Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 29
Số lượng câu trả lời 2826
Điểm GP 982
Điểm SP 3006

Người theo dõi (108)

Đang theo dõi (5)

Kim San Hyn
MinYewCou
Đông Hải
Cihce
Phước Lộc