Huy Nguyễn Quang

x2+4x-5=0

Nguyễn Việt Lâm
10 tháng 5 lúc 23:36

\(x^2+4x-5=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-x+5x-5=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-1\right)+5\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x+5\right)=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=-5\end{matrix}\right.\)

Bình luận (1)
Minh Phương
11 tháng 5 lúc 5:11

\(x^2+4x-5=0\)

\(\left(a=1;b=2;c=-5\right)\)

\(\Delta'=b^2-ac\)

\(\Delta'=2^2-1.\left(-5\right)\)

\(\Delta'=9>0\Rightarrow\sqrt{\Delta'}=\sqrt{9}=3\)

Vậy pt có 2 nghiệm phân biệt.

\(x_1=\dfrac{-b'+\sqrt{\Delta'}}{a}=\dfrac{\left(-2\right)+3}{1}=1\)

\(x_2=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta'}}{a}=\dfrac{\left(-2\right)-3}{1}=-5\)

Vậy pt có tập nghiệm S = \(\left(1;-5\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Khánh An
Xem chi tiết
Fan Sammy
Xem chi tiết
nguyễn bảo ngọc
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
BBBT
Xem chi tiết
Tườngkhánh
Xem chi tiết
Yeltsa Kcir
Xem chi tiết
ThanhNghiem
Xem chi tiết
Đỗ Thị Kim Tiên
Xem chi tiết