Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 94
Số lượng câu trả lời 2021
Điểm GP 178
Điểm SP 1203

Người theo dõi (120)

Đang theo dõi (61)