Dzịt
1 giờ trước (23:12)

Tách ra bớt đi bạn

Bình luận (1)
Dzịt
2 giờ trước (22:51)

a. Quãng đường xe đi được:

\(10+10+10=30km\)

b. Độ dịch chuyển tổng hợp của xe:

\(d=10km\)

Bình luận (0)
Linh Lê
Dzịt
2 giờ trước (22:53)

Đổi: \(200cm^2=0,02m^2\)

Áp suất do người đó gây ra:

\(p=\dfrac{F}{s}=\dfrac{52\cdot10}{0,02\cdot2}=13000\left(\dfrac{N}{m^2}\right)\)

Chọn D

Bình luận (0)
Nguyễn Ngân Hòa
3 giờ trước (21:59)

a. Điện trở tương đương toàn mạch: \(R_{tđ}=\dfrac{R_3\left(R_1+R_2\right)}{R_1+R_2+R_3}=\dfrac{60\left(40+50\right)}{40+50+60}=36\left(\Omega\right)\)

Hiệu điện thế toàn mạch là: \(U_{AB}=IR_{tđ}=0,5.36=18\left(V\right)\)

Cường độ dòng điện qua R12 là: \(I_{12}=\dfrac{U_{AB}}{R_1+R_2}=\dfrac{18}{40+50}=0,2\left(A\right)\)

Hiệu điện thế hai đầu R2 là: \(U_2=I_{12}R_2=0,2.50=10\left(V\right)\)

b. Cường độ dòng điện qua R2 là: \(I_{12}=\dfrac{U_2}{R_2}=\dfrac{8}{50}=0,16\left(A\right)\)

Hiệu điện thế toàn mạch là: \(U_{AB}=I_{12}R_{12}=0,16\left(40+50\right)=14,4\left(V\right)\)

Cường độ dòng điện qua R3 là: \(I_3=\dfrac{U_{AB}}{R_3}=\dfrac{14,4}{60}=0,24\left(A\right)\)

Cường độ dòng điện qua toàn mạch là: \(I=I_{12}+I_3=0,16+0,24=0,4\left(A\right)\)

Bình luận (0)
Linh Dayy
Dzịt
2 giờ trước (22:59)

a. Với \(U=3V\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}R_1=\dfrac{U_1}{I_1}=\dfrac{3}{0,005}=600\Omega\\R_2=\dfrac{U_2}{I_2}=\dfrac{3}{0,002}=1500\Omega\\R_3=\dfrac{U_3}{I_3}=\dfrac{3}{0,001}=3000\Omega\end{matrix}\right.\)

b. 

Cách 1: \(600< 1500< 3000\Rightarrow R_1< R_2< R_3\)

Cách 2: \(5>2>1\Rightarrow R_1< R_2< R_3\)

Cách 3: Dựa vào đồ thị, đường thẳng nào có độ nghiêng nhiều hơn thì điện trở lớn hơn.

Bình luận (0)