Violympic toán 9

Nguyễn Ngọc Huy Toàn
Hôm kia lúc 14:09

\(ab+bc+ac=3\)

Ta có:

\(\dfrac{1}{a^2+1}+\dfrac{1}{b^2+1}\ge\dfrac{2}{ab+1}\) ( đúng với mọi \(ab\ge1\))

Giả sử:\(ab\ge1\)

\(\Rightarrow\dfrac{2}{ab+1}+\dfrac{1}{c^2+1}\ge\dfrac{2c^2+2+ab+1}{\left(ab+1\right)\left(c^2+1\right)}=\dfrac{2c^2+ab+3}{\left(ab+1\right)\left(c^2+1\right)}\)

Giả sử: \(\dfrac{2c^2+ab+3}{\left(ab+1\right)\left(c^2+1\right)}\ge\dfrac{3}{2}\)(đúng)

\(\Leftrightarrow2\left(2c^2+ab+3\right)\ge3\left(ab+1\right)\left(c^2+1\right)\)

\(\Leftrightarrow4c^2+2ab+6\ge3\left(abc^2+ab+c^2+1\right)\)

\(\Leftrightarrow4c^2+2ab+6\ge3abc^2+3ab+3c^2+3\)

\(\Leftrightarrow c^2-ab-3abc^2+3\ge0\)

\(\Leftrightarrow c^2-ab-3abc^2+ab+ac+bc\ge0\)   ( vì \(ab+ac+bc=3\) )

\(\Leftrightarrow c^2+ac+bc-3abc^2\ge0\)

\(\Leftrightarrow c+a+b-3abc\ge0\)

\(\Leftrightarrow c+a+b\ge3abc\)

Ta có:

\(3\left(c+a+b\right)=\left(ab+ac+bc\right)\left(c+a+b\right)\) ( vì \(ab+ac+bc=3\) )

Áp dụng BĐT AM-GM, ta có:

\(\left(ab+ac+bc\right)\left(c+a+b\right)\ge9abc\)

\(\Rightarrow a+b+c\ge3abc\)

\(\Rightarrow\) \(\dfrac{2c^2+ab+3}{\left(ab+1\right)\left(c^2+1\right)}\ge\dfrac{3}{2}\) ( luôn đúng )

\(\Rightarrow\dfrac{1}{a^2+1}+\dfrac{1}{b^2+1}+\dfrac{1}{c^2+1}\ge\dfrac{3}{2}\) ( đfcm )

Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c=1\)

 

 

Bình luận (0)
Hồ Lê Thiên Đức
Hôm kia lúc 14:03

Hình như sai đề rồi bạn ạ, dấu ≥ phải là ≤

Bình luận (1)

\(\Leftrightarrow4x^4+6x^2-2+x^2=0\)

\(\Leftrightarrow4x^4+5x^2-2=0\)(1)

Đặt \(x^2=a\left(a>=0\right)\)

(1) trở thành \(4a^2+5a-2=0\)(2)

\(\text{Δ}=5^2-4\cdot4\cdot\left(-2\right)=25+32=57>0\)

Do đó: Phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt là:

\(\left\{{}\begin{matrix}a_1=\dfrac{-5-\sqrt{57}}{8}\left(loại\right)\\a_2=\dfrac{-5+\sqrt{57}}{8}\left(nhận\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow x=\pm\sqrt{\dfrac{\sqrt{57}-5}{8}}\)

Bình luận (1)
Doraemon2611
Hôm kia lúc 13:13

`2x^2(2x^2+3)=2-x^2`

`<=>4x^4+6x^2+x^2-2=0`

`<=>4x^4+7x^2-2=0`

Đặt `x^2=t (t >= 0)` khi đó ta có ptr:

     `4t^2+7t-2=0`

`<=>4t^2-t+8t-2=0`

`<=>t(4t-1)+2(4t-1)=0`

`<=>(4t-1)(t+2)=0`

`<=>` $\left[\begin{matrix} t=\dfrac{1}{4} (t/m)\\ t=-2 (ko t/m)\end{matrix}\right.$

   `@t=1/4=>x^2=1/4`

           `<=>x=[+-1]/2`

Vậy `S={[+-1]/2}`

Bình luận (1)
Nguyễn Ngọc Huy Toàn
Hôm kia lúc 13:14

\(2x^2\left(2x^2+3\right)=2-x^2\)

Đặt \(x^2=a;a\ge0\)

`->` pt trở thành:

`<=>2a(2a+3)=2-a`

`<=>4a^2+7a-2=0`

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}a=\dfrac{1}{4}\left(tm\right)\\a=-2\left(ktm\right)\end{matrix}\right.\)

`=>`\(x=\pm\sqrt{\dfrac{1}{4}}=\pm\dfrac{1}{2}\)

Vậy \(S=\left\{\pm\dfrac{1}{2}\right\}\)

Bình luận (0)
Minh Hồng
Hôm kia lúc 10:55

\(\left\{{}\begin{matrix}2x+ky=1\\kx+2y=1\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=-\dfrac{k}{2}y+\dfrac{1}{2}\\k\left(-\dfrac{k}{2}y+\dfrac{1}{2}\right)+2y=1\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=-\dfrac{k}{2}y+\dfrac{1}{2}\\\left(-\dfrac{k^2}{2}+2\right)y+\left(\dfrac{k}{2}-1\right)=0\end{matrix}\right.\)

Hệ PT có nghiệm \(\Leftrightarrow\left(-\dfrac{k^2}{2}+2\right)y+\left(\dfrac{k}{2}-1\right)=0\) có nghiệm

\(\Leftrightarrow-\dfrac{k^2}{2}+2\ne0\Leftrightarrow\dfrac{k^2}{2}=2\Leftrightarrow k^2=4\Leftrightarrow k=\pm2\)

Bình luận (0)
neverexist_
Hôm kia lúc 23:09

Diện tích lá cần dùng cho một chiếc nón:

\(2(3,14.rl)=2(3,14.35.\dfrac{50}{2})=5495 (cm^2)\)

Vậy diện tích lá cần dùng cho một chiếc nón là \(5495 cm^2\)

 

Bình luận (0)
Akai Haruma
22 tháng 5 lúc 23:11

Lời giải:
\(P=\frac{2(\sqrt{x}+2)+2}{\sqrt{x}+2}=2+\frac{2}{\sqrt{x}+2}\)

Với $x>3$ và $x$ là số tự nhiên thì $x\geq 4$

$\Rightarrow \sqrt{x}+2\geq \sqrt{4}+2=4$

$\Rightarrow \frac{2}{\sqrt{x}+2}\leq \frac{1}{2}$

$\Rightarrow P\leq 2+\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$

Vậy $P_{\max}=\frac{5}{2}$ khi $x=4$

Bình luận (0)
Vũ Quang Huy
22 tháng 5 lúc 22:29

a

Bình luận (25)
MinYewCou
22 tháng 5 lúc 22:29

B

Bình luận (3)
Minh acc 3
22 tháng 5 lúc 22:30

A

Bình luận (1)
Người Vô Danh
22 tháng 5 lúc 22:26

xét tứ giác BFHD có 

góc BFH + góc BDH = 180 

mà nó là 2 góc đối => nội tiếp => góc FDH = góc FBE 

chứng minh tương tự với tứ giác CEHD 

=> góc HDE = góc HCE 

Xét tứ giác BFEC có 

góc BFC = góc BEF = 90 

mà nó là 2 góc kề => tứ giác nội tiếp 

mà góc BEC = 1/2 sđ BC = 90 => SĐ BC = 180 => BC là đường kính mà I là trung điểm BC => I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BFEC 

=> góc FIE = góc FBE + góc FCE 

=> Góc FIE = góc FDH+góc HDE => góc FIE = góc FDE

mà nó là 2 góc kề => nội tiếp 

=> điều phải cm

 

Bình luận (0)
Tuệ Lâm Đỗ
23 tháng 5 lúc 7:53

undefined

Bình luận (0)