Huy Nguyễn Quang

2x+y=5

x-y=4

Homin
10 tháng 5 lúc 23:17

 \(\left\{{}\begin{matrix}2x+y=5\\x-y=4\end{matrix}\right.\)
\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}3x=9\\x-y=4\end{matrix}\right.\)
\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=3\\y=-1\end{matrix}\right.\)
Vậy hệ pt có nghiệm \(\left(x;y\right)=\left(3;-1\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Doanh Dư Trí
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Tuyết Ly
Xem chi tiết
Anh Thư Trần
Xem chi tiết
Lizy
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Lan Thy
Xem chi tiết
qqqqqqq
Xem chi tiết
hà ngọc ánh
Xem chi tiết
hà ngọc ánh
Xem chi tiết
Nguyễn Thiều Công Thành
Xem chi tiết