Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 219
Số lượng câu trả lời 1020
Điểm GP 17
Điểm SP 388

Người theo dõi (35)

Đang theo dõi (86)