1: Xét ΔAHB và ΔAHC có

AB=AC
\(\widehat{BAH}=\widehat{CAH}\)

AH chung

DO đó: ΔAHB=ΔAHC

2: Xét ΔAEH vuông tại E và ΔAFH vuông tại F có

AH chung

\(\widehat{EAH}=\widehat{FAH}\)

Do đó: ΔAEH=ΔAFH

3: Xét ΔHEB vuông tại E và ΔHFC vuông tại F có

HB=HC

HE=HF

Do đó: ΔHEB=ΔHFC

Bình luận (0)
Cihce
5 phút trước

Đặt tính rồi tính hay sao cậu?

Bình luận (1)
Doraemon2611
Vài giây trước

undefined

Bình luận (0)
Cihce
Vài giây trước

12925 : 58

12925  |  58

  132    |  222

    165

      49. 

Bình luận (0)
Thiên Ngọc
9 phút trước

ngáo à ?

Bình luận (0)

;-; bc

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
9 phút trước

mong hoc24 chặn bn tiếp ^^

Bình luận (0)
Lê Michael
15 phút trước

.-.?

Bình luận (0)
kimcherry
14 phút trước

Lại phá hả

Bình luận (2)
αβγ δεζ ηθι
14 phút trước

um

Bình luận (0)
Apocalypse
23 phút trước

um

Bình luận (1)
Lê Michael
23 phút trước

Biến ?

Bình luận (1)
kimcherry
21 phút trước

Lại đăng linh tinh nữa là báo cáo

Bình luận (0)
Ngọc Linh
21 phút trước

Vì \(BAC=60^o\Rightarrow ABH=30^o\Rightarrow AH=\dfrac{AB}{2}\left(1\right)\)

Áp dụng định lý Pytago ta có:

\(AB^2=AH^2+BH^2\) và \(BC^2=BH^2+HC^2\)

\(\Rightarrow BC^2=AB^2-AH^2+AC^2-2.AC.AH+AH^2\)

\(\Rightarrow BC^2=AB^2+AC^2-2AH.AC\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrowđfcm\)

Bình luận (3)

1: Xét ΔAIB và ΔAIC có

AI chung

IB=IC

AB=AC

Do đó: ΔAIB=ΔAIC

2: Xét ΔABM và ΔACN có

AB=AC

\(\widehat{ABM}=\widehat{ACN}\)

BM=CN

Do đó: ΔABM=ΔACN

3: Xét ΔAHB vuông tại H và ΔAKC vuông tại K có

AB=AC

\(\widehat{HAB}=\widehat{KAC}\)

Do đó: ΔAHB=ΔAKC

Xét ΔBHM vuông tại H và ΔCKN vuông tại K có

BM=CN

BH=CK

Do đó: ΔBHM=ΔCKN

Bình luận (0)
Đặng Phương Linh
7 phút trước

làm hơi chậm

undefinedundefined

 

undefined

Bình luận (0)

Tuổi bố cách đây 3 năm là 35:5x6=42(tuổi)

Tuổi bố hiện nay là 42+3=45(tuổi)

Tuổi con hiện nay là 45-35=10(tuổi)

Bình luận (0)
Doraemon2611
27 phút trước

Hiện nay số tuổi của người bố là:

      `35:(6-1)xx6+3=45` (tuổi)

Hiện nay số tuổi của con là:

       `45-35=10` (tuổi)

Bình luận (0)
Apocalypse
26 phút trước

tuổi bố 3 năm trc là:

35 : (6 - 1) x 6 = 42 (tuổi)

tuổi bố hiện tại là:

42 + 3 = 45 (tuổi)

tuổi con hiện tại là:

45 - 35 = 10 (tuổi)

Bình luận (0)
Ngọc Linh
33 phút trước

Ta có: \(\dfrac{a}{c}=\dfrac{a}{b}.\dfrac{b}{c}\Rightarrow\dfrac{a}{c}=\left(\dfrac{a}{c}\right)^2=\left(\dfrac{b}{c}\right)^2=\dfrac{a^2}{b^2}=\dfrac{b^2}{c^2}=\dfrac{a^2+b^2}{b^2+c^2}\)

Vậy nếu có tỉ lệ thức \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{b}{c}\) ta có tỉ lệ thức \(\dfrac{a^2+b^2}{b^2+c^2}=\dfrac{a}{c}\)

Bình luận (0)
David Trịnh
31 phút trước

\(\dfrac{a}{b}=\dfrac{b}{c}\Leftrightarrow b^2=ac\)

\(\dfrac{a^2+b^2}{b^2+c^2}=\dfrac{a^2+ac}{ac+c^2}=\dfrac{a\left(a+c\right)}{c\left(c+a\right)}=\dfrac{a}{c}\)

Bình luận (0)
Doraemon2611
34 phút trước

Đổi `14` tấn `160 kg=14160 kg`

Xe thứ nhất chơ được là: `14160xx2:(2+1)=9440(kg)`

Xe thứ hai chở được là: `14160-9440=4720(kg)`

Bình luận (0)
Apocalypse
34 phút trước

14 tấn 160 kg = 14 160 kg

ô tô thứ 2 chở đc:

14 160 : (1 + 2) x 1 = 4 720 (kg)

ô tô thứ nhất chở đc:

4 720 x 2 = 9 440 (kg)

Bình luận (0)
Đặng Phương Linh
33 phút trước

14 tấn 160 kg=14160kg

xe thứ nhất chở được

14160:(2+1) x 2=9440 kg

số thứ hai chở được

14160-9440=4720 kg

 

Bình luận (0)