Homin
Nguyễn Việt Lâm
10 tháng 5 lúc 23:19

Pt hoành độ giao điểm: \(x^2=-x+4\)

\(\Leftrightarrow x^2+x-4=0\) (1)

Theo hệ thức Viet: \(\left\{{}\begin{matrix}x_1+x_2=-1\\x_1x_2=-4\end{matrix}\right.\)

Gọi tọa độ \(M\left(x_1;x_1^2\right)\) và \(N\left(x_2;x_2^2\right)\) với \(x_1;x_2\) là nghiệm của (1)

Do H, K là hình chiếu của M, N lên trục tung \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}H\left(0;x_1^2\right)\\K\left(0;x_2^2\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}OH=\left|y_H\right|=x_1^2\\OK=\left|y_K\right|=x_2^2\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow OH.OK=x_1^2.x_2^2=\left(x_1x_2\right)^2=\left(-4\right)^2=16\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Xuân Thường Đặng
Xem chi tiết
Thảo Thảo
Xem chi tiết
Nguyên
Xem chi tiết
Đỗ Thành Đạt
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
gh
Xem chi tiết
LovE _ Khánh Ly_ LovE
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Thủy Tiên
Xem chi tiết