a) \(CuO+2HCl\rightarrow CuCl_2+H_2O\)

b) \(n_{CuO}=\dfrac{4}{80}=0,05\left(mol\right)\)

Theo PTHH: \(n_{CuCl_2}=n_{CuO}=0,05\left(mol\right)\Rightarrow m_{CuCl_2}=0,05.135=6,75\left(g\right)\)

c) mdd sau pư = 156 + 4 = 160 (g)

\(C\%_{CuCl_2}=\dfrac{6,75}{160}.100\%=4,21875\%\)

Bình luận (0)

a, \(A=\dfrac{1}{7}.6+\dfrac{1}{7}.\dfrac{2}{7}+\dfrac{1}{7}.\dfrac{5}{7}=\dfrac{1}{7}\left(6+\dfrac{2}{7}+\dfrac{5}{7}\right)=1\)

b, \(A=\dfrac{4}{3}.\dfrac{13}{9}-\dfrac{4}{3}.\dfrac{40}{9}=\dfrac{4}{3}\left(\dfrac{13}{9}-\dfrac{40}{9}\right)=-4\)

c, \(A=\dfrac{5}{7}\left(\dfrac{5}{11}+\dfrac{2}{11}-\dfrac{14}{11}\right)=\dfrac{5}{7}.\dfrac{-7}{11}=-\dfrac{5}{11}\)

Bình luận (0)
So_Min_Hwan
2 phút trước

`A=6/7+[1/7(2/7+5/7)]`

`A=6/7+(1/7*1)`

`A=6/7+1/7`

`A=1`

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

`A=4/3*13/9-4/3*40/9`

`A=4/3(13/9-40/9)`

`A=4/3*(-3)`

`A=-4`

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

`A=5/7(5/11+2/11-14/11)`

`A=5/7(-7/11)`

`A=-5/11`

Bình luận (0)
Lê Michael
1 phút trước

`A=6/7 + 1/7 . 2/7 + 1/7 . 5/7`

`A = 1/7 . 6 + 1/7 . 2/7 + 1/7 . 5/7`

`A = 1/7 . ( 6 + 2/7 + 5/7)`

`A=1/7 . ( 42/7 + 2/7 + 5/7)`

`A=1/7 . 7`

`A=1`

________________________

`A=4/9 . 13/3 - 4/3 . 40/9`

`A=(4.13)/(9.3) - (4.40)/(3.9)`

`A=(4.13-4.40)/(9.3)`

`A=(4.(13-40))/27`

`A=(4.(-27))/27`

`A=-4`

___________________________

`A = 5/7 . 5/11 + 5/7 . 2/11 - 5/7 . 14/11`

`A  =5/7 . ( 5/11 + 2/11 - 14/11)`

`A=5/7 . ((5+2-14)/11)`

`A=5/7 . (-7)/11`

`A=(5xx(-7))/(7xx11)`

`A=(-35)/77`

`A=(-5)/11`

Bình luận (0)
Dzịt
5 phút trước

Bạn tham khảo cách làm:

https://hoidap247.com/cau-hoi/179838

Bình luận (0)

\(2x^2-9x+9-2\left(x^2-2x-35\right)=8\)

\(\Leftrightarrow-5x+79=8\Leftrightarrow x=\dfrac{71}{5}\)

Bình luận (0)
giang trà
8 phút trước

nhanh giúp mik  nhé 

Bình luận (0)
|{h@notwibu
1 phút trước

Gọi 2 số cần tìm là x;y
Coi x>y => x=y+5
Theo đề bài, ta có pt
x+y=863 => y+5+y=863
              <=> 2y+5=863
              <=> y=429
Từ đó tính ra x

mik làm bằng cách lập pt nha, còn cách làm tiểu hok mik chịu :)))

 

 

 

 

 

Bình luận (0)

Diện tích hình thang là 

\(S=\dfrac{36+64}{2}.2=100cm^2\)

Bình luận (3)
Vũ Quang Huy
8 phút trước

đổi :64cm = 6,4 dm

diện tích hình thang là :

    (3,6 + 6,4 ) x0,2 :2 = 1(dm)

           đáp sô ; 1 dm       

Bình luận (1)
Vũ Quang Huy
6 phút trước

đổi :3,6 dm = 36 cm

        0,2 dm = 2 cm

diện tích hình thang là :

    (36 + 64 ) x2 :2 = 100(cm)

           đáp sô ; 100 cm      

Bình luận (0)

a, \(6x^2-2x=6x^2+17x-14\Leftrightarrow19x=14\Leftrightarrow x=\dfrac{14}{19}\)

b, \(-6x-2+8x+12=-5x+5\Leftrightarrow2x+10=-5x+5\Leftrightarrow7x=-5\Leftrightarrow x=-\dfrac{5}{7}\)

c, \(12x^2+5x-3=35-30x-14x+12x^2\Leftrightarrow49x=38\Leftrightarrow x=\dfrac{38}{49}\)

d, \(6-4x=10x-15-12x+3\Leftrightarrow2x=18\Leftrightarrow x=9\)

Bình luận (0)