Bánh Đậu Xanh
39 phút trước

Tuyệt quá cô ạ ! .

Bình luận (0)
Ngoc Anh Thai

undefined

Câu 1.

Cho hai biểu thức \(A=\dfrac{\sqrt{x}+2}{1+\sqrt{x}}\) và \(B=\left(\dfrac{2\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}-6}+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}\right):\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}\) với \(x\ge0,x\ne9\).

1) Tính giá trị biểu thức A khi x = 36.

2) Rút gọn biểu thức B.

3) Với x ∈ \(\mathbb{Z}\), tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = A.B.

Câu 2.

Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình:

Theo kế hoạch, hai xí nghiệp A và B phải làm tổng cộng 720 dụng cụ cùng loại. Trên thực tế do cải tiến kĩ thuật, xí nghiệp A hoàn thành vượt mức 12%, còn xí nghiệp B hoàn thành vượt mức 10% so với kế hoạch. Do đó thực tế cả hai xí nghiệp làm được tổng cộng 800 dụng cụ. Tính số dụng cụ mỗi xí nghiệp phải làm theo kế hoạch?

Câu 3.

1) Giải phương trình: 3x4 - 2x2 - 40 = 0

2) Cho phương trình x2 + (m - 1)x - m2 - 2 = 0 (1), với m là tham số thực.

a) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm trái dấu x1, x2 với mọi giá trị của m.

b) Tìm m để biểu thức \(T=\left(\dfrac{x_1}{x_2}\right)^3+\left(\dfrac{x_2}{x_1}\right)^3\) đạt giá trị lớn nhất.

Câu 4.

Cho (O; R) và một điểm P nằm ngoài đường tròn. Kẻ hai tiếp tuyến PA, PB với đường tròn (A, B là tiếp điểm).  Tia PO cắt đường tròn tại hai điểm K và I (K nằm giữa P và O) và cắt AB tại H. Gọi D là điểm đối xứng với B qua O, C là giao điểm của PD với đường tròn (O).

1) Chứng  minh tứ giác BHCP nội tiếp.

2) Chứng minh PC.PD = PO.PH.

3) Đường tròn ngoại tiếp tam giác ACH cắt IC tại M. Tia AM cắt BI tại Q. Chứng minh tam giác AQH cân.

4) Giả sử \(\widehat{BDC}=45^o\). Tính diện tích tam giác PBD phần nằm bên ngoài đường tròn (O) theo R.

Câu 5. 

Tìm m để phương trình ẩn x sau đây có ba nghiệm phân biệt.   x3 - 2mx2 + (m2 + 1)x - m = 0.

Nguyễn Văn Hoàng
15 giờ trước (6:20)

Câu 1:

a) ĐKXĐ: \(x>0;x\ne9\)

Với x=36 (thỏa mãn ĐKXĐ) thì A có giá trị :

\(A=\dfrac{\sqrt{36}+2}{1+\sqrt{36}}=\dfrac{6+2}{1+6}=\dfrac{8}{7}\)

 

b) Ta có: 

\(B=\left(\dfrac{2\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}-6}+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}\right):\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}=\dfrac{2\sqrt{x}+\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+2\right)}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}\cdot\dfrac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}}=\dfrac{x+4\sqrt{x}}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+2\right)}=\dfrac{\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}+2}\)

 

c) Ta có:

\(P=A\cdot B=\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1}\cdot\dfrac{\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}+2}=\dfrac{\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}+1}=1+\dfrac{3}{\sqrt{x}+1}\)

Vì x là số nguyên lớn hơn 0 nên 

\(x\ge1\Rightarrow\sqrt{x}\ge1\Rightarrow\sqrt{x}+1\ge2>0\Rightarrow P\le1+\dfrac{3}{2}=\dfrac{5}{2}\)

Dấu bằng xảy ra khi x=1;

 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Hoàng
11 giờ trước (9:53)

Gọi số sản phẩm dự định của xí nghiệp A và B lần lượt là x,y \(\left(x,y\in N;0< x,y< 720\right)\)

Vì tổng sản phẩm dự định là 720 nên ta có phương trình: \(x+y=720\left(1\right)\)

Vì thực tế , xí nghiệp A hoàn thành vượt mức 12% nên số sản phẩm xí nghiệp A thực tế là : \(112\%x=\dfrac{28}{25}x\)

Xí nghiệp B hoàn thành vượt mức 10% nên số sản phẩm xí nghiệp B thực tế là : \(110\%y=\dfrac{11}{10}y\)

Vì tổng số sản phẩm thực tế là 800 nên ta có phương trình: \(\dfrac{28}{25}x+\dfrac{11}{10}y=800\Leftrightarrow56x+55y=40000\left(2\right)\)

Từ (1)(2) ta có hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=720\\56x+55y=40000\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+y=720\\55\cdot720+x=40000\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=400\\y=320\end{matrix}\right.\left(t.m\right)\)

Vậy số sản phẩm 2 xí nghiệp làm theo kế hoạch lần lượt là 400 và 320 sản phẩm

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Hoàng
11 giờ trước (10:19)

1) Ta có phương trình:

\(3x^4-2x^2-40=0\Leftrightarrow\left(3x^4-12x^2\right)+\left(10x^2-40\right)=0\Leftrightarrow\left(x^2-4\right)\left(3x^2+10\right)=0\)

Mà \(3x^2+10\ge10>0\)

\(\Leftrightarrow x^2-4=0\Leftrightarrow x^2=4\Leftrightarrow x=\pm2\)

Vậy \(S=\left\{\pm2\right\}\) là tập nghiệm của phương trình

 

2)

Xét phương trình bậc 2 ẩn x :

\(x^2+\left(m-1\right)x-m^2-2=0\left(1\right)\)

Có hệ số: \(a=1;b=m-1;c=-m^2-2\)

\(\Rightarrow ac=-m^2-2\le-2< 0\)

Suy ra (1) có 2 nghiệm trái dấu \(x_1,x_2\) với mọi m thỏa mãn:

\(\left\{{}\begin{matrix}x_1+x_2=1-m\\x_1x_2=-m^2-2\end{matrix}\right.\left(2\right)\)

Đặt \(\left(\dfrac{x_1}{x_2}\right)^3=-a\left(a>0\right)\Rightarrow\left(\dfrac{x_2}{x_1}\right)^3=-\dfrac{1}{a}\) (do x1,x2 là 2 số trái dấu)

\(\Rightarrow T=-\left(a+\dfrac{1}{a}\right)\)

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho 2 số dương \(a\) và \(\dfrac{1}{a}\) ta có:

\(a+\dfrac{1}{a}\ge2\sqrt{a\cdot\dfrac{1}{a}}=2\)

\(\Rightarrow T\le-2\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow a=\dfrac{1}{a}\Leftrightarrow a=1\left(a>0\right)\Leftrightarrow x_1=-x_2\)

(2) trở thành: \(\left\{{}\begin{matrix}m-1=0\\x_1^2=m^2+2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m=1\\x_1^2=3\left(t.m\right)\end{matrix}\right.\)

Vậy T đạt giá trị nhỏ nhất là -2 tại m=1

 

Bình luận (0)
violet

undefined

Dạng bài tiếp theo xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh của các em đó chính là dạng tìm câu đồng nghĩa. Chúng ta cùng thử sức với 10 câu hỏi được lấy từ đề thi thử của các trường THPT Chuyên nhé!

 

1:  Only with careful environmental planning can we protect the world in which we live.

A.  Careful environmental planning protects the world we live in.

B.  Planning the environment carefully, we can protect the world in which we live.

C.  Protecting the world we live in, we plan the environment carefully.

D.  We can protect the world we live in only with careful environmental planning.

2:  You should take regular exercises instead of sitting in front of the television all day.

A.  Taking regular exercises is better than sitting in front of the television all day.

B.  Sitting in front of the television all day helps you take regular exercises.

C.  Sitting in front of the television all day and taking exercises are advisable.

D.  Don’t take regular exercises, just sit in front of the television all day.

3:  It was not until after I got home that I realized I had not set the burglar alarm in the office.

A.  On the way home, I suddenly realized that I had forgotten to turn on the burglar alarm in the office.

B.  Fortunately, I realized that I hadn't set the burglar alarm just before I left for home; otherwise, I would have had to travel all the way back to the office.

C.  I didn’t turn the burglar alarm on before I left the office, but I only became aware of this after I'd arrived home.

D. I wish I had realized before I arrived home that I hadn't turned on the burglar alarm in the office, then it would have been easier to go and set it.

4:  He did not remember the meeting. He went out for a coffee with his friends then.

A.  Not remember the meeting, he went out for a coffee with his friends.

B.  Not to remember the meeting, he went out for a coffee with his friends.

C.  Not remembered the meeting, he went out for a coffee with his friends.

D.  Not remembering the meeting, he went out for a coffee with his friends.

5:  They left their home early. They didn’t want to miss the first train.

A.  They left their home early so as to not miss the first train.

B.  They left their home early for fear that they wouldn’t miss the first train.

C.  They left their home early so as not to miss the first train.

D.  They left their home early in order that not to miss the first train.

6:  I’m sure Luisa was very disappointed when she failed the exam

A.  Luisa must be very disappointed when she failed the exam.

B.  Luisa must have been very disappointed when she failed the exam.

C. Luisa may be very disappointed when she failed the exam.

D. Luisa could have been very disappointed when she failed the exam.

7.  “You had better see a doctor if the sore throat does not clear up.” she said to me.

A.  She reminded me of seeing a doctor if the sore throat did not clear up.

B.  She ordered me to see a doctor if the sore throat did not clear up.

C.  She insisted that I see a doctor unless the sore throat did not clear up.

D.  She suggested that I see a doctor if the sore throat did not clear up.

8:  Without her teacher’s advice, she would never have written such a good essay

A.  Her teacher advised him and she didn't write a good essay.

B.  Her teacher didn't advise her and she didn't write a good essay.

C.  She wrote a good essay as her teacher gave her some advice.

D.  If her teacher didn't advise her, she wouldn't write such a good essay.

9.  She tried very hard to pass the driving test. She could hardly pass it.

A.  Although she didn't try hard to pass the driving test, she could pass it.

B.  Despite being able to pass the driving test, she didn't pass it.

C.  No matter how hard she tried, she could hardly pass the driving test.

D.  She tried very hard, so she passed the driving test satisfactorily.

10. Mary loved her stuffed animal when she was young. She couldn’t sleep without it.

A. When Mary was young, she loved her stuffed animal so much that she couldn't sleep without it.

B. When Mary was young, she loved her stuffed animal so as not to sleep without it.

C. When Mary was young, she loved her stuffed animal though she couldn't sleep without it.

D. As Mary couldn't sleep without her stuffed animal when Mary was young, she loved it.

AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
21 giờ trước (0:00)

1:  Only with careful environmental planning can we protect the world in which we live.

A.  Careful environmental planning protects the world we live in.

B.  Planning the environment carefully, we can protect the world in which we live.

C.  Protecting the world we live in, we plan the environment carefully.

D.  We can protect the world we live in only with careful environmental planning.

2:  You should take regular exercises instead of sitting in front of the television all day.

A.  Taking regular exercises is better than sitting in front of the television all day.

B.  Sitting in front of the television all day helps you take regular exercises.

C.  Sitting in front of the television all day and taking exercises are advisable.

D.  Don’t take regular exercises, just sit in front of the television all day.

3:  It was not until after I got home that I realized I had not set the burglar alarm in the office.

A.  On the way home, I suddenly realized that I had forgotten to turn on the burglar alarm in the office.

B.  Fortunately, I realized that I hadn't set the burglar alarm just before I left for home; otherwise, I would have had to travel all the way back to the office.

C.  I didn’t turn the burglar alarm on before I left the office, but I only became aware of this after I'd arrived home.

D. I wish I had realized before I arrived home that I hadn't turned on the burglar alarm in the office, then it would have been easier to go and set it.

4:  He did not remember the meeting. He went out for a coffee with his friends then.

A.  Not remember the meeting, he went out for a coffee with his friends.

B.  Not to remember the meeting, he went out for a coffee with his friends.

C.  Not remembered the meeting, he went out for a coffee with his friends.

D.  Not remembering the meeting, he went out for a coffee with his friends.

5:  They left their home early. They didn’t want to miss the first train.

A.  They left their home early so as to not miss the first train.

B.  They left their home early for fear that they wouldn’t miss the first train.

C.  They left their home early so as not to miss the first train.

D.  They left their home early in order that not to miss the first train.

6:  I’m sure Luisa was very disappointed when she failed the exam

A.  Luisa must be very disappointed when she failed the exam.

B.  Luisa must have been very disappointed when she failed the exam.

C. Luisa may be very disappointed when she failed the exam.

D. Luisa could have been very disappointed when she failed the exam.

Bình luận (0)
Lê Phương Thúy
11 giờ trước (9:43)

1:  Only with careful environmental planning can we protect the world in which we live.

D.  We can protect the world we live in only with careful environmental planning.

2:  You should take regular exercises instead of sitting in front of the television all day.

A.  Taking regular exercises is better than sitting in front of the television all day.

3:  It was not until after I got home that I realized I had not set the burglar alarm in the office.

C.  I didn’t turn the burglar alarm on before I left the office, but I only became aware of this after I'd arrived home.

4:  He did not remember the meeting. He went out for a coffee with his friends then.

D.  Not remembering the meeting, he went out for a coffee with his friends.

5:  They left their home early. They didn’t want to miss the first train.

 

C.  They left their home early so as not to miss the first train.

D.  They left their home early in order that not to miss the first train.

6:  I’m sure Luisa was very disappointed when she failed the exam

B.  Luisa must have been very disappointed when she failed the exam.

 

Bình luận (0)
Komorebi
11 giờ trước (9:47)

1:  Only with careful environmental planning can we protect the world in which we live.

D.  We can protect the world we live in only with careful environmental planning.

2:  You should take regular exercises instead of sitting in front of the television all day.

A.  Taking regular exercises is better than sitting in front of the television all day.

3:  It was not until after I got home that I realized I had not set the burglar alarm in the office.

C.  I didn’t turn the burglar alarm on before I left the office, but I only became aware of this after I'd arrived home.

4:  He did not remember the meeting. He went out for a coffee with his friends then.

D.  Not remembering the meeting, he went out for a coffee with his friends.

5:  They left their home early. They didn’t want to miss the first train.

C.  They left their home early so as not to miss the first train.

6:  I’m sure Luisa was very disappointed when she failed the exam

B.  Luisa must have been very disappointed when she failed the exam.

7.  “You had better see a doctor if the sore throat does not clear up.” she said to me.

D.  She suggested that I see a doctor if the sore throat did not clear up.

8:  Without her teacher’s advice, she would never have written such a good essay

C.  She wrote a good essay as her teacher gave her some advice.

9.  She tried very hard to pass the driving test. She could hardly pass it.

C.  No matter how hard she tried, she could hardly pass the driving test.

10. Mary loved her stuffed animal when she was young. She couldn’t sleep without it.

A. When Mary was young, she loved her stuffed animal so much that she couldn't sleep without it.

Bình luận (0)

Cuộc đời của Thúy Kiều sau khi rơi vào tay Mã Giám Sinh là những chuỗi ngày đằng đằng nhớ thương và nước mắt. Thúy Kiều bị chà đạp và vùi dập không xót thương. Những kẻ mua thịt bán người đã không từ mọi thủ đoạn để có được Kiều, và rồi để hành hạ Kiều. Thúy Kiều đã định tìm đến cái chết để giải thoát bản thân nhưng Tú Bà đã biết được và đem Kiều sống tại lầu Ngưng Bích – một nơi lạnh lẽo tình người. Thực chất hành động này của mụ chính là giam lỏng kiều, dần dần buộc Kiều tiếp khách.

 

Bình luận (2)
Minh Nguyệt
Hôm qua lúc 15:54

Tham khảo:

Nguồn: Hoidap247:

Câu 1:

Tục ngữ Nga có câu nói nổi tiếng rằng 'Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học". Xấu hổi là trạng thái tâm lí của con người, là sự e thẹn, mất tự tin trước những người, những việc mình không quen biết hoặc khi làm sai điều gì đó. Như vậy, câu tục ngữ đã nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc học. Ta chỉ xấu hổ khi không học, không tích lũy kiến thức cho bản thân. Đó là lí do khiến ta không biết. Tại sao ta chỉ "xấu hổ khi không học"? Bởi lẽ mỗi chúng ta sinh ra, vạch xuất phát đều như nhau, ai tận dụng được thời gian, công sức nhiều hơn vào việc học, người đó là người giành chiến thắng. Giống như trên 1 chặng đua, chúng ta đều đứng ở vị trí như nhau, nhưng người về đich trước lại là người có kĩ năng, tinh thần cố gắng. Học tập giúp cá nhân con người hòa nhập với cộng đồng và giao lưu với xã hội, việc trau dồi kiến thức. Những  kĩ năng và kinh nghiệm trong quá trình học tập sẽ giúp cho mọi công việc đạt được hiệu quả cao. Không học sẽ không biết gì về thế giới, là người mù thông tin, mãi mãi tụt hậu so với sự tiến bộ của xã hội. Không học là không biết chuẩn bị cho mình những hành trang vào cuộc sống. Cái rễ của học vẫn thì cay đắng nhưng thành quả của nó lại ngọt ngào. Học không chỉ đơn giản là học kiến thức văn hóa mà còn tích lũy kiến thức xã hội, kĩ năng, thái độ. Vậy nên là những người trẻ tuổi, cơ hội học tập còn rất rộng mở, hãy tích cực học tập để làm giàu cho chính bản thân mình. 

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
Hôm qua lúc 15:47

1.

Phương thức biểu đạt: Nghị luận

2. Thành phần biệt lập tình thái: Chắc chắn3.Em không thấy những câu in đậm đâu nhưng em sẽ chép ra 1 vài câu ạ:

    Bạn có thế không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba và nấu ăn rất ngon.

BPTT: điệp từ và liệt kê (những chỗ em in đậm)

Tác dụng: Cho thấy tài năng, vẻ đẹp của mỗi con người trong cuộc sống này, bản thân mỗi người luôn có những tài năng riêng nên chúng ta phải phát huy và nâng tầm nó để giúp bản thân tỏa sáng hơn.

4. 

Thông điệp có ý nghĩa nhất đối với em qua đoạn trích trên: Mỗi người sinh ra đều có những giá trị nhất định. Bạn cần phải phát hiện ra nó và biến nó trở thành một công cụ hữu ích cho bản thân.

 
Bình luận (1)
Luộc Thịt
Hôm qua lúc 17:21

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là nghị luận.

Câu 2: Thành phần biệt lập trong câu là thành phần tình thái "Chắc chắn".

Câu 3: Chưa rõ yêu cầu đề bài (do chưa gạch chân).

Câu 4: Nội dung của đoạn trích trên là khẳng định ai cũng đều sinh ra với những giá trị có sẵn và mỗi người trong số chúng ta cần phải biết mình, nhận ra những giá trị đó.

Bình luận (0)
Lưu Quang Trường
Hôm qua lúc 10:30

thanks!!! It can be very good!!!

Bình luận (0)
K😒h😀o😑a😎...!🤣
Hôm qua lúc 11:11

Cô ơi, Nhật Bản phát triển kinh tế mạnh là vào năm 1950 mà cô?

Bình luận (0)
Nguyễn Xuân Mạnh
Hôm qua lúc 11:24

thanks

Bình luận (0)
violet

undefined

Tiếp tục với các dạng bài xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh của các em sẽ là các bài viết lại câu. Hãy cùng thử sức với 20 câu kết hợp câu ở mức độ Thông Hiểu sau đây nhé! Good luck các em.

 

Question 1. The young girl has great experience in nursing. She has worked as a hospital volunteer for years.

A. Before she worked as a hospital volunteer for years, the young girl has great experience in nursing.

B. Much as she has worked as a hospital volunteer for years, the young girl has great experience in nursing.

C. Having worked as a hospital volunteer for years, the young girl has great experience in nursing.

D. With great experience in nursing, the young girl has worked as a hospital volunteer for years.

Question 2. Peter told us about his leaving the school. He did it on his arrival at the meeting.

A. Only after his leaving the school did Peter inform us of his arrival at the meeting.

B. Not until Peter told us that he would leave the school did he arrive at the meeting.

C. Hardly had Peter informed us about his leaving the school when he arrived at the meeting.

D. No sooner had Peter arrived at the meeting than he told us about his leaving the school.

Question 3. He was successful because he was determined to pursue personal goals. He was not talented.

A. In addition to his determination, his talent ensured his success in pursuing his goals.

B. His determination to pursue personal goals made him successful and talented.

C. It was his determination to pursue personal goals, not talent, that contributed to his success.

D. His success lay in his natural ability, not in his determination to pursue personal goals.

Question 4. There was a serious flood. All local pupils couldn’t go to school on that day.

A. The serious flood prevented all local pupils not go to school on that day.

B. The serious flood hindered all local pupils from going to school on that day.

C. The serious flood made all pupils from not going to school on that day.

D. The serious flood caused all local pupils not go to school on that day.

Question 5. He did not remember the meeting. He went out for a coffee with his friends then.

A. Not remember the meeting, he went out for a coffee with his friends.

B. Not to remember the meeting, he went out for a coffee with his friends.

C. Not remembered the meeting, he went out for a coffee with his friends.

D. Not remembering the meeting, he went out for a coffee with his friends.

Question 6. They left their home early. They didn’t want to miss the first train.

A. They left their home early so as to not miss the first train.

B. They left their home early for fear that they wouldn’t miss the first train.

C. They left their home early so as not to miss the first train.

D. They left their home early in order that not to miss the first train.

Question 7. My sisters used to get on with each other. Now they hardly speak.

A. My sisters were once close, but they rarely speak to each other now.

B. My sisters do not speak to each other much, but they are good friends.

C. My sisters rarely speak because they have never liked each other.

D. Because they have never got on, my sisters do not speak to each other.

Question 8. The soccer team knew they lost the match. They soon started to blame each other.

A. Not only did the soccer team lose the match but they blamed each other as well.

B. No sooner had the soccer team started to blame each other than they knew they lost the match.

C. As soon as they blamed each other, the soccer team knew they lost the match.

D. Hardly had the soccer team known they lost the match when they started to blame each other.

Question 9. We have been friends for years. It is quite easy to share secrets between us.

A. Being friends for years, we find it quite easy to share secrets.

B. We find it quite easy to share secrets, being friends for years.

C. We have been friends so that it is quite easy to share secrets between us.

D. Having been friends for years, we find it quite easy to share secrets between us.

Question 10. I started training to be an accountant six months ago. I’ve got more months to go and then I have to take exams.

A. By the time I’ve taken my exam, I will have started training to be an accountant for a year.

B. By the time I take my exam, I will have been in training to be an accountant for a year.

C. By the time I took my exam, I would have trained to be an accountant for a year.

D. By the time I’ve taken my exam, I will be training for a year.

Question 11. The government knows the extent of the problem. The government needs to take action soon.

A. The government knows the extent of the problem whereas it needs to take action soon.

B. The government knows the extent of the problem so that it needs to take action soon.

C. Knowing the extent of the problem, the government needs to take action soon.

D. The government knows the extent of the problem, or else it needs to take action soon.

Question 12. The substance is very toxic. Protective clothing must be worn at all times.

A. Since the substance is very toxic, so protective clothing must be worn at all times.

B. So toxic is the substance that protective clothing must be worn at all times.

C. The substance is such toxic that protective clothing must be worn at all times.

D. The substance is too toxic to wear protective clothing at all times.

Question 13. I accepted the new job after all. It is making me feel exhausted.

A. Perhaps I shouldn’t have accepted this new job, as it’s making me feel exhausted.

B. Perhaps it would have been better if I hadn’t agreed to this new job since it is so boring.

C. It is of deep regret that I didn’t turn down the job offer due to its hardship and long hour work.

D. If it had not been for my acceptance the new job offer, I wouldn’t have felt exhausted.

Question 14. Since 1970, the United Nations has been celebrating April 22nd as Earth Day. It attracts millions of people worldwide to join in to promote public awareness of environmental protection.

A. Since 1970, the UNs has been celebrating April 22nd as Earth Day because it attracts millions of people worldwide to join in to promote public awareness of environmental protection.

B. The UNs has been celebrating April 22nd as Earth Day, which millions of people worldwide are attracted to join in it to promote public awareness of environmental protection.

C. Since 1970, the UNs has been celebrating April 22nd as Earth Day, which attracts millions of people worldwide to join in to promote public awareness of environmental protection.

D. Since 1970, the UNs has been celebrating April 22nd as Earth Day so that more people join in to promote public awareness of environmental protection.

Question 15. We found the bad weather very inconvenient. We chose to find a place for the night.

A. The bad weather prevented us from driving any further.

B. Bad weather was approaching, so we started to look for a place to stay.

C. Seeing that the bad weather had set in, we decided to find somewhere to spend the night.

D. Because the climate was so severe, we were worried about what we’d do at night.

Question 16. He held the rope with one hand. He stretched it out.

A. The rope is held with one hand then he stretched it out.

B. Stretching the rope out, he holds it with one hand.

C. Holding the rope with one hand, he stretched it out.

D. He stretched the rope with one hand and held it.

Question 17. The plan may be ingenious. It will never work in practice.

A. Ingenious as it may be, the plan will never work in practice.

B. Ingenious as may the plan, it will never work in practice.

C. The plan may be too ingenious to work in practice.

D. The plan is as impractical as it is ingenious.

Question 18. I never received the letter. It was sent to the wrong address.

A. Since it was sent to the wrong address, I have never received the letter.

B. I never received the letter because it was sent to the wrong address.

C. I never received the letter because of sending to the wrong address.

D. Sent to wrong address, I never received the letter.

Question 19. In your country, schools are open to all. They accept children of any race, colour or creed.

A. In our country, schools are open to all children irrespective of race, colour or creed.

B. In our country, schools are open to all children except for race, colour or creed.

C. Apart from race, colour or creed, schools are open to all children in your country.

D. Children of any race, colour or creed can be admitted to our schools when they are opened.

Question 20. He felt very tired. He was determined to continue to climb up the mountain.

A. He felt so tired that he was determined to continue to climb up the mountain.

B. Feeling very tired, he was determined to continue to climb up the mountain.

C. Tired as he might, he was determined to continue to climb up the mountain.

D. As a result of his tiredness, he was determined to continue to climb up the mountain.

AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
Hôm kia lúc 21:26

Question 1. The young girl has great experience in nursing. She has worked as a hospital volunteer for years.

A. Before she worked as a hospital volunteer for years, the young girl has great experience in nursing.

B. Much as she has worked as a hospital volunteer for years, the young girl has great experience in nursing.

C. Having worked as a hospital volunteer for years, the young girl has great experience in nursing.

D. With great experience in nursing, the young girl has worked as a hospital volunteer for years.

Question 2. Peter told us about his leaving the school. He did it on his arrival at the meeting.

A. Only after his leaving the school did Peter inform us of his arrival at the meeting.

B. Not until Peter told us that he would leave the school did he arrive at the meeting.

C. Hardly had Peter informed us about his leaving the school when he arrived at the meeting.

D. No sooner had Peter arrived at the meeting than he told us about his leaving the school.

Question 3. He was successful because he was determined to pursue personal goals. He was not talented.

A. In addition to his determination, his talent ensured his success in pursuing his goals.

B. His determination to pursue personal goals made him successful and talented.

C. It was his determination to pursue personal goals, not talent, that contributed to his success.

D. His success lay in his natural ability, not in his determination to pursue personal goals.

Question 4. There was a serious flood. All local pupils couldn’t go to school on that day.

A. The serious flood prevented all local pupils not go to school on that day.

B. The serious flood hindered all local pupils from going to school on that day.

C. The serious flood made all pupils from not going to school on that day.

D. The serious flood caused all local pupils not go to school on that day.

Question 5. He did not remember the meeting. He went out for a coffee with his friends then.

A. Not remember the meeting, he went out for a coffee with his friends.

B. Not to remember the meeting, he went out for a coffee with his friends.

C. Not remembered the meeting, he went out for a coffee with his friends.

D. Not remembering the meeting, he went out for a coffee with his friends.

Question 6. They left their home early. They didn’t want to miss the first train.

A. They left their home early so as to not miss the first train.

B. They left their home early for fear that they wouldn’t miss the first train.

C. They left their home early so as not to miss the first train.

D. They left their home early in order that not to miss the first train.

Question 7. My sisters used to get on with each other. Now they hardly speak.

A. My sisters were once close, but they rarely speak to each other now.

B. My sisters do not speak to each other much, but they are good friends.

C. My sisters rarely speak because they have never liked each other.

D. Because they have never got on, my sisters do not speak to each other.

Question 8. The soccer team knew they lost the match. They soon started to blame each other.

A. Not only did the soccer team lose the match but they blamed each other as well.

B. No sooner had the soccer team started to blame each other than they knew they lost the match.

C. As soon as they blamed each other, the soccer team knew they lost the match.

D. Hardly had the soccer team known they lost the match when they started to blame each other.

A. Being friends for years, we find it quite easy to share secrets.

B. We find it quite easy to share secrets, being friends for years.

C. We have been friends so that it is quite easy to share secrets between us.

D. Having been friends for years, we find it quite easy to share secrets between us.

Question 10. I started training to be an accountant six months ago. I’ve got more months to go and then I have to take exams.

A. By the time I’ve taken my exam, I will have started training to be an accountant for a year.

B. By the time I take my exam, I will have been in training to be an accountant for a year.

C. By the time I took my exam, I would have trained to be an accountant for a year.

D. By the time I’ve taken my exam, I will be training for a year.

Question 11. The government knows the extent of the problem. The government needs to take action soon.

A. The government knows the extent of the problem whereas it needs to take action soon.

B. The government knows the extent of the problem so that it needs to take action soon.

C. Knowing the extent of the problem, the government needs to take action soon.

D. The government knows the extent of the problem, or else it needs to take action soon.

Question 12. The substance is very toxic. Protective clothing must be worn at all times.

A. Since the substance is very toxic, so protective clothing must be worn at all times.

B. So toxic is the substance that protective clothing must be worn at all times.

C. The substance is such toxic that protective clothing must be worn at all times.

D. The substance is too toxic to wear protective clothing at all times.

Question 13. I accepted the new job after all. It is making me feel exhausted.

A. Perhaps I shouldn’t have accepted this new job, as it’s making me feel exhausted.

B. Perhaps it would have been better if I hadn’t agreed to this new job since it is so boring.

C. It is of deep regret that I didn’t turn down the job offer due to its hardship and long hour work.

D. If it had not been for my acceptance the new job offer, I wouldn’t have felt exhausted.

Question 14. Since 1970, the United Nations has been celebrating April 22nd as Earth Day. It attracts millions of people worldwide to join in to promote public awareness of environmental protection.

A. Since 1970, the UNs has been celebrating April 22nd as Earth Day because it attracts millions of people worldwide to join in to promote public awareness of environmental protection.

B. The UNs has been celebrating April 22nd as Earth Day, which millions of people worldwide are attracted to join in it to promote public awareness of environmental protection.

C. Since 1970, the UNs has been celebrating April 22nd as Earth Day, which attracts millions of people worldwide to join in to promote public awareness of environmental protection.

D. Since 1970, the UNs has been celebrating April 22nd as Earth Day so that more people join in to promote public awareness of environmental protection.

Question 15. We found the bad weather very inconvenient. We chose to find a place for the night.

A. The bad weather prevented us from driving any further.

B. Bad weather was approaching, so we started to look for a place to stay.

C. Seeing that the bad weather had set in, we decided to find somewhere to spend the night.

D. Because the climate was so severe, we were worried about what we’d do at night.

Question 16. He held the rope with one hand. He stretched it out.

A. The rope is held with one hand then he stretched it out.

B. Stretching the rope out, he holds it with one hand.

C. Holding the rope with one hand, he stretched it out.

D. He stretched the rope with one hand and held it.

Question 17. The plan may be ingenious. It will never work in practice.

A. Ingenious as it may be, the plan will never work in practice.

B. Ingenious as may the plan, it will never work in practice.

C. The plan may be too ingenious to work in practice.

D. The plan is as impractical as it is ingenious.

Question 18. I never received the letter. It was sent to the wrong address.

A. Since it was sent to the wrong address, I have never received the letter.

B. I never received the letter because it was sent to the wrong address.

C. I never received the letter because of sending to the wrong address.

D. Sent to wrong address, I never received the letter.

Question 19. In your country, schools are open to all. They accept children of any race, colour or creed.

A. In our country, schools are open to all children irrespective of race, colour or creed.

B. In our country, schools are open to all children except for race, colour or creed.

C. Apart from race, colour or creed, schools are open to all children in your country.

D. Children of any race, colour or creed can be admitted to our schools when they are opened.

Question 20. He felt very tired. He was determined to continue to climb up the mountain.

A. He felt so tired that he was determined to continue to climb up the mountain.

B. Feeling very tired, he was determined to continue to climb up the mountain.

C. Tired as he might, he was determined to continue to climb up the mountain.

D. As a result of his tiredness, he was determined to continue to climb up the mountain.

Bình luận (0)

Question 1. The young girl has great experience in nursing. She has worked as a hospital volunteer for years.

ABefore she worked as a hospital volunteer for years, the young girl has great experience in nursing.

B. Much as she has worked as a hospital volunteer for years, the young girl has great experience in nursing.

C. Having worked as a hospital volunteer for years, the young girl has great experience in nursing.

D. With great experience in nursing, the young girl has worked as a hospital volunteer for years.

Question 2. Peter told us about his leaving the school. He did it on his arrival at the meeting.

A. Only after his leaving the school did Peter inform us of his arrival at the meeting.

B. Not until Peter told us that he would leave the school did he arrive at the meeting.

C. Hardly had Peter informed us about his leaving the school when he arrived at the meeting.

D. No sooner had Peter arrived at the meeting than he told us about his leaving the school.

Question 3. He was successful because he was determined to pursue personal goals. He was not talented.

A. In addition to his determination, his talent ensured his success in pursuing his goals.

B. His determination to pursue personal goals made him successful and talented.

C. It was his determination to pursue personal goals, not talent, that contributed to his success.

D. His success lay in his natural ability, not in his determination to pursue personal goals.

Question 4. There was a serious flood. All local pupils couldn’t go to school on that day.

A. The serious flood prevented all local pupils not go to school on that day.

B. The serious flood hindered all local pupils from going to school on that day.

C. The serious flood made all pupils from not going to school on that day.

D. The serious flood caused all local pupils not go to school on that day.

Question 5. He did not remember the meeting. He went out for a coffee with his friends then.

A. Not remember the meeting, he went out for a coffee with his friends.

B. Not to remember the meeting, he went out for a coffee with his friends.

C. Not remembered the meeting, he went out for a coffee with his friends.

D. Not remembering the meeting, he went out for a coffee with his friends.

Question 6. They left their home early. They didn’t want to miss the first train.

A. They left their home early so as to not miss the first train.

B. They left their home early for fear that they wouldn’t miss the first train.

C. They left their home early so as not to miss the first train.

D. They left their home early in order that not to miss the first train.

Question 7. My sisters used to get on with each other. Now they hardly speak.

A. My sisters were once close, but they rarely speak to each other now.

B. My sisters do not speak to each other much, but they are good friends.

C. My sisters rarely speak because they have never liked each other.

D. Because they have never got on, my sisters do not speak to each other.

Question 8. The soccer team knew they lost the match. They soon started to blame each other.

A. Not only did the soccer team lose the match but they blamed each other as well.

B. No sooner had the soccer team started to blame each other than they knew they lost the match.

C. As soon as they blamed each other, the soccer team knew they lost the match.

D. Hardly had the soccer team known they lost the match when they started to blame each other.

A. Being friends for years, we find it quite easy to share secrets.

B. We find it quite easy to share secrets, being friends for years.

C. We have been friends so that it is quite easy to share secrets between us.

D. Having been friends for years, we find it quite easy to share secrets between us.

Question 10. I started training to be an accountant six months ago. I’ve got more months to go and then I have to take exams.

A. By the time I’ve taken my exam, I will have started training to be an accountant for a year.

B. By the time I take my exam, I will have been in training to be an accountant for a year.

C. By the time I took my exam, I would have trained to be an accountant for a year.

D. By the time I’ve taken my exam, I will be training for a year.

Question 11. The government knows the extent of the problem. The government needs to take action soon.

A. The government knows the extent of the problem whereas it needs to take action soon.

B. The government knows the extent of the problem so that it needs to take action soon.

C. Knowing the extent of the problem, the government needs to take action soon.

D. The government knows the extent of the problem, or else it needs to take action soon.

Question 12. The substance is very toxic. Protective clothing must be worn at all times.

A. Since the substance is very toxic, so protective clothing must be worn at all times.

B. So toxic is the substance that protective clothing must be worn at all times.

C. The substance is such toxic that protective clothing must be worn at all times.

D. The substance is too toxic to wear protective clothing at all times.

Question 13. I accepted the new job after all. It is making me feel exhausted.

A. Perhaps I shouldn’t have accepted this new job, as it’s making me feel exhausted.

B. Perhaps it would have been better if I hadn’t agreed to this new job since it is so boring.

C. It is of deep regret that I didn’t turn down the job offer due to its hardship and long hour work.

D. If it had not been for my acceptance the new job offer, I wouldn’t have felt exhausted.

Question 14. Since 1970, the United Nations has been celebrating April 22nd as Earth Day. It attracts millions of people worldwide to join in to promote public awareness of environmental protection.

A. Since 1970, the UNs has been celebrating April 22nd as Earth Day because it attracts millions of people worldwide to join in to promote public awareness of environmental protection.

B. The UNs has been celebrating April 22nd as Earth Day, which millions of people worldwide are attracted to join in it to promote public awareness of environmental protection.

C. Since 1970, the UNs has been celebrating April 22nd as Earth Day, which attracts millions of people worldwide to join in to promote public awareness of environmental protection.

D. Since 1970, the UNs has been celebrating April 22nd as Earth Day so that more people join in to promote public awareness of environmental protection.

Question 15. We found the bad weather very inconvenient. We chose to find a place for the night.

A. The bad weather prevented us from driving any further.

B. Bad weather was approaching, so we started to look for a place to stay.

C. Seeing that the bad weather had set in, we decided to find somewhere to spend the night.

D. Because the climate was so severe, we were worried about what we’d do at night.

Question 16. He held the rope with one hand. He stretched it out.

A. The rope is held with one hand then he stretched it out.

B. Stretching the rope out, he holds it with one hand.

C. Holding the rope with one hand, he stretched it out.

D. He stretched the rope with one hand and held it.

Question 17. The plan may be ingenious. It will never work in practice.

A. Ingenious as it may be, the plan will never work in practice.

B. Ingenious as may the plan, it will never work in practice.

C. The plan may be too ingenious to work in practice.

D. The plan is as impractical as it is ingenious.

Question 18. I never received the letter. It was sent to the wrong address.

A. Since it was sent to the wrong address, I have never received the letter.

B. I never received the letter because it was sent to the wrong address.

C. I never received the letter because of sending to the wrong address.

D. Sent to wrong address, I never received the letter.

Question 19. In your country, schools are open to all. They accept children of any race, colour or creed.

A. In our country, schools are open to all children irrespective of race, colour or creed.

B. In our country, schools are open to all children except for race, colour or creed.

C. Apart from race, colour or creed, schools are open to all children in your country.

D. Children of any race, colour or creed can be admitted to our schools when they are opened.

Question 20. He felt very tired. He was determined to continue to climb up the mountain.

A. He felt so tired that he was determined to continue to climb up the mountain.

B. Feeling very tired, he was determined to continue to climb up the mountain.

C. Tired as he might, he was determined to continue to climb up the mountain.

D. As a result of his tiredness, he was determined to continue to climb up the mountain.

Bình luận (0)
Đặng Hải An
Hôm kia lúc 21:35

nêu phương pháp phân các dung dịch trong suốt không màu sau:

rượu etylic, dấm ăn 5%, nước vôi trong

Bình luận (0)
violet

undefined

I. Choose the word (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage.

      The word jeans (1)________ from a kind of material that was made in Europe. It is a strong material and it does not (2)________ out easily. In the 1960s, many universities and college (3)________ wore jeans. Designers made different styles of jeans to match the 1960s’ fashions; embroidered jeans, painted jeans and so on. In the 1970s more and more people started wearing jeans because they became (4)________. In the 1980s jeans finally became (5)________ fashion clothing when famous designers started (6)________ their own styles of jeans, with their own labels on them. Sales of jeans always go up and up because jeans have never been out of fashion.

Question 1.   A. gets         B. goes          C. arrives              D. comes

Question 2.   A. go            B. wear          C. call                   D. come

Question 3.   A. teenagers B. pupils       C. students           D. youngster

Question 4.   A. higher      B. costlier      C. longer               D. cheaper

Question 5.   A. low           B. high           C. up                    D. old

Question 6.   A. doing       B. getting       C. making             D. buying

II. Use the correct form of the word given in each sentence. 

Question 7. We are worried that rivers and canals are becoming more and more ___________. (pollute)

Question 8. TV ____________ are advertisements in which goods and services are promoted. (commerce)

Question 9. It is __________that some people poach fish in the Nhieu Loc Canal. (disappoint)

Question 10. Christmas is ____________ celebrated in many countries. (joy)

Question 11. Here is tomorrow’s weather ____________. Ho Chi Minh City will be sunny, and ... (cast)

Question 12. My sister is wearing a T-shirt of the latest model. She always dresses ____________. (fashion)

III. Use the correct tense or form of the verb given in each sentence. 

Question 13. Unless she ____________ the flowers regularly, they will wither. (water)

Question 14. We all expect that Anh Vien ____________ the most outstanding athlete in this SEA GAMES. (become)

Question 15. He ____________ five comic books since last Monday. (read)

Question 16. The teacher suggested ____________ these units carefully. (revise)

Good luck các em!

AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
Hôm kia lúc 21:17

I. Choose the word (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage.

      The word jeans (1)________ from a kind of material that was made in Europe. It is a strong material and it does not (2)________ out easily. In the 1960s, many universities and college (3)________ wore jeans. Designers made different styles of jeans to match the 1960s’ fashions; embroidered jeans, painted jeans and so on. In the 1970s more and more people started wearing jeans because they became (4)________. In the 1980s jeans finally became (5)________ fashion clothing when famous designers started (6)________ their own styles of jeans, with their own labels on them. Sales of jeans always go up and up because jeans have never been out of fashion.

Question 1.   A. gets         B. goes          C. arrives              D. comes

Question 2.   A. go            B. wear          C. call                   D. come

Question 3.   A. teenagers B. pupils       C. students           D. youngster

Question 4.   A. higher      B. costlier      C. longer               D. cheaper

Question 5.   A. low           B. high           C. up                    D. old

Question 6.   A. doing       B. getting       C. making             D. buying

II. Use the correct form of the word given in each sentence. 

Question 7. We are worried that rivers and canals are becoming more and more ______polluted_____. (pollute)

Question 8. TV ______commercials______ are advertisements in which goods and services are promoted. (commerce)

Question 9. It is _____disappointing_____that some people poach fish in the Nhieu Loc Canal. (disappoint)

Question 10. Christmas is ______joyfully______ celebrated in many countries. (joy)

Question 11. Here is tomorrow’s weather ________forecast____. Ho Chi Minh City will be sunny, and ... (cast)

Question 12. My sister is wearing a T-shirt of the latest model. She always dresses _______fashionable_____. (fashion)

III. Use the correct tense or form of the verb given in each sentence. 

Question 13. Unless she ______waters______ the flowers regularly, they will wither. (water)

Question 14. We all expect that Anh Vien ______will become______ the most outstanding athlete in this SEA GAMES. (become)

Question 15. He _____has read_______ five comic books since last Monday. (read)

Question 16. The teacher suggested ____revising________ these units carefully. (revise)

Bình luận (0)
Sana
Hôm kia lúc 21:19

I. Choose the word (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage.

      The word jeans (1)________ from a kind of material that was made in Europe. It is a strong material and it does not (2)________ out easily. In the 1960s, many universities and college (3)________ wore jeans. Designers made different styles of jeans to match the 1960s’ fashions; embroidered jeans, painted jeans and so on. In the 1970s more and more people started wearing jeans because they became (4)________. In the 1980s jeans finally became (5)________ fashion clothing when famous designers started (6)________ their own styles of jeans, with their own labels on them. Sales of jeans always go up and up because jeans have never been out of fashion.

Question 1.   A. gets         B. goes          C. arrives              D. comes

Question 2.   A. go            B. wear          C. call                   D. come

Question 3.   A. teenagers B. pupils       C. students           D. youngster

Question 4.   A. higher      B. costlier      C. longer               D. cheaper

Question 5.   A. low           B. high           C. up                    D. old

Question 6.   A. doing       B. getting       C. making             D. buying

II. Use the correct form of the word given in each sentence. 

Question 7. We are worried that rivers and canals are becoming more and more ______polluted_____. (pollute)

Question 8. TV ______commercials______ are advertisements in which goods and services are promoted. (commerce)

Question 9. It is _____disappointing_____that some people poach fish in the Nhieu Loc Canal. (disappoint)

Question 10. Christmas is ______joyfully______ celebrated in many countries. (joy)

Question 11. Here is tomorrow’s weather ________forecast____. Ho Chi Minh City will be sunny, and ... (cast)

Question 12. My sister is wearing a T-shirt of the latest model. She always dresses _______fashionable_____. (fashion)

III. Use the correct tense or form of the verb given in each sentence. 

Question 13. Unless she ______waters______ the flowers regularly, they will wither. (water)

Question 14. We all expect that Anh Vien ______will become______ the most outstanding athlete in this SEA GAMES. (become)

Question 15. He _____has read_______ five comic books since last Monday. (read)

Question 16. The teacher suggested ____revising________ these units carefully. (revise)

Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
Hôm qua lúc 12:52

I. Choose the word (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage.

      The word jeans (1)________ from a kind of material that was made in Europe. It is a strong material and it does not (2)________ out easily. In the 1960s, many universities and college (3)________ wore jeans. Designers made different styles of jeans to match the 1960s’ fashions; embroidered jeans, painted jeans and so on. In the 1970s more and more people started wearing jeans because they became (4)________. In the 1980s jeans finally became (5)________ fashion clothing when famous designers started (6)________ their own styles of jeans, with their own labels on them. Sales of jeans always go up and up because jeans have never been out of fashion.

Question 1.   A. gets         B. goes          C. arrives              D. comes

Question 2.   A. go            B. wear          C. call                   D. come

Question 3.   A. teenagers B. pupils       C. students           D. youngster

Question 4.   A. higher      B. costlier      C. longer               D. cheaper

Question 5.   A. low           B. high           C. up                    D. old

Question 6.   A. doing       B. getting       C. making             D. buying

II. Use the correct form of the word given in each sentence. 

Question 7. We are worried that rivers and canals are becoming more and more ______polluted_____. (pollute)

Question 8. TV ______commercials______ are advertisements in which goods and services are promoted. (commerce)

Question 9. It is _____disappointing_____that some people poach fish in the Nhieu Loc Canal. (disappoint)

Question 10. Christmas is ______joyfully______ celebrated in many countries. (joy)

Question 11. Here is tomorrow’s weather ________forecast____. Ho Chi Minh City will be sunny, and ... (cast)

Question 12. My sister is wearing a T-shirt of the latest model. She always dresses _______fashionable_____. (fashion)

III. Use the correct tense or form of the verb given in each sentence. 

Question 13. Unless she ______waters______ the flowers regularly, they will wither. (water)

Question 14. We all expect that Anh Vien ______will become______ the most outstanding athlete in this SEA GAMES. (become)

Question 15. He _____has read_______ five comic books since last Monday. (read)

Question 16. The teacher suggested ____revising________ these units carefully. (revise)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên

undefined

[Ôn thi Tốt nghiệp THPT- Môn Vật lí- Chủ đề 4]

Câu 1: Sóng điện từ của kênh VOV giao thông có tần số 91 MHz, lan truyền trong không khí với tốc độ \(3.10^8\) m/s. Bước sóng của sóng này là

A. 3,3 m.                                               B. 3,0 m.

C. 2,7 m.                                               D. 9,1 m.

Câu 2: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, micro ở máy phát thanh có tác dụng

A. Trộn sóng âm tần với sóng cao tần.

B. Tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần.

C. Biến dao động âm thành dao động điện có cùng tần số.

D. Biến dao động điện thành dao động âm có cùng tần số.

Câu 3: Một mạch LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 4 V. Biết L= 0,2 mH; C= 5 nF. Khi cường độ dòng điện trong mạch là 12 mA thì điện áp giữa hai bản tụ điện có độ lớn là

A. 2,4 V.                                               B. 3,2 V.

C. 3,0 V.                                               D. 1,8 V.

Câu 4: Khoảng cách từ một anten đến một vệ tinh đĩa là 36000 km. Lấy tốc độ lan truyền sóng điện từ là \(3.10^8\) m/s. Thời gian truyền một tín hiệu sóng vô tuyến từ vệ tinh đến anten bằng

A. 1,08 s.                                               B. 12 ms.

C. 10,8 ms.                                             D. 0,12 s.

Câu 5: Cường độ dòng điện trong một mạch dao động LC lí tưởng có phương trình \(i=2cos\left(2.10^7t+\dfrac{\pi}{2}\right)\) (mA) (t tính bằng s). Điện tích của bản tụ điện ở thời điểm \(\dfrac{\pi}{20}\) (μs) có đọ lớn là

A. 0,05 nC.                                               B. 0,05 μC.

C. 0,1 nC.                                                 D. 0,1 μC.

 

Chúc các em ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới!

Xem tổng hợp kiến thức cần ghi nhớ tại: https://hoc24.vn/ly-thuyet/chu-de-4-dao-dong-va-song-dien-tu.66413

Video bài giảng miễn phí tại: https://www.youtube.com/watch?v=5y7ASEs20rI

Tham gia khóa học Vật lí 12 tại: https://olm.vn/bg/on-thi-tot-nghiep-vat-li-olm/

Hoàng Hải Yến
Hôm kia lúc 3:50

1/ \(\lambda=\dfrac{v}{f}=\dfrac{c}{f}=\dfrac{3.10^8}{91.10^6}\approx3,3\left(m\right)\Rightarrow A.3,3m\)

2/ C. Biến dao động âm thành dao động điện có cùng tần số.

3/ \(W=\dfrac{1}{2}LI_0^2=\dfrac{1}{2}CU_0^2\Rightarrow U_0=I_0\sqrt{\dfrac{L}{C}}\)

Ma \(u\perp i\Rightarrow\left(\dfrac{u}{U_0}\right)^2+\left(\dfrac{i}{I_0}\right)^2=1\Leftrightarrow\left(\dfrac{u}{4}\right)^2+\left(\dfrac{12.10^{-3}}{4.\sqrt{\dfrac{5.10^{-9}}{0,2.10^{-3}}}}\right)^2=1\Rightarrow u=3,2\left(V\right)\)

\(\Rightarrow B.3,2\left(V\right)\)

4/ \(t=\dfrac{S}{v}=\dfrac{36000000}{3.10^8}=0,12\left(s\right)\Rightarrow D.0,12s\)

5/\(i=2\cos\left(2.10^7t+\dfrac{\pi}{2}\right)?\)

 \(i\perp q\Rightarrow\left(\dfrac{i}{I_0}\right)^2+\left(\dfrac{q}{Q_0}\right)^2=1\)

\(\dfrac{\pi}{20}\mu s\Rightarrow i=0\left(A\right)\Rightarrow q=Q_0=\dfrac{I_0}{\omega}=\dfrac{2.10^{-3}}{2.10^7}=0,1\left(\mu C\right)\) \(\Rightarrow D.0,1\mu C\)

 

Bình luận (3)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN