Nguyễn Lê Phước Thịnh
4 giờ trước (23:22)

a: \(M=x^6y+y^7-\dfrac{11}{3}x^4y^3+7.5\)

b: Thay x=-1 và y=1 vào M, ta được:

\(M=1+1-\dfrac{11}{3}\cdot1+7.5=9.5-\dfrac{11}{3}=\dfrac{35}{6}\)

Bình luận (0)
Chu Lê Hà My
4 giờ trước (23:22)

a) M= (6x6y- 5x6y) +(\(\dfrac{1}{3}\)x4y3- 4x4y3) -( y7-2y7) +(10-2,5)

= x6y - \(\dfrac{11}{3}\)x4y3+y7+7,5

bậc: 7

b) Thay x=-1; y=1 vào biểu thức M, ta được:

M=(-1)6.1 - \(\dfrac{11}{3}\).(-1)4.13 + 17 +2,5

= 1 - \(\dfrac{11}{3}\) + 1 +\(\dfrac{5}{2}\)

\(\dfrac{5}{6}\)

Vậy giá trị của biểu thức M là \(\dfrac{5}{6}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
4 giờ trước (23:25)

\(A=\dfrac{2\left(b-c\right)\left(c-a\right)+2\left(a-b\right)\left(c-a\right)+2\left(a-b\right)\left(b-c\right)}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}+\dfrac{\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}\)

\(=\dfrac{2\left(b-c\right)\left(c-a+a-b\right)+2\left(a-b\right)\left(c-a\right)}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}+\dfrac{\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}\)

\(=\dfrac{-2\left(b-c\right)^2+2\left(ac-a^2-bc+ba\right)}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}+\dfrac{\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}\)

\(=\dfrac{-2b^2+4bc-2c^2+2ac-2a^2-2bc+2ab+2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ac}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}\)

\(=\dfrac{4ac+4ab}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}\)

Bình luận (0)
ღd̾ươn̾g̾ღh̾i̾ền̾
5 giờ trước (23:01)

=(

Bình luận (0)
Rin Huỳnh
4 giờ trước (23:17)

Lỗi

Bình luận (0)
Trịnh Băng Băng
4 giờ trước (23:18)

tải ảnh lên đi bn

mih ngại edit ảnh :((

Bình luận (0)
Đỗ Bùi Diệp Chi

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại

1. A. closes                              B. loses                                    C. loves                        D. chooses

2. A. gives                                B. phones                                 C. switches                        D. dives

3. A. watched                            B. crashed                                C. occupied                        D. coughed

4. A. studies                              B. flourishes                             C. finishes                        D. glances

5. A. hears                                B. thanks                                  C. blows                        D. coincides

6. A. started                              B. looked                                  C. decided                        D. coincided

7. A. designed                           B. preserved                             C. sawed                        D. guided

8. A. stops                                 B. climbs                                  C. pulls                         D. televisions

9. A. cats                                  B. tapes                                    C. rides                         D. cooks          

10. A. agreed                            B. missed                                 C. liked                         D. watched

11. A. walks                             B. begins                                  C. helps                        D. cuts

12. A. shoots                             B. grounds                                C. concentrates                  D. forests

13. A. practiced                         B. raised                                   C. rained                        D. followed

14. A. plumber

B. climb

C. comb

D. crab

15. A. honor

B. honey

C. hour

D. heir

16. A. reads

B. tells

C. stops

D. lives

17. A. stopped

B. laughed

C. missed

D. cycled

Nguyễn Việt Anh
5 giờ trước (22:58)

nói với cô giáo và nhắc nhở bn

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
5 giờ trước (22:56)

b: Xét ΔDKE vuông tại K có KM là đường cao

nên \(DM\cdot DE=DK^2\left(1\right)\)

Xét ΔDKF vuông tại K có KN là đường cao

nên \(DN\cdot DF=DK^2\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) suy ra \(DM\cdot DE=DN\cdot DF\)

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)