Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 34
Số lượng câu trả lời 851
Điểm GP 74
Điểm SP 0

Người theo dõi (36)

Trần Trọng An
sherrya
Emma

Đang theo dõi (20)