Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nam Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 58
Điểm GP 6
Điểm SP 44

Người theo dõi (5)

Anh Thư Bùi
Minh Lệ
Phan Lạc Long
NgUuyễn Gia Hân

Đang theo dõi (3)

Anh Thư Bùi
Minh Lệ