Nguyễn Hoàng Minh
Vài giây trước

Xét tg OAD và tg OCB có

\(\left\{{}\begin{matrix}\widehat{xOy}.chung\\OA=OC\\OB=OD\end{matrix}\right.\Rightarrow\Delta OAD=\Delta OCB\left(c.g.c\right)\\ \Rightarrow AD=BC\left(2.cạnh.tương.ứng\right)\)

Bình luận (0)
....
2 phút trước

b)Giả sử sau khi hai xe đi được t giờ thì hai xe gặp nhau.
Khi đó ô tô đi được 48t (km) và xe đạp đi được 12t (km)
Hai xe gặp nhau thì tổng quảng đường đi được của hai xe bằng quãng đường từ Hóc Môn đến Tây Ninh. Vậy ta có:
48xt + 12xt = 80
60xt = 80
t = 4/3 (h) = 80 phút
Vậy hai xe gặp nhau lúc 7h 40 + 1h 20 phút = 9 giờ
Điểm gặp nhau cách Tây Ninh bằng quãng đường xe đạp đi là 12.4/3 = 16 km

Bình luận (1)

\(\dfrac{1}{2}x^3-5x^2y+x=x\left(\dfrac{1}{2}x^2-5xy+1\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN