Nguyễn Trọng Chiến
15 tháng 3 lúc 19:57

\(\Rightarrow P=4-2+2=4\)

Bình luận (0)
ánh Phùng
15 tháng 3 lúc 19:59

P=\(\sqrt{16}-\sqrt[3]{8}+\dfrac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}}\)⇔ P= 4-2+\(\sqrt{\dfrac{12}{3}}\)

➜ P= 4-2+2 = 4

Bình luận (0)

\(P=\sqrt{16}-\sqrt[3]{8}+\dfrac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}}\)

\(=4-2+2\)

=4

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN