Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 6296
Điểm GP 1122
Điểm SP 6409

Người theo dõi (577)

Đang theo dõi (15)