Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 82
Số lượng câu trả lời 4969
Điểm GP 1136
Điểm SP 2938

Người theo dõi (320)

Đang theo dõi (8)