Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 189
Số lượng câu trả lời 2831
Điểm GP 518
Điểm SP 2532

Người theo dõi (447)

Minz Ank
Nhã Doanh
Kudo Shinichi

Đang theo dõi (3)