\left(mol\right)\)

\(n_{H_2}=\dfrac{V}{22,4}=\dfrac{22,4}{22,4}=1\left(mol\right)\)

\(m_{Cu}=n.M=1.64=64\left(g\right)\)

\(m_{Na}=100-64=36\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
31 phút trước

\(n_{H_2}=\dfrac{22,4}{22,4}=1\left(mol\right)\)

PTHH: 2Na + 2H2O ---> 2NaOH + H2 

             2<-------------------2

=> mNa = 2.23 = 46 (g); mCu = 100 - 46 = 54 (g)

Bình luận (0)
khoa nguyễn
Xem chi tiết
1234
1 giờ trước (19:01)

\(S+O_2\underrightarrow{t^o}SO_2\)

\(1:1:1\left(mol\right)\)

\(0,08:0,08:0,08\left(mol\right)\)

\(n_{O_2}=\dfrac{V}{22,4}=\dfrac{22,4}{22,4}=1\left(mol\right)\)

\(n_{SO_2}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{5,12}{64}=0,08\left(mol\right)\)

\(m_S=n.M=0,08.32=2,56\left(g\right)\)

\(n_{O_2}=n_{SO_2}=0,08\left(mol\right)\)

\(n_{O_2\left(dư\right)}=1-0,08=0,92\left(mol\right)\)

\(m_{O_2\left(dư\right)}=n.M=0,92.32=29,44\left(g\right)\)

Bình luận (2)
Linh Linh
Xem chi tiết
Kudo Shinichi
28 phút trước

Đặt tổng số hạt p, n, e của A và B lần lượt là p, n, e

`=>` \(\left\{{}\begin{matrix}p+e+n=78\\p+e-n=26\\p=e\end{matrix}\right.\Leftrightarrow p=e=n=26\)

`=>` \(\left\{{}\begin{matrix}p_A+p_B=26\\2p_A-2p_B=28\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}p_A=20\\p_B=6\end{matrix}\right.\)

Vậy A là Canxi (Ca); B là Cacbon (C)

Bình luận (0)
Siin
Xem chi tiết
Kudo Shinichi
17 phút trước

a) Sửa đề: K2PO4 -> K3PO4 

`K_3PO_4 + 3HCl -> 3KCl + H_3PO_4`

`HCl + NaHCO_3 -> NaCl + CO_2 + H_2O`

`2HCl + K_2CO_3 -> 2KCl + CO_2 + H_2O`

b)

`2KHCO_3 + H_2SO_4 -> K_2SO_4 + 2CO_2 + 2H_2O`

`H_2SO_4 + Na_2CO_3 -> Na_2SO_4 + CO_2 + H_2O`

`3H_2SO_4 + Mg_3(PO_4)_2 -> 3MgSO_4 + 2H_3PO_4`

`H_2SO_4 + CaCO_3 -> CaSO_4 + CO_2 + H_2O`

Bình luận (0)
Nghiêm
Xem chi tiết
Kudo Shinichi
14 phút trước

`2NaOH + CO_2 -> Na_2CO_3 + H_2O`

`BaCl_2 + Na_2SO_4 -> 2NaCl + BaSO_4`

`MgCl_2 + K_2CO_3 -> MgCO_3 + 2KCl`

\(2KI+O_3+H_2O\rightarrow2KOH+O_2+I_2\\ 10FeSO_4+2KMnO_4+8H_2SO_4\rightarrow5Fe_2\left(SO_4\right)_3+K_2SO_4+2MnSO_4+8H_2O\)

Bình luận (0)
Siin
Xem chi tiết
Kudo Shinichi
6 phút trước

a) Chu kì 3 => Có 3 lớp e

Thuộc nhóm VII => Có 7e lớp ngoài cùng

X là nguyên tố Clo (Cl)

Tính chất cơ bản của clo:
- Tác dụng với kim loại -> muối clorua

\(Cu+Cl_2\xrightarrow[]{t^o}CuCl_2\)

- Tác dụng với hiđro -> khí hiđro clorua

\(H_2+Cl_2\xrightarrow[]{a/s}2HCl\)

- Tác dụng với dd NaOH -> nước Gia-ven

\(2NaOH+Cl_2\rightarrow NaCl+NaClO+H_2O\)

- Tác dụng với nước -> nước clo

\(H_2O+Cl_2⇌HCl+HClO\)

b) 

Vì Y có 3 lớp e => Y thuộc chu kì 3

Y là nguyên tố Mg

Tính chất cơ bản của Mg:
- Tác dụng với oxi -> magie oxit

\(2Mg+O_2\xrightarrow[]{t^o}2MgO\)

- Tác dụng với phi kim -> muối magie

\(Mg+S\xrightarrow[]{t^o}MgS\)

- Tác dụng với axit -> muối magie + khí hiđro

\(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

- Tác dụng với muối -> muối magie + kim loại
\(3Mg+2AlCl_3\rightarrow3MgCl_2+2Al\)

Bình luận (0)
Siin
Xem chi tiết
Khánh Đan
2 giờ trước (17:42)

- Trích mẫu thử.

- Hòa tan mẫu thử vào nước.

+ Tan: Ba(NO3)2, K2CO3. (1)

+ Không tan: CaCO3.

- Cho dd mẫu thử nhóm (1) pư với dd BaCl2.

+ Xuất hiện kết tủa trắng: K2CO3.

PT: \(BaCl_2+K_2CO_3\rightarrow2KCl+BaCO_{3\downarrow}\)

+ Không hiện tượng: Ba(NO3)2.

- Dán nhãn.

 

Bình luận (0)
Siin
Xem chi tiết