Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 1124
Điểm GP 131
Điểm SP 1521

Người theo dõi (114)

huehan huynh
Chu Diệu Linh
Thơm Thăng
Ngô Khánh Duyên

Đang theo dõi (136)

Thịnh
Quang Duy
Võ Bảo Vân
Đỗ Thanh Hải