Thu Hồng
5 giờ trước (19:52)

Trả lời đến em,

Tên "the United States" có nghĩa ''Hợp Chúng Quốc'' - dịch: "các nước (bang) liên hợp". Điều này thể hiện rằng Mỹ là nước được tạo nên bởi nhiều "bang'' khác nhau, vấn đề có liên quan đến tiến trình lịch sử về sự hình thành của đất Mỹ như ngày nay với những cuộc chiến tranh giành và mở rộng lãnh thổ; đặc biệt là từ khi Comlombo đưa châu Mỹ lên bản đồ thế giới.

Với sự thành lập đặc biệt như vậy, và với ý nghĩa cái tên là sự liên hợp của nhiều bang khác nhau, nên tên quốc gia của Mỹ có chữ "the" em nhé!

Việc dùng "the" như vậy cũng giống như khi ta không thêm "the" đối với những ngọn núi hay con sông đơn lẻ, nhưng lại có "the" đối với các nhóm núi, hệ thống sông gồm nhiều nhánh nhỏ.

Quay lại với tên của một quốc gia, chúng ta sử dụng "the" nếu nước đó có chức danh chính trị trong tên của nó hoặc nếu quốc gia đó được hình thành từ nhóm các vùng đất (cũng có thể là đảo), như: the Philippines, the Socialist Republic of Vietnam, the United Arab Emirates,...

Bình luận (0)
Trần Ái Linh
Hôm kia lúc 22:10

1. Phong has not visited his grandparents for a month.

2. He is often bought new clothes by his mother before Tet.

3. Many natural disasters have been caused by global warming.

Bình luận (0)
Lê Trang
Hôm kia lúc 22:11

1. The last time Phong visited his grandparents was a month ago.

Phong has not visited his grandparents for a month.

2. His mother often buys him new clothes before Tet.

He is often bought new clothes by his mother before Tet.

3. Global warming has caused many natural disasters.

Many natural disasters have been caused by global warming.

Bình luận (0)
Thanh Lam
Hôm kia lúc 21:58

Because plastic bags take so long to decompose, nearly all of them still exist in the environment today

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
15 tháng 6 lúc 19:55

Tham Khảo

S + did + not + V + until + mốc thời gian

= Not until + mốc thời gian did + S + V

= It was not until + mốc thời gian that + S + Ved/ V2

Bình luận (0)
Thiên Long
15 tháng 6 lúc 18:48

1.how often do you go skating?

2.what time does your sister wake up in the morning?

3.Charlie carves eggshells in his freetime.

4.I odn't often go the cinema. 

5.Harry is always late for school.

6.He is a photographer. He takes beautiful photos

7.My sister  raely/ drinks orange jiuce.

8.Does she arrange flowers beautifully?

9.What is your hobby?

10.Mr.ha teaches many students

Bình luận (1)
Hoàng Hạnh Nguyễn
15 tháng 6 lúc 22:06

1A 2B 3B 4B 5A 6A 7D 8B 9C 10C 11B 12D 13C 14A 15D 16D 17D 18B 19A 20D 21D 22C 23D 24A 25A 26A 27C 28D 29C 30B 31D 32D 33C 34A 35C 36C 37A 38A 39D 40C 41C 42A 43B 44D 45B 46B 47B 48A 49C 50D

Bình luận (0)
VN - Sweetie
15 tháng 6 lúc 15:19

dùng were vì people là số nhìu

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
12 tháng 6 lúc 22:33

1 weekly

2 typist

3 successful

4 natural

5 information

6 importance

Bình luận (0)
Thanh Lam
12 tháng 6 lúc 22:33

1. A newspaper which is published every week is called a  _weekly___________ newspaper. (week)

2.  He has been working as a _____typist_______ for twenty years. (type)

3.  The operation was _______successful_____ and she got better quickly. (succeed)

4.  My friends are interested in the _____natural_____ beauty of Ha Long Bay. (nature)

5.  Have you got any ____information______ about the graduation exam? (inform)

6. Do you know the ____importance______ of English now? (important)

Bình luận (0)
👁💧👄💧👁
12 tháng 6 lúc 22:33

1. weekly

2. typist

3. successful

4. natural

5. information

6. importance

Bình luận (0)
Thanh Lam
12 tháng 6 lúc 22:31

1. flight

2. astronauts 

3. foreign

4. economic

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
12 tháng 6 lúc 21:52

picturesque

Bình luận (0)
Thanh Lam
12 tháng 6 lúc 21:52

The sand dunes of Mui Ne are famous for their _____picturesque___________landscapes. (picture)

 
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN