Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 290
Số lượng câu trả lời 17605
Điểm GP 3090
Điểm SP 33707

Người theo dõi (730)

Lê Nhật Ninh
Lê Vũ Lâm
Komuro Tairoku
Jaek Hdiss

Đang theo dõi (30)

Ng KimAnhh
animepham
Anh Thư Bùi
Lê Nhật Ninh