Nguyễn Hoàng Minh
1 phút trước

\(a,=\left(2x\right)^2-1=\left(2x-1\right)\left(2x+1\right)\\ b,=\left(5x\right)^2-\left(0,3\right)^2=\left(5x-0,3\right)\left(5x+0,3\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh
Vài giây trước

\(NTK_z=2NTK_C=24\)

Vậy Z là Magie \((Mg)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN