Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 78
Số lượng câu trả lời 7837
Điểm GP 988
Điểm SP 7546

Người theo dõi (190)

Đức Minh
Thùy Dung
MinYewCou
Ryan Sensei
Sang Duongvan

Đang theo dõi (33)

Đức Minh
Karik-Linh
Cihce
MinYewCou
TV Cuber