Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 22
Số lượng câu trả lời 2887
Điểm GP 123
Điểm SP 4728

Người theo dõi (112)

Đang theo dõi (385)

Phạm Quang Minh
Kanro
Nhii
Nguyễn Lê Thanh Huyền