Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 29
Số lượng câu trả lời 90
Điểm GP 1
Điểm SP 123

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (2)