Lê Văn Khiêm

cho dung dịch chứa 4,03g muối gồm NaX,NaY(X,Y là các halogen) vào dd AgNO3,thu đc 6,58g kết tủa

a, Xác định X,Y

b, tính %m các muối trong hh ban đầu

 

Bronze Award
14 tháng 5 lúc 7:30

**a. Xác định X, Y:**

Đầu tiên, ta cần phải xác định xem halogen X và Y là gì. 

Kết tủa AgX và AgY được tạo ra từ phản ứng giữa muối NaX và NaY với dung dịch AgNO3. 

Vì khối lượng kết tủa là 6,58g, ta giả sử tất cả kết tủa đều là từ phản ứng với NaX (AgX). 

Khối lượng molar của AgX (một trong hai muối) là khối lượng của Ag (107.87 g/mol) cộng với khối lượng của X (là số mol AgX nhân với khối lượng molar của X).

Tương tự, ta xác định khối lượng molar của AgY từ khối lượng kết tủa.

Sau đó, so sánh khối lượng molar của AgX và AgY với các khối lượng molar của các halogen (Cl, Br, I) để xác định X và Y.

**b. Tính % massa của các muối trong hỗn hợp ban đầu:**

1. Tính số mol của AgX từ khối lượng kết tủa: \( \text{Số mol AgX} = \frac{6.58 \, \text{g}}{\text{Khối lượng mol của AgX}} \)
2. Tính số mol của NaX từ số mol của AgX: \( \text{Số mol NaX} = \text{Số mol AgX} \)
3. Tính số mol của NaY từ tổng số mol của AgX và AgY: \( \text{Số mol NaY} = \text{Số mol AgY} = \text{Tổng số mol Ag} - \text{Số mol AgX} \)
4. Tính khối lượng của NaX và NaY: \( \text{Khối lượng NaX} = \text{Số mol NaX} \times \text{Khối lượng mol của NaX} \), \( \text{Khối lượng NaY} = \text{Số mol NaY} \times \text{Khối lượng mol của NaY} \)
5. Tính tổng khối lượng của NaX và NaY: \( \text{Tổng khối lượng} = \text{Khối lượng NaX} + \text{Khối lượng NaY} \)
6. Tính % massa của NaX và NaY trong hỗn hợp ban đầu: \( \% \text{massa NaX} = \frac{\text{Khối lượng NaX}}{\text{Tổng khối lượng}} \times 100\% \), \( \% \text{massa NaY} = \frac{\text{Khối lượng NaY}}{\text{Tổng khối lượng}} \times 100\% \)

Chú ý rằng quá trình tính toán cần sử dụng phản ứng hoá học giữa NaX và AgNO3 để xác định số mol của NaX và NaY.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Trần Bảo Nhi
Xem chi tiết