Nguyễn Duy Khang
11 phút trước

Bán kính của hình tròn:

     \(5:2=2,5\left(cm\right)\)

Diện tích hình tròn là:

     \(2,5\times2,5\times3,14=19,625\left(cm^2\right)\)

Diện tích tam giác vuông ABC là:

     \(3\times4:2=6\left(cm^2\right)\)

Diện tích phần đã tô màu của hình tròn là: 

     \(19,625-6=13,625\left(cm^2\right)\)

              Đáp số: \(13,625cm^2\)

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
17 phút trước

Diện tích tam giác KPQ là:

     \(6\times12:2=36\left(cm^2\right)\)

Diện tích hình bình hành MNPQ là:

     \(12\times6=72\left(cm^2\right)\)

Tổng diện tích hình tam giác MKQ và KNP là:

     \(72-36=36\left(cm^2\right)\)

Vậy tổng diện tích hình tam giác MKQ và KNP bằng diện tích hình tam giác KQP.

Bình luận (0)

DIện tích hình bình hành MNPQ là: 12 x 6 = 72 (cm2)

 

Diện tích hình tam giác KQP là: 12 x 6 : 2 = 36 (cm2)

 

Tổng diện tích của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP là:

 

72 – 36 = 36 (cm2)

 

Vậy diện tích hình tam giác KQP bằng tổng diện tích hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP.

Bình luận (0)

a) Diện tích hình tam giác ABD là: 4 x 3 : 2 = 6 (cm2)

 

Diện tích hình tam giác BDC là: 5 x 3 : 2 = 7,5 (cm2)

 

b) Tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABC và hình tam giác BDC là

 

6 : 7,5 = 0,8 = 80

 

Đáp số: a) 6cm2;    7,5cm2

 

b) 80%

Bình luận (0)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=x-m\\2x+y=4\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=x-m\\2x+x-m=4\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=x-m\\3x=m+4\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=x-m\\x=\dfrac{m+4}{3}\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{m+4}{3}\\y=\dfrac{-2m+4}{3}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
23 phút trước

\(\left\{{}\begin{matrix}x-y=m\left(1\right)\\2x+y=4\left(2\right)\end{matrix}\right.\\ \left(1\right)\Leftrightarrow x=y+m\)

Thay \(x=y+m\) vào (2) ta được:

\(2\left(y+m\right)+y=4\\ \Leftrightarrow2y+2m+y=4\\ \Leftrightarrow3y=4-2m\\ \Leftrightarrow y=\dfrac{4-2m}{3}\)

Thay \(y=\dfrac{4-2m}{3}\) vào (1) ta được:

\(x-\dfrac{4-2m}{3}=m\\ \Leftrightarrow\dfrac{3x}{3}-\dfrac{4-2m}{3}=\dfrac{3m}{3}\\ \Leftrightarrow3x-4+2m=3m\\ \Leftrightarrow3x=m+4\\ \Leftrightarrow x=\dfrac{m+4}{3}\)

Vậy hpt có nghiệm là \(\left(x;y\right)=\left(\dfrac{m+4}{3};\dfrac{4-2m}{3}\right)\)

Bình luận (0)

\(SA=SB=AB\Rightarrow\Delta SAB\) đều

Do SA=SB=SC=SD \(\Rightarrow SO\perp\left(ABCD\right)\)

\(AB||CD\Rightarrow\left(SA;CD\right)=\left(SA;AB\right)=\widehat{SAB}=60^0\)

b.

\(SO\perp\left(ABCD\right)\Rightarrow SO\perp BC\Rightarrow\left(SO;BC\right)=90^0\)

c.

Ta có OM là đường trung bình tam giác SBD \(\Rightarrow OM||SD\)

\(\Rightarrow\left(SD;CM\right)=\left(OM;CM\right)=\widehat{OMC}\)

\(OM=\dfrac{1}{2}SD=a\) ; \(OC=\dfrac{1}{2}AC=\dfrac{1}{2}\sqrt{AB^2+AD^2}=\dfrac{a\sqrt{5}}{2}\)

\(cos\widehat{SBC}=\dfrac{1}{4}\Rightarrow CM=\sqrt{BM^2+BC^2-2BM.BC.cos\widehat{SBC}}=\dfrac{a\sqrt{6}}{2}\)

\(cos\widehat{OMC}=\dfrac{OM^2+CM^2-OC^2}{2OM.CM}=\dfrac{5\sqrt{6}}{24}\)

\(\Rightarrow\widehat{OMC}\simeq59^0\)

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le

 

Bạn đã like Trang để nhận thông báo mới nhất về cuộc thi chưa?

Cuộc thi Toán Tiếng Anh VEMC | Facebook

Có câu hỏi hay? Gửi ngay chờ chi:

[Tiền sự kiện 1] Thử sức trí tuệ - Google Biểu mẫu

-------------------------------------------------------------------

[Toán.C38 _ 26.1.2021]

undefined

[Toán.C39 _ 28.1.2021]

Cho x,y,z dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của:

\(P=\dfrac{x+y}{x+y+z}+\dfrac{y+z}{y+z+4x}+\dfrac{z+x}{z+x+16y}\).

tthnew
46 phút trước

Câu 38.

Bất đẳng thức chặt hơn vẫn đúng

\(\dfrac{2ab}{\sqrt{\left(b+c\right)\left(c+a\right)}}+\dfrac{c^2}{a+b}\ge\dfrac{a+b+c}{2}+\dfrac{27}{16}\cdot\dfrac{\left(a-b\right)^2}{a+b+c}\)

Bất đẳng thức ban đầu của anh em có một solution nhưng rất xấu.

 

Bình luận (0)
Huy Nguyen
30 phút trước

.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN