Tam Nguyen
Tam Nguyen

Câu 1.    Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s ôtô đạt vận tốc 14m/s. Sau 40s kể từ lúc tăng tốc, gia tốc và vận tốc của ôtô lần lượt là

A.  0,7 m/s2;  38m/s.            B.  0,2 m/s2; 8m/s.          

C.  1,4 m/s2;  66m/s.             D   0,2m/s2; 18m/s.

Câu 2.   Một đoàn tàu rời ga chuyển động nhanh dần đều. Sau 100s tàu đạt tốc độ 36km/h. Gia tốc và quãng của đoàn tàu đi được trong 100s lần lượt bằng

A. 0.185 m; 333m/s.            B. 0.1m/s2; 500m.       

C. 0.185 m/s; 333m.          D. 0.185 m/s2 ; 333m.

Câu 3.    Thời gian cần thiết để tăng vận tốc từ 10m/s đến 40m/s của một chuyển động có gia tốc 3m/s2

A. 10 s.                        B. 10/3 s.         C. 40/3 s.         D. 50/3 s.

Câu 4.    Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Khoảng thời gian để xe đạt được vận tốc 36km/h là    A. 360s.      B. 200s.    C. 300s.     D. 100s.

Câu 5.    Một ô tô đang chuyển động với vận tốc ban đầu là 10 m/s trên đoạn đường thẳng, thì người lái xe hãm phanh, xe chuyển động chậm dần với gia tốc 2m/s2. Quãng đường mà ô tô đi được sau thời gian 3 giây là

A.  19 m.               B.   20m.               C.  18 m.         D.  21m.

Câu 6.    Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 54km/h thì người lái xe hãm phanh. Ôtô chuyển động thẳng chậm dần đều và sau 6 giây thì dừng lại. Quãng đường s mà ôtô chạy thêm được kể từ lúc hãm phanh là 

A.  45m.                B. 82,6m.        C. 252m.               D. 135m.

Câu 7.        Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều. Cho tới khi dứng hẳn lại thì  ô tô đã chạy  thêm được 100m. Gia tốc của ô tô là bao nhiêu?

  A. - 0,5 m/s2.                      B.  0,2 m/s2.   C.  - 0,2 m/s2. D.  0,5 m/s2.

Câu 8.    Một xe máy đang đi với tốc độ 36km/h bỗng người lái xe thấy có một cái hố trước mặt, cách xe 20m người ấy phanh gấp và xe đến sát miệng hố thì dừng lại. Khi đó thời gian hãm phanh là

A. 5s.                     B. 3s.               C. 4s.                     D. 2s.

Câu 9.   Một vật đang chuyển động với vận tốc đầu 2m/s thì bắt đầu tăng tốc sau 10s đạt vận tốc 4m/s. Gia tốc của vật khi chọn chiều dương cùng chiều với chiều chuyển động là

A. 0,02 m/s2.         B.  0,1 m/s2.          C.   0,2 m/s2.   D.  0,4 m/s2.

Câu 10.                    Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng:(x:m; t:s).Vận tốc tức thời của chất điểm lúc        t = 2s là      A.   28 m/s.          B.   18 m/s.            C.   26 m/s.     D.   16 m/s.

Câu 11.                    Phương trình chuyển động của một vật có dạng:    x = 3 – 4t + 2t2 (x: m; t:s). Biểu thức vận tốc tức thời củavật theo thời gian là

A. v = 2(t – 2) (m/s).         B. v = 4(t – 1) (m/s).         C. v = 2(t – 1) (m/s).    D. v = 2 (t + 2) (m/s).

Câu 12.                                                                                                                             Cho phương trình chuyển động của chất điểm là: x = 10t - 0,4t2, gia tốc của chuyển động là

A. -0,8 m/s2.          B. -0,2 m/s2.    C. 0,4 m/s2.           D. 0,16 m/s2     .

Câu 13.                    Một chiếc xe đang chuyển động với vận tốc 12 km/h bỗng hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều, sau 1 phút th́ì dừng lại. Gia tốc của xe bằng bao nhiêu?

A. 0,5 m/s2.           B. – 0,055 m/s2.                C. 2 m/s2D. 200 m/s2.

Câu 14.    Phương trình chuyển động của một vật có dạng: x = 4 – 3t + 2t2 (x tính bằng mét (m) và t tính bằng giây (s)). Gia tốc của chuyển động là  A. 2 m/s2B. 1 m/s2. C. 3 m/s2. D. 4 m/s2.

missing you =
12 phút trước

\(\Rightarrow a=\dfrac{v-vo}{t}=\dfrac{0-10}{5}=-2m/s^2\)

Bình luận (0)
missing you =
47 phút trước

10. R1 nt ( R2//R3)

a,\(\Rightarrow U23=U2=U3=I1.R23=0,4.\left(\dfrac{R2R3}{R2+R3}\right)=2,4V\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}I2=\dfrac{U2}{R2}=0,3A\\I3=I1-I2=0,1A\end{matrix}\right.\)

b,\(\Rightarrow Uac=U1=I1R1=14.0,4=5,6V\)

\(\Rightarrow Ucb=U2=2,4V\)

Bình luận (0)
missing you =
43 phút trước

11. R1 nt (R2 //R3)

a,\(\Rightarrow U2=U3=Umb=14,4V\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}I2=\dfrac{U2}{R2}=1,44A\\I3=\dfrac{U3}{R3}=0,96A\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow I1=I2+I3=2,4A\)

b,\(\Rightarrow R1=\dfrac{Uab-Umb}{I1}=\dfrac{25}{6}\Omega\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN