Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 97
Số lượng câu trả lời 5525
Điểm GP 1645
Điểm SP 3667

Người theo dõi (371)

Đang theo dõi (9)

Lãnh Hàn
Lê Trang
Thu Thao
Quang Anh Vũ