khanhha
khanhha
Phước Lộc
20 phút trước

(1) \(3\sqrt{5}=\sqrt{3^2\cdot5}=\sqrt{9\cdot5}=\sqrt{45}\)

(2) \(1,2\sqrt{5}=\sqrt{1,2^2\cdot5}=\sqrt{1,44\cdot5}=\sqrt{7,2}\)

(3) \(ab^4\sqrt{a}\) với ≥ 0

\(=\sqrt{a^2\left(b^4\right)^2a}=\sqrt{a^3\cdot b^8}\)

Bình luận (0)
khanhha
khanhha
Phước Lộc
29 phút trước

(1) \(\sqrt{18}+\sqrt{50}=\sqrt{2\cdot9}+\sqrt{2\cdot25}=3\sqrt{2}+5\sqrt{2}=8\sqrt{2}\)

(2) \(\sqrt{2}+\sqrt{8}+\sqrt{50}=\sqrt{2}+2\sqrt{2}+5\sqrt{2}=8\sqrt{2}\)

Bình luận (0)