Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 62
Số lượng câu trả lời 1707
Điểm GP 151
Điểm SP 896

Người theo dõi (76)

Đang theo dõi (21)